Ghadir Khumm
in the Qur'an, Hadith, History

Display narrations from:

* All books
* Published editions only
* Unpublished Manuscripts only
* Sources where online image is available
* al-Bukhari, al-Ta'rikh al-kabir
* Ibn Hanbal, Al-Musnad
* Ibn Hanbal, Manaqib `Ali b. Abi Talib
* al-Hakim al-Naysaburi, al-Mustadrak
* Ibn Hajar al-`Asqalani, Al-Isabah
* Ibn Hajar al-`Asqalani, Tahdhib al-Tahdhib
* Ibn Kathir, Al-Bidayah wa'l-Nihayah
* Ibn Kathir, Tafsir al-Qur'an al-`Azim
* al-Nasa'i, Al-Khasa'is
* al-Khatib al-Tabrizi, Mishkat al-Masabih
* al-Haythami, Majma` al-Zawa`id
* Ibn `Abd al-Barr, Al-Isti`ab fi ma`rifat al-ashab
* Ibn `Abd Rabbih, Al-`Iqd al-Farid
* Ibn Abi Shaybah, Al-Musannaf
* Ibn al-'Athir, `Ali b. Muhammad, Usd al-ghaba
* Ibn al-'Athir, al-Mubarak b. Muhammad, Al-Nihaya fi gharib al-hadith
* Ibn Hajar al-Makki, Al-Sawa'iq al-Muhriqa
* Abu Nu`aym al-'Isfahani, Hilyat al-Awliya'
* al-Khatib al-Baghdadi, Ta'rikh Baghdad
* al-Muttaqi al-Hindi, Kanz al-`ummal
* al-Shahrastani al-Shafi`i, Al-Milal wa'l-Nihal
* Jalal al-Din al-Suyuti, Al-Durr al-Manthur
* Jalal al-Din al-Suyuti, Tarikh al-Khulafa'
* al-Tabarani, Al-Mu`jam al-Kabir
* al-Tabarani, Al-Mu`jam al-Saghir
* al-Wahidi, Asbab al-Nuzul
* Nur al-Din al-Halabi al-Shafi`i, al-Sira al-Halabiyya
* Al-Mizzi, Tuhfat al-ashraf bi-ma`rifat al-atraf
* Ibn al-Jazari, Asna al-Matalib
* Abu Ya`la al-Musali, Musnad
* al-Tahawi, Mushkil al-athar
* al-Dulabi, al-Kuna wa'l-asma
* Muhibb al-Din al-Tabari, Riyad al-Nadirah
* Al-Tha`labi, Tafsir Kashf wa'l-bayan
* al-Alusi al-Baghdadi, Ruh al-Ma`ani
* Abu Bakr al-Bazzar, Musnad
* Ibn Miskawayh, Nadim al-farid
* al-Tha`alibi, Thimar al-qulub
* al-Zamakhshari, Rabi` al-abrar
* al-Munawi, Fayd al-qadir
* Wali Allah al-Dihlawi, Qurrat al-`aynayn
* Badr al-Din al-`Ayni, `Umdat al-Qari
* al-Qasim b. Sallam, Tafsir Gharib al-Qur'an
* Ibn Abi `Asim al-Shaybani, Kitab al-Sunnah
* `Abd Allah b. Ahmad b. Hanbal, Fada'il `Ali
* Abu Nu`aym al-'Isfahani, Akhbar Isbahan
* al-Maqrizi, al-Khitat
* Abu Nu`aym al-'Isfahani, Ma nazala min al-Qur'an fi `Ali
* Jalal al-Din al-Suyuti, al-'Azhar fi ma `aqdahu al-shu`ara' min al-'ash`ar
* Muhammad `Abduh, Tafsir al-Manar
* Jalal al-Din al-Suyuti, al-'Itqan
