read

Bibliography

‘Abdullah, ash-shaykh, falasifatu 'sh-shi‘ah, (n.p.or d.).

Al-amin, Muhsin, al-‘amili, a‘yanu 'sh-shi‘ah, beirut, 1380/ 1960.

Arnold, Sir Thomas, the caliphate, oxford, 1924.

Al-ash‘ari, Maqalatu 'l-islamiyyin wa ikhtilafi 'l-musallin, edited by H. Ritter, Istanbul, 1929 (2 vols. with continuous pagination).

AL-BAGHDADI, ‘Abdu 'l-Qahir ibn Tahir, al-Farq bayna 'l-firaq wa bayana 'l-firqatu 'n-najiyah minha, edited by Muhammad Badr, Cairo, 1910. Translation of the first half of al-Firaq, under the title Muslim Schism and Sects, by Kate Chamers Seeley, Columbia University Press, 1919. Translation of the second part by Dr. Abraham S. Halkin, Tel Aviv, 1935.

Brockelmann, C., Geschichte der arabischen Literatur, Berlin, 1898-1902. Arabic translation under the title, Tarikhu 'l-adabi 'l-‘Arabi, by an-Najjar, Cairo, 1962.

–– Geschichte der Islamischen Volker, Eng. transl., under the title, History of the Islamic Peoples, by Joel Carmichael and Mosche Perlmann, 1959 (Fifth Impression).

Brown, E. G., A Literary History of Persia, (4 vols), Cambridge,1928.

Al-Bukhari, al-Jami‘u 's-sahih, Leiden, 1862 (3 vols.).

Adh-dhahabi, Mizanu 'l-i‘tidal fi naqdi 'r-rijal, new edition by ‘Ali Muhammad al-Bajjawi, Cairo, 1382/1962.

Donaldson, D. M., The Shi‘ite Religion, London, 1933.

Ad-duri, ‘Abdu 'l-‘Aziz, Dirasat fi 'l-‘usuri 'l-‘Abbasiyyah al-muta'akh-khirah, Baghdad, 1945.

Encyclopaedia of Islam (E.I.):-

Article on "Buwayhids" by C. Brockelmann. Article on "Hallaj" by L. Massignon.

Article on "Isma‘il ibn Ja‘far" by C. H. Huart. Article on "al-Mufid" by (?).

FRIEDLAENDER, I., The Heterodoxies of the Shi‘ites in the Presen- tation of Ibn Hazm, New Haven, 1909.

FYZEE, A.A.A., A Shi‘ite Creed, A translation of I‘tiqadatu 'l-Imamiy-yah of Muhammad ibn ‘Ali ibn Babawayh al-Qummi (ash- Shaykhu 's-Saduq), published for the Islamic Research Association, India, 1942, Revised edition published by World Organization for Islamic Services (WOFIS), Tehran, 1982/1402.

Gibb, H.A.R., Mohammadanism, ed., 1952.

–– Studies on the Civilization of Islam, London, 1961.

Goldziher, I, Vorlesungen über den Islam, Arabic translation, under the title, al-‘Aqidah wa 'sh-shari‘ah fi 'l-Islam, by Muhammad Yusuf Musa, ‘Ali ‘Abdi 'l-Qadir, Cairo, 1379/1959.

Hasan Ibrahim Hasan, Tarikhu 'l-islami 's-siyasi, (3 vols.), Ccairo,1953-8.

Holister, J. N., The Shi‘a of India, London, 1953.

AL-Hujwiri, Kashfu 'l-mahjub, English translation, by R. A. Nichol- son, London, 1936.

Ibn ‘abdi 'l-barr, al-Isti‘ab fi ma‘rifati 'l-ashab, Hyderabad, 1318/1900, and Egypt edition, (4 vols.), (n.d.).

Ibnu 'l-‘arabi, al-Qadi, Abu Bakr; Ahkamu 'l-Qur’an, edited by al- Bajjawi, Cairo, 1957-8.

Ibnu 'l-athir, Abu 'l-Hasan ‘Ali, al-Kamil fi 't-tarikh, ed. Tumgerg, Leiden, 1867.

–– Usdu 'l-ghabah, Egypt, (5 vols.), (n.d.).

IBN HAJAR AL-ASQALANI, al-Isabah, Egypt, (4 vols.), 1328 AH.

–– Lisanu 'l-mizan, Hyderabad., 1329/1911.

–– Tahdhibu 't-tahdhib, Hyderabad, 1325-7/1907-9.

Ibn hazm, Abu Muhammad, ‘Ali ibn Ahmad, al-Fisal fi 'l-milal wa'l-ahwa’ wa 'n-nihal, (5 vols. in two), Cairo: al-Adabiyyah, 1317-20 H.

