Page is loading...

Kutafuta Elimu

150. Amesema Mtume Muhammad Mustafa s.a.w.w.:

“Kutafuta elimu ni faradhi (lazima) kwa kila Mwislamu Mwanamme na Mwislamu Mwanamke”

151. Amesema Al Imam ‘Ali ibn Abi Talib a.s.:

“Kujitolea nafsi yake mtu kwa ajili ya kutafuta elimu, mfano wake ni kama anaepigana vita kwa ajili ya Allah swt.”

152. Amesema Al Imam Ja’far as-Sadiq a.s.

“Watu ni aina mbili; Aalimu (mwenye elimu) na mwenye kujifunza; ama watu wengine ni wapumbavu na wapumbavu mahala pao ni motoni”.

153. Amesema Al Imam Muhammad al-Baqir a.s.:

“Kuwa mwenye elimu au mwenye kujifunza elimu, jiepushe kuwa mwenye kupumbazika na kuona ladha (ya kutojihangaisha kutafuta elimu.)

154. Amesema Al Imam Ja’far as-Sadiq a.s.

“Sikupenda kumwona kijana kati yenu ila amekuwa moja kati ya hali mawili;

Ima awe mwenye elimu au mwenye kutafuta elimu, na kama hakufanya hivyo basi amepoteza nafasi yake, na aliye poteza nafsi yake amefanya dhambi na anayefanya dhambi ndio amekaa motoni.”

Share this page

Do you see a reference or spelling mistake? Click here to help us fix it