* Ibn Abi al-Hadid al-Mu`tazili, Sharh Nahj al-Balaghah
* al-Samhudi al-Shafi`i, Jawahir al­`iqdayn
* Ba Kathir al-Makki, Wasilat al-Ma'al
* Ibn al-Sabbagh al-Maliki, al-Fusul al-muhimmah
* al-Hakim al-Tirmidhi, Nawadir al-usul
* Abu `Abd Allah al-Muhamili al-Dabbi, al-'Amali
* Nizam al-Din al-Naysaburi, Ghara'ib al-Qur'an
* Shihab al-Din al-Khafaji, Nasim al-riyad
* al-Shawkani al-San`ani, Fath al-qadir
* al-Maybudi, Sharh Diwan `Ali [a]
* al-Samhudi al-Shafi`i, Wafa' al-wafa'
* Al-Majlisi, Bihar al-anwar
* Sulaym b. Qays al-Hilali, Asl Sulaym b. Qays
* al-Khatib al-Khawarazmi, Kitab al-Manaqib
* al-Juwayni al-Hamawayni, Fara'id al-Samtayn
* al-Balkhi al-Qunduzi, Yanabi` al-mawaddah
* Ibn al-Maghazili, al-Manaqib
* al-Kanji al-Shafi`i, Kifayat al-Talib
* al-Shaykhani al-Qadiri, Sirat al-sawi
* Sibt b. al-Jawzi, Tadhkirat khawass al-'ummah
* Abu Muhammad al-`Asimi, Zayn al-fata
* al-Zarandi, Nazm durar al-simtayn
* Abu Sa`id al-Sijzi, al-Dirayah fi Hadith al-Wilayah
* al-Badakhshi, Miftah al-naja
* al-'Ardabili, Wasilat al-muta`abbidin
* Muhammad b. Talhah al-Shafi`i, Matalib al-sa'ul
* al-Turbashti, al-Mu`tamad fi al-Mu`taqad
* al-Wassabi al-Shafi`i, al-'Iktifa
* Khawajah Mulla, Ibtal al-batil
* `Abd al-Wahhab al-Bukhari, Tafsir Anwari
* Jamal al-Din `Ata' Allah al-Shirazi, al-'Arba`in fi fada'il Amir al-Mu'minin
* Muhammad Mahbub al-`Alam, Tafsir al-Shahi
* al-'Amir al-Yamani al-San`ani, Rawdat al-nadiyyah
* al-`Ujayli al-Shafi`i, Dhakhirat al-ma'al
* Muhammad b. `Ali al-Sabban, Is`af al-raghibin
* Rashid al-Din Khan al-Dehlawi, Fath al-mubin
* Muhammad Mubin al-Lakhnawi, Wasilat al-najat
* Haydar `Ali al-Fayd Abadi, Muntaha al-kalam
* Ahmad b. Mustafa al-Qadayn Khani, Hidayat al-martab
* Muhammad Mahmud al-Rafi`i, Sharh Hashimiyyat
* Muhammad Shakir Khayyat, Sharh Hashimiyyat
* Ibn Shahrashub, Manaqib Al Abi Talib
* Ibn Haddad al-Haskani, Shawahid al-tanzil
* al-Natanzi, al-Khasa'is al-`Alawiyyah
* Sayyid Shahab al-Din Ahmad, Tawdih al-Dala'il
* Ibn Haddad al-Haskani, Du`a' al-hudat
* al-Sayyid Hashim al-Bahrani, Ghayat al-Maram
* al-Irbili, Kashf al-ghumma
* Abu Bakr al-Naqqash, Shifa' al-sudur
* Abu al-Hasan Sharif, Diya' al-`Alamin
* al-Qatifi, al-Firqat al-najiyah

