Bibliography

ABU DAWUD, Sulayman ibn al-Ash'ath al-Azdi as-Sajistani (202/817—275/889): as-Sunan, Cairo ( n. d. ) .

ABU 'L-FIDA', 'Imadu 'd-Din, Isma'il ibn 'Ali ibn Mahmud al-Ayyubi (672/1273—732/1338): at- Tarikh (al-Mukhtasar fi akhbari 'l-bashar), Beirut, ( n.d .) .

AHMAD, Abu 'Abdillah, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal (164/780—241/855): al-Musnad, Cairo, 1313 AH.

'ALI MUHAMMAD and AMIRU 'D-DIN; Fulku 'n-najat fi 'l-imamati wa 's-salat, Lahore, 2nd ed.,1950.

AL-'ALLAMAH AL-HILLI, Abu Mansur, al-Hasan ibn Yusuf ibn 'Ali ibn al-Mutahhar al-Asadi (648/1250—726/1325): al-Babu 'l-hadi 'ashar, Eng. tr.W.M. Miller, Luzac & Co., London,1958.

AL-AMIN, Hasan: Islamic Shi'ite Encyclopaedia, Beirut, ( n.d.) .

AL-AMINI, ash-Shaykh 'Abdu 'l-Husayn ibn Ahmad at-Tabrizi an-Najafi (1320/ 1902—1390/ 1970): al-Ghadir, 3rd ed., Beirut,1387/1967.

AMRITSARI, 'Ubaydullah: Arjahu 'l-matalib, Lahore, 1318 AH.

AL-'AYYASHI, Abu 'n-Nadr, Muhammad ibn Mas'ud as-Sulami as-Samarqandi (d. 2nd half of the 3rd/ 9th cent.): at-Tafsir, Tehran, (n.d.).

AL-BAGHAWI, Abu Muhammad, al-Husayn ibn Mas'ud ash -Shafi'i (436/ 1044—510/1117): at-Tafsir (Ma'alimu 't-tanzil), on the margin of al-Khazin's at-Tafsir, Cairo, 1375/1955.

AL-BAYHAQI, Abu Bakr, Ahmad ibn al-Husayn an- Naysaburi ash-Shafi'i (384/994—458/ 1066): Dala 'ilu 'n-nubuwwah, Cairo, 1389!1969.

AL-BUKHARI, 'Abu 'Abdillah, Muhammad ibn Isma'il (194/810—256/870): as-Sahih, Cairo, (n.d.).

CARLYLE, T.: On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History, Edinburgh edition (n.d.).

DAVENPORT, J.: An Apology for Mohammed and the Koran, London,1869.

AD-DIYAR BAKRI, Husayn ibn Muhammad ash-Shafi'I ( d. ca. 966/ 1559): Tarikhu 'l -khamis, Cairo,1283 AH.

FAYD AL-KASHANI, Muhammad Muhsin (1010/1599 - 1094/1690); at-Tafsir (as-Safi), Tehran,1374 AH.

AL-GANJI, Abu 'Abdillah, Muhammad ibn Yusuf ash-Shafi'i (d.658/1260): Kifayatu 't-talib (fi manaqib Ali ibn Abi Talib), an-Najaf al-Ashraf (Iraq),1937.

AL-GHAZZALI, Abu Hamid, Muhammad ibn Muhammad at-Tusi ash-Shafi'i (450/1058—505/1111): Ihya 'ulumi 'd-din, Beirut, 1975.

GHIYATHU 'D-DIN, Muhammad ibn Jalalu 'd-Din Rampuri (13th/19th cent.): Ghiyathu 'l-lughat, Nawal Kishore Press, Lucknow,1867.

GIBBON, E.: The Decline and Fall of the Roman Empire, The Modern Library, New York, (n.d.).

AL-HAKIM, Abu 'Abdillah, Ibnu 'l-Bayyi', Muhammad ibn 'Abdillah an-Naysaburi ash-Shafi'i (321/ 933—405/1014): (al-Mustadrak 'ala 's-Sahihayn), Hyderabad,1335 AH.

AL-HAKIM, as-Sayyid Muhsin at-Tabataba'i (1306/1889—1390/1970): Minhaju 's-salihin, Daru'z- Zahra', Beirut, 10th ed. (n.d.).

