Marriage - Laws & Worship

Il matrimonio temporaneo (mut’ah)

Il matrimonio temporaneo (mut’ah)
S.H.Nasr