Enable Transliteration
Viewing Guidelines for Transliteration and Arabic text

Close this window

Contexts

Narrations that mention the location of the event as Ghadir Khumm or al-Juhfa

Windows arabic
Karbala arabic
No arabic

Key to symbols

Chains of Transmission for this context in All books
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389]

S248 Muhammad b. Yusuf b. Muhammad, Abu `Abd Allah al-Kanji al-Shafi`i Reliability of this narrator Chains of narration (Isnad) with this narrator
Kifayat al-Talib  
Tehran: Dar Ihya Turath Ahl al-Bayt (a), 1404 AH  pp. 285-286   
[p. 151] 

O306 `Abd Allah b. `Umar b. Hamawayh
(d. 0 AH/622 CE)
Reliability of this narrator Chains of narration (Isnad) with this narrator
S231 Ibn `Asakir, `Ali b. al-Husayn b. Hibat Allah, Abu al-Qasim al-Dimashqi al-Shafi`i
(d. 571 AH/1176 CE)
Reliability of this narrator Chains of narration (Isnad) with this narrator
O305 Abu al-Fadl al-Fudayli
(d. 0 AH/622 CE)
Reliability of this narrator Chains of narration (Isnad) with this narrator
O304 Abu al-Qasim al-Khalili
(d. 0 AH/622 CE)
Reliability of this narrator Chains of narration (Isnad) with this narrator
O303 Abu al-Qasim al-Khuza`i
(d. 0 AH/622 CE)
Reliability of this narrator Chains of narration (Isnad) with this narrator
S168 al-Haytham b. Kulayb, Abu Sa`id al-Shashi
(d. 335 AH/947 CE)
Reliability of this narrator Chains of narration (Isnad) with this narrator
O302 Ahmad b. Shaddad al-Tirmidhi
(d. 0 AH/622 CE)
Reliability of this narrator Chains of narration (Isnad) with this narrator
S74 `Ali b. Qadim, Abu al-Hasan al-Khaza`i al-Kufi
(d. 213 AH/828 CE)
Reliability of this narrator Chains of narration (Isnad) with this narrator
S25 Isra'il b. Yunus b. Abi Ishaq, Abu Yusuf al-Sabi`i al-Hamadani al-Kufi
(d. 162 AH/779 CE)
Reliability of this narrator Chains of narration (Isnad) with this narrator
T46 `Abd Allah b. Sharik al-`Amiri al-Kufi
(d. 0 AH/622 CE)
Reliability of this narrator Chains of narration (Isnad) with this narrator
T13 al-Harth b. Malik
(d. 0 AH/622 CE)
Reliability of this narrator Chains of narration (Isnad) with this narrator
C46 Sa`d b. Abi Waqqas, Abu Ishaq
(d. 55 AH/675 CE)
Reliability of this narrator Chains of narration (Isnad) with this narrator
F109


وقال في الكفاية: أخبرنا شيخ الشيوخ عبدالله بن عمر بن حمويه بدمشق أخبرنا الحافظ أبوالقاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي، ‏أخبرنا أبوالفضل الفضيلي، أخبرنا ابو القاسم الخليلي، أخبرنا ابو القاسم الخزاعي، أخبرنا الهيثم ابن كليب الشاشي، أخبرنا أحمد بن ‏شداد الترمذي، أخبرنا علي بن قادم، أخبرنا إسرائيل عن عبدالله ابن شريك عن الحرث بن مالك قال: أتيت مكة فلقيت سعد بن أبي ‏وقاص فقلت: هل سمعت لعلي منقبة؟ قال: قد شهدت له اربعا لئن تكون لي واحدة منهن أحب الي من الدنيا أعمر فيها مثل عمر ‏نوح، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبابكر ببرائة إلى مشركي قريش فسار بها يوما وليلة ثم قال لعلي: أتبع أبابكر فخذها ‏وبلغها فرد علي (ع) أبابكر فرجع يبكي فقال: يا رسول الله أنزل في شيئ؟ قال: لا إلا خيرا انه ليس يبلغ عني إلا أنا أو رجل مني. أو ‏قال: من أهل بيتي. وكنا مع النبي في المسجد فنودي فينا ليلا: ليخرج من المسجد إلا آل الرسول وآل علي. قال: فخرجنا نجر نعالنا ‏فلما أصبحنا أتى العباس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخرجت أعمامك وأسكنت هذا الغلام. فقال رسول الله صلى ‏الله عليه وسلم: ما أنا أمرت بإخراجكم ولا بإسكان هذا الغلام ان الله أمر به. قال: والثالثة: ان نبي الله بعث عمر وسعدا إلى خيبر ‏فجرح سعد ورجع عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله في ثناء كثير ‏أخشى أن احصي، فدعا عليا فقالوا: إنه أرمد فجئ به يقاد فقال له: إفتح عينيك. فقال: لا أستطيع قال: فتفل في عينيه من ريقه ‏ودلكها بابهامه وأعطاه الراية. قال: والرابعة: يوم غدير خم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبلغ ثم قال: أيها الناس ألست أولى ‏بالمؤمنين من انفسهم؟ ثلاث مرات، قالوا: بلى، قال: ادن يا علي فرفع يده ورفع رسول الله يده حتى نظرت بياض ابطيه فقال: من ‏كنت مولاه فعلي مولاه. حتى قالها ثلاثا، ثم قال الحافظ الكنجى: هذا حديث حسن وأطرافه صحيحة (إلى أن قال): والرابع: (حديث ‏الغدير). رواه ابن ماجة والترمذي عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر.‏There is no English translation text for this narration at the present moment. However, we need your help in translating it. Please quote the narration reference.

Presented by the Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project team