AL-HAMMUYI, Abu Ishaq, Ibrahim ibn Muhammad al-Juwayni (644/ 1246—742/1322): Fara'idu 's-simtayn, Beirut (2 vols.), 1978.

IBN 'ABDI 'L-BARR, Abu 'Umar, Yusuf ibn 'Abdillah al-Qurtubi al-Malih (368/978—463/1071): al-Isti'ab fi ma'rifati 'l-ashab, Cairo, (4 vols.), 1380/1960.

IBN ABI 'L-HADID, 'Izzu 'd-Din 'Abdu 'l-Hamid (586/1190—655/1257): Sharh Nahji 'l-balaghah, Egypt, 2nd ed ., (20 vols. ) .

IBNU 'L-ATHIR, Abu 'I-Hasan, 'Izzu 'd-Din, 'Ali ibn Muhammad al- Jazari ash-Shafi'i (555/ 1160—630 / 1233): al-Kamil (fi 't-tari'kh), Beirut,1385/1965.

Usdu 'l -ghabah, Cairo, 1285 AH.

IBN HAJAR AL-'ASQALANI, Shihabu 'd-Din, Abu '1-Fadl, Ahmad ibn 'Ali ash-Shafi'I (773/1372—852/1449): Fathu 'l-bari (fi- Sharh Sahi'hi 'l-Bukhari), Cairo, 1378 AH.

IBN HAJAR AL-HAYTAMI, Abu 'l-'Abbas, Ahmad ibn Muhammad al-Makki ash-Shafi'i (909/1503—973/1566): as-Sawa'iqu 'l-muhriqah, (n.p. or d.mentioned by the author).

IBN HISHAM, Abu Muhammad, 'Abdu 'I-Malik ibn Hisham al -Bakri ( d. 213/ 828): as-Sirah an-naba - wiyyah, Egypt, (n.d.).

IBN KATHIR, Abu 'I-Fida', Isma'il ibn 'Umar ad-Dimashqi ash-Shafi'i (701/1302—774/1373): al-Bidayah wa 'n-nihayah, Beirut, 1st ed., 1966.

IBN MAJAH, Abu 'Abdillah, Muhammad ibn Yazid al-Qazwini (209/824—273/887): as-Sunan, Delhi, ( n.d.) .

IBNU 'L-QAYYIM, Abu 'Abdillah, Muhammad ibn Abi Bakr, Ibn Qayyimi 'l-Jawziyyah ad-Dimashqi ash- Shafi'i (691/ 1292—751/ 1350): Zadu 'l-ma'ad, Cairo, 1950.

IBN QUTAYBAH, Abu Muhammad, 'Abdullah ibn Muslim ad-Dinawari (213/828—276/889+: al- Imamah wa's-siyasah, Cairo, 1387/1967; and Beirut, 1401/1981.

IBN SA'D, Abu 'Abdillah, Muhammad ibn Sa'd al-Baghdadi (168/784—230/845): at-Tabaqat (al-Kabir), Beirut, (n.d.).

IBN SHAKIR, Muhammad ibn Shakir al-Kutubi (d.764/ 1363): Fawatu 'l-wafayat, Beirut, 1974.

IRVING, Washington (1783—1859): Mahomet and His Successors, London, (Part of the Astor Prose Series), 1905.

AL-JASSAS, Abu Bakr, Ahmad ibn 'Ali ar-Razi al-Hanafi (305/917—370/980): Ahkamu 'l-Qur'an, Istanbul, 1338 AH.

AL-JAZIRI, 'Abdu 'r-Rahman ibn Muhammad (1299/ 1882—1360/1941): al-Fiqh 'ala 'l-madhahibi '1- arba'ah, Beirut, 1969.

AL-KHATIB AL-BAGHDADI, Abu Bakr, Ahmad ibn 'Ali ash-Shafi'i (392/1002—463/1072): Tari'kh Baghdad, Beirut, ( n. d . ) .

AL-KHATIB AL-KHWARAZMI, Abu'l-Mu'ayyad, al- Muwaffaq ibn Ahmad al-Hanafi (484/1091—568/1172): al-Manaqib, an-Najaf al-Ashraf (Iraq),1965.

