Muhammad Mtume wa Allah

  Kijitabu kilichoko mikononi mwako ni tarjuma ya Kiswahihi kutoka Kiingereza. Ni maelezo mafupi ya wasifu wa Mtukufu Mtume wa Mungu mwenye nguvu sana, Muhammad (s.a.w.), ambaye kuhusu yeye Qur’an Tukufu inasema:

  “Bila shaka amekufikieni Mtume kutoka miongoni mwenu, yanamhuzunisha yanayokutabisheni, anakuhangaikieni, kwa waumini ni mpole, mwenye kurehemu.”(9:128)
  “Nasi hatukukutuma ila uwe rehema kwa walimwengu.” (21:107)

  Publisher(s):

  Topic Tags:

  Share this page

  Do you see a reference or spelling mistake? Click here to help us fix it

  More titles