Ibn hisham, as-Sirah (an-Nabawiyyah), English translation by A.Guilaume, Oxford, 1955.

Ibnh'l-jawzi, Abu 'l-Faraj, ‘Abdu 'r-Rahman ibn Ahmad, al- Muntazim fi tarikhi 'l-muluk wa 'l-umam, Hyderabad: Dairatu 'l- Ma‘arifi 'l-‘Uthmaniyyah, 1358 H.

–– Talbis Iblis, Cairo, 1928.

Ibn Kathir, Abu 'l-Fida’, Isma‘il ibn ‘Umar, al-Bidayah wa 'n-nihayah, Cairo, 1351/1932.

Ibn Khaldun, Abu Zayd, ‘Abdu 'r-Rahman ibn Muhammad, al- Muqaddimah, Beirut, 1906.

Ibn Khallikan, Abu 'l-‘Abbas Ahmad, Wafayatu 'l-a‘yan, 1310 H.

Ibn Manzur, Abu 'l-Fadl, Lisanu 'l-‘Arab, Beirut, 1955-6.

Ibnu 'L-Murtada, Ahmad ibn Yahya, al-Munyah wa 'l-amal, edited by Arnold, Sir Thomas, Hyderabad, 1316 AH.

Ibnu 'N-Nadim, Abu 'l-Faraj, Muhammad ibn Ya‘qub, al-Fihrist, edited by Gustav Flügel, Leipzig, 1871.

IBN SA‘D, Abu ‘Abdillah Muhammad, at-Tabaqatu 'l-kabir, edited byEdward Sachau, Leiden: Brill, 1917.

IBN SHAHRASHUB, Muhammad ibn ‘Ali al-Mazandarani, Ma‘alimu 'l-‘ulama’, edited by ‘Abbas Iqbal, Tehran, 1353/ 1934.

IBN TAGHRI BIRDI, an-Nujumu 'z-zahirah fi mulük Misra wa 'l-Qahirah, Cairo, 1358/1908.

IBN TAYMIYYAH, Majmu‘atu 'r-rasail wa 'l-masail, edited with notes by Muhammad Rashid Rida, Cairo, 1341-9/1922-30.

IVANOW, W., The Alleged Founder of Ismailism, (Ibnu '1-Qaddah), Ismaili Soc., Ser. A. I., Bombay, 1946.

AL-JURJANI, ‘Ali ibn Muhammad, as-Sayyid ash-Sharif, Sharhu '1- mawaqif lil ‘Allamah ‘Adudu 'd-Din ‘Abdu 'r-Rahman ibn Ahmadal-Iji, Istambul: Daru 't-Tiba‘i 'l-‘Amirah, 1292 H.

–– at-Ta‘rifat, (n.p.or d.).

AL-Khatib AL-BAGHDADI, Tarikh Baghdad, Cairo: al-Khanji, 1349/ 1931.

AL-Khayyat, Abu 'l-Husayn, ‘Abdu 'r-Rahman ibn ‘Uthman, Kitabu'l-Intisar, edited with introduction by H. S. Nyberg, Beirut, 1957. AL-KHUDARI, Muhadarat fi tarikhi 'l-umami 'l-Islamiyyah, (n.p.or d.). AL-KHWANSARI, Muhammad Baqir, Rawdatu 'l-jannat fi ahwali 'l-‘ulama’ wa 's-sadat, Tehran, Lith. 1367 H.

AL-Kishshi, Muhammad ibn ‘Umar ibn ‘Abdi 'l-‘Aziz, Ma‘rifat akhbari'r-rijal, Bombay, 1317 AH.

AL-Kulayni, Abu Ja‘far, Muhammad ibn Ya‘qub ibn Ishaq ar-Razi,

Al-Kafi fi ‘ilmi 'd-din, new edition, Tehran, 1381 AH.

Lewis, B., The Origins of Isma'ilism, Cambridge, 1940.

AL-Majlisi, Muhammad Baqir, Biharu 'l-anwar, edited by M. H. at- Tabataba’i, Tehran, 1376/1957.

AL-Mamaqani, Tanqihu 'l-maqal fi ahwali 'r-rijal, 3 vols., an-Najaf

Al-Ashraf, [Iraq], 1352 AH.

AL-Maqdisi, Mutahhar ibn Tahir, al-Bad’ wa 't-tarikh, edited by C.Huart, Paris, 1899/1919.

AL-Maqdisi, Shamsu 'd-Din, Ahsanu 't-taqasim fi ma‘rifati 'l-aqalim, edited by De Goeje, Leiden, 1877.