AL-KHATIB AT-TABRIZI, Waliyyu'd-Din Muhammad ibn 'Abdillah (fl. 8th/ 14th cent.): Mishkatu '1-masabi'h, Eng . tr. James Robson, Pakistan, 1975.

AL-KHAZIN, 'Ala'u'd-Din, 'Ali ibn Muhammad al-Baghdadi ash-Shafi'i (678/1280—741/1341): at-Tafsir (Lubabu 't-ta'wil fi' ma'ani 't-tanzi'l), Cairo 1375/1955.

AL-KHAZZAZ, Abu 'l-Qasim, 'Ali ibn Muhammad ibn 'Ali (4th/9th cent.): Kifayatu 'l-athar, Iran, 1981.

AL-MAJLISI, al-'Allamah, Muhammad Baqir ibn Muhammad Taqi (1037/1628—1110/1699): Biharu 'l-anwar, Tehran, 1392 AH.

MALIK IBN ANAS, Abu 'Abdillah, al-Asbahi al-Madani (93/712—179/795): al-Muwatta', Cairo, 1353 AH.

AL-MAWARDI, Abu 'l-Hasan, 'Ali ibn Muhammad ibn Habib ash-Shafi'i (364/974—450/1058): al- Ahkamu 's-sultaniyyah, Cairo, 1966.

MILLER,W.M., see al-'Allamah al-Hilli.

MIR AHMED ALI, S. V., The Holy Qur'an, with Eng. transl. and commentary, Karachi,1964.

MIR KHWAND, Muhammad ibn Khwand Shah ibn Mahmud (d. 903/1498): Rawdatu 's-safa', Nawal Kishore Press, Lucknow, (n.d.).

AL-MUFID, ash-Shaykh, Abu 'Abdillah, Muhammad ibn Muhammad ibn an-Nu'man (336/948—413/ 022): al-Irshad, Tehran, 1351 Sh.; [Eng. tr. I. K. H. Howard, London,1981].

AL-MUGHNIYYAH, Muhammad Jawad: Falsafat Islamiyyah, Daru 't-Ta'aruf, Beirut, 1398/1978.

AL-MUHAQQIQ AL-HILLI, Najmu 'd-Din, Abu '1-Qasim, Ja'far ibn al-Hasan, Ibn Sa'id al-Hudhali (602/ 1206—676/1277): Shara 'i'u 'l-Islam, (Kitabu 'n-Nikah), an-Najaf al Ashraf (Iraq),1969.

AL-MUHIBB AT-TABARI, Muhibbu 'd-Din, Abu '1- 'Abbas, Ahmad ibn 'Abdillah ash-Shafi'i(615/1218——694/1295): Dhakha'iru 'l-'uqba (fi manaqibi dhawi 'l-qurba), Beirut, 1974.

MUSLIM, Abu 'I-Husayn, Muslim ibn al-Hajjaj an-Naysaburi(204/820—261/875): as-Sahih, Cairo, (n.d.).

AL-MUTTAQI AL-HINDI, 'Ala'u 'd-Din, 'Ali ibn Husami 'd-Din (885/1480—975/1567): Kanzu '1-

'ummal, Hyderabad, 1388/1968.

NAJMU 'L-HASAN, Sayyid: an-Nubuwwah wa 'l-khilafah, tr Liqa' 'Ali' Haydari, Lucknow, 1934.

AN-NASA'I, Abu 'Abdi 'r-Rahman, Ahmad ibn 'Ali'

ash-Shafi'i (215/830 - 303/915): al-Khasa'isu '1- 'alawiyyah, Egypt,1348 AH.

NAWWAB AHMAD HUSAYN KHAN: Tarikh Ahmadi, Haqq Brothers (Maktaba Rizviya), Lahore (n.d.).

NICHOLSON, R.A. (1868—1945): A Literary History of the Arabs, Cambridge, 1979.

AL-QUMMI, Shaykh 'Abbas (1294/1877—1359/1941): Safinatu 'l-bihar, an-Najaf al-Ashraf, 1355 AH.

