Al-Kashif-Juzuu Ya Kumi Na Mbili

Publisher(s): 
Translator(s): 

Kitabu hiki kilichoko mikononi mwako hivi sasa ni juhudi ya miaka mingi sana ya watu waliojitolea kuona kazi hii imefanikiwa bila ya kumsahau Marhum Abu Muhammad wa London.

Miscellaneous information: 

AL-KASHIF-JUZUU YA KUMI NA MBILI
Haki ya kunaikli imehifadhiwa na:
AL-ITRAH FOUNDATION ISBN: 9987-427-23-5
Kimeandikwa na:
Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya
Kimetafsiriwa na:
Sheikh Hasan Mwalupa
Kimehaririwa na:
Ustadh Abdallah Mohamed
Toleo la kwanza: February 2006
Nakala: 5000
Kimetolewa na kuchapishwa na:
Alitrah Foundation
S.L.P. 19701 Dar es Salaam, Tanzania
Simu: +255 22 2110640 / 2127555
Barua Pepe: alitrah@raha.com
Tovuti: www.ibn-tv.org