AL-Maqrizi, Taqiyyu 'd-Din, Abu 'l-‘Abbas, Ahmad ibn ‘Ali ibn

‘Abdi 'l-Qadir al-Misri al-Hanafi, Itti‘azu 'l-hunafa’ bi akhbari 'l- aimmati 'l-khulafa’, edited by Jamalu 'd-Din ash-Shayyal, Cairo,1948.

–– al-Khitat, Bulaq (Cairo), 1270 AH.

AL-Maydani, Abu 'l-Fadl, Ahmad ibn Muhammad, Majma‘u 'l- amthal, 2 vols., Cairo, 1310 AH.

MEZ, Adam, The Renaissance of Islam, Eng. transl., by Khuda Bukhsh and Margoliouth, London, 1937. Arabic transl. under the title al- Hadaratu 'l-Islamiyyah fi 'l-qarni 'r-rabi‘ al-hijri, by Abu Ridah, Cairo, (n.d.).

AL-Mufid, Ash,shakh, Abu ‘Abdillah, Muhammad ibn Muhammad ibn an-Nu‘man al-Harithi, Ibnu 'l-Mu‘allim, Ajwibatu 'l-masaili 's- saghaniyyah, an-Najaf al-Ashraf, al-Hakim Library, MS. no. 442, fol. 14.

–– al-Ikhtisas, edited by ‘Ali Akbar al-Ghaffari, Tehran, 1379 AH.

–– Kitab al-Irshad, Eng. transl., by I. K. A., Howard, London, 1981.

Muslim, Ibnu '1-Hajjaj, al-Jami'u 's-sahih, with the commentary of an-Nawawi, Istanbul, 1329 AH.

AN-Najashi, Abu ‘Abbas, Ahmad ibn ‘Ali, Kitabu 'r-Rijal, (al-Fihrist), Bombay, 1317/1899.

AN-Nawbakhti, Abu Muhammad, al-Hasan ibn Musa, Firaqu 'sh-Shi‘ah, edited by H. Ritter, Leipzig: Brockhaus, 1931.

Nicholson R. A., A Literary History of the Arabs, Cambridge, 1961.

AL-Qasimi, Jamalu 'd-Din, Mahasinu 't-ta’wil, edited by Fuad ‘Abdi'1-Baqi, Cairo, 1957.

AR-Razi, Fakhru 'd-Din, Mafatihu 'l-ghayb (Tafsir), (8 vols.), Cairo,1309/1890-1.

AS-Safadi, Salahu 'd-Din, Khalil ibn Aybak ibn ‘Abdillah, al-Wafibi 'l-wafayat. Edited by H. Ritter, Leipzig: Brockhaus, 1931.

Ash-Sharastani, ‘Abdu 'l-Karim, al-Milal wa 'n-nihal, on the margin of Ibn Hazm's al-Fisal. Also, the new edition by Ahmad Fahmi Muhammad, Cairo, 1948.

Sulayman Dunya, Muhammad ‘Abduh bayna 'l-falasifah wa 'l-mutakallimin, Muhammad ‘Abduh's commentary on ad-Dawani's commentary on al-Mawaqif, of al-Iji, (2 vols.) with continuous pagination, Cairo, 1377/ 1958.

AS-Suyuti, Jalalu 'd-Din, Tabaqatu 'l-mufassirin, Ludg. Bat., 1839.

–– Tarikhu 'l-khulafa’, Delhi, 1309/1891, English translation by H. S.Jarrett, Calcutta, 1881.

AT-Tabari, Abu Ja‘far, Tarikhu 'r-rusul wa 'l-muluk, edited by De Goeje, Lugd. Bat., 1901.

AT-Tahanwi, Kashshaf istilahati 'l-funun, edited by Mawlawi Muhammad Wajih, ‘Abdu '1-Haqq and Ghulam Qadir, under the superintendence of Dr. A. Sprenger and W. Less, Calicutta, 1862. TRITTON, A.S., Islam, Belief and Practices, Hutchinson University Library, London,1957.

AT-TUSI, Abu Ja‘far, Muhammad ibn al-Hasan, (Shaykhu 't-Taifah), Fihrist Rijali 'sh-Shi‘ah, edited by Bahru '1-‘Ulum, an-Najaf al- Ashraf, 1381/1961.

WATT, W. M., Islamic Philosophhy and Theology, Islamic Surveys, no.l, Edinburg, 1962.

YAQUT AL-HAMAWI, Mu‘jamu '1-buldan, 5 vols., Beirut, 1957.

–– Mu‘jamu '1-udaba’, (n.p.or d.).

AZ-ZAMAKHSHARI, al-Kashshaf ‘an haqaiqi 't-tanzil, Bulaq, 1318 AH.