AL-QUNDUZI, as-Sayyid Sulayman ibn Ibrahim al-Hanafi (1220/1805—1294/1877): Yanabi'u '1- mawaddah, Istanbul,1301 AH.

AR-RADI, ash-Sharif, Abu 'l-Hasari, Muhammad ibn al-Husayn al-Musawi (359/970—406/1015): Nahju'l-balaghah (Subhi as-Sahh's edition), Beirut, 1387/1967.

AR-RAZI, Fakhru 'd-Din, Muhammad ibn 'Umar ash-Shafi'i (544/1150—606/1210): at-Tafsiru 'l-kabir, Cairo, 1357/1938.

RIZVI, S . S. A.: Prophethood, Dar-es-Salaam ( Tanzania), 2nd ed., 1975. —Justice of God, Mombasa (Kenya), 3rd ed., 1980.

AS-SADUQ, Abu Ja'far, Muhammad ibn 'Ali ibn al-Husayn, Ibn Babawayh al-Qummi (ca. 306/919—381/991): 'Ilalu'sh-shara'i', an-Najaf al-Ashraf, 1385/1966.

SEDILLOT, L. P. E. A., (1808—1875): Histoire des Arabes, (Arabic tr. 'Adil Zu'aytir), Cairo, 1367/1948.

SIBT IBN AL-JAWZI, Shamsu'd-Din, Yusuf ibn Qiza'-ughli ibn 'Abdillah al-Hanafi (581/1185—654/1256): Tadhkzrat khawassi 'l-ummah, ed. S. M. S. Bahru 'l-'Ulum, reprinted in Tehran, (n.d.).

SIDDIQ HASAN KHAN: (1248/1832—1307/1889): Manhaju 'l-wasul ila isnlahi ahadithi 'r-Rasul, Shah-jahani Press, (n.d.), India.

SUBHI AS-SALIH, 'Ulumu 'l-hadith wa mustalahatah, Beirut, 1978.

AS-SUYUTI, Jalalu 'd-Din, 'Abdu 'r-Rahman ibn Abi Bakr ibn Muhammad ash-Shafi'i(849/1445—911/ 1505): Lubabu 'n-nuqul fiasbabi 'n-nazal, printed with Tafsiru 'l-jalalayn, Daru 'l-Kitabi l-'Arabi, Beirut, (n.d.).

Tari'khu 'l-khulafa', Cairo, 1371/1952: [Eng. tr. Major H. S. Jarrett, under the title "History of the Caliphs ", Karachi, 1977. ]

ad-Durru 'l-manthur, Beirut, (n.d.).

AT-TABARI, Ibn Jarir, Muhammad (224/839—310/932): Tari'khu 'l-umam wa 'l-muluk, Leiden,1980, and Egypt (n.d.).

—[at-Tafsir (Jami'u 'l-bayan fi tafsiri'l-Qur'an), Egypt, Bulaq, 1326 AH.1

AT-TAFTAZANI, Sa'du 'd-Din, Mas';ld ibn 'Umar ash- Shafi'i (712/1312—793/1390): Sharh Aqaidi'n-

Nasafi, Istanbul, 1326 AH. —Sharhu l-maqasidi 't-talibin, Istanbul,1305 AH.

AT-TAHAWI, Abu Ja'far, Ahmad ibn Muhammad al-Hanafi (239/853—32/933): Mushkilu 'l-athar, Hyderabad, 1333 AH.

AT-TIRMIDHI, Abu 'Isa, Muhammad ibn 'Isa as-Sulami (209/824—279/892): as-Sahih, Cairo, 1292 AH.

WAHIDU ' Z -ZAMAN: Tafsir Wahidi, Lahore, ( n. d. ) —Anwaru 'l-lughah, Banglore,1334 AH.

AL-WAHIDI, Abu 'I-Hasan, 'Ali ibn Muhammad ash- Shafi'i (d.468/1076): Asbabu 'n-nuzul, (n.p. or d.)

AL-YA'QUBI' Ibn Wadih, Ahmad ibn Ishaq (d.a.d. 292/905): at-Tarikh, Beirut, 1960.

AZ-ZAMAKHSARI, Mahmud ibn 'Umar al-Hanafi (467/1075—538/1144): at-Tafsir al-Kashshaf), Beirut, (n.d.)