Majina Ya Vitabu Vilivyorejewa

‘Abaqaatul Anwaar - cha Sayyid Hamid Husayn Musawi.
Al-Amaali – cha Shaykh Saduq.
Al-Asarul Arba’ah-Sadruddin Shiraazi (maarufu kwa jina la Mulla Sadraa).
Al-Amwaal - cha Abil ‘Ubayd.
Abu Twalib - Mu’umin Quraysh – cha Abdullah al-Khunayzi.
Biblia.
Bihaarul Anwaar - cha Allamah Muhammad Baaqir Majlis.
Al-Bidaayah wan Nihaayah - cha Ibn Kathir Qarayshi.
Diwaan Abu Twaalib - cha Abu Twalib.
Daa’iratul Ma’aarif –cha Farid Wajdi.
Durrul Manthur – cha Jalaluddin Abdur Rahmaan Suyuti.
Darajaatur Rafiy’ah – cha Sadruddin Ali Khan.
Futuhul Buldaan – cha Abu Ja’afr; Yahya bin Jaafar Balaazari.
Futuhusha Shams.
Al-Fadhaa’il Shaazaan.
Furu’ al-Kaafi – cha Muhammad bin Ya’aqub Kulayni.
Fahrist Nahjaashi – cha Najashi.
Hayaat Muhammad - cha Hasnayn Haykal.
Al-Isaabah fi Tamizis Swahaabah – cha Ibn Hajar al-Asqalaani.
Al-Imtaa Asmaa’ – cha Taqi’uddin Ahmad Shaafi’I Miqrizi.
Al-Isti’aab fi Tamizis Sahaabah – cha Ibn Abdul Barr makki
Al-Irshaad – cha Shaykh Mufid.
Al-Iqbaal – cha Sayyid bin Taa’us.
Iqdul Farid – cha Ibn Abd Rabbihi.
Jawaami’ul Kalim - cha Shaykh Ahmad.
Kashaful Ghummah – cha Abul Fath Ali Bin ‘Isa Arbali.
Kanzul ‘Ummaal - cha Alaa’ulddin Ali al-Muttaqi.
Al-Kashshqaaf – cha Mahmud bin Umar Zamakhshari.
Limaadhaa Khasiral Aalam bi Inhitaalil Muslimin - cha Abul Hassan Nadawi.
Murujudh Dhahab - cha Ali bin Husayn Mas’ud.
Manlaa yahzaruhul Faqih – cha Shaykh Tusi.
Majma’ul Bayaan - cha Shaykh Abu Ali Tabarsi.
Manaaqib – cha Allamah Ibn Shahr Ashob. Musnad – cha Ahmad bin Hanbal.
Mughaazi - cha Waqidi.
Al-Mustadrak’alas Swahihiyn - cha Hakim Nishaapuri.
Mafaatihul Ghayb - cha Fakhruddin Raazi.
Majaalis - cha Ibnush Shaykh.
Al-Mahaasin - cha Abi Ja’afar Ahmad al-Barqi.
Al-Muraaji’aat – cha Allamah Sharafuddin al-Aamili.
Al-Mizaan – cha Allamah Tabaatabaa’i
Al-Nass wal Ijtihaad – cha Allamah Sharafuddin al-Aamini.
Naasikhut Tawaarikh - cha Muhammad Taqi Sipher
Qurbul Asnaad – cha Abdullah bin Ja’afar al-Himyara.
Qaamus Kitaab Muqqadas
Ruhul Ma’ani – cha Mahmud Aalusi.
Rawzah al-Kaafi – cha Muhammad bin Yaa’qubi Kulayn.
Safinatul Bihaar – cha Allamah Muhammad Baqir Majlisi.
Siirah-i – cha Ibn Hishamu.
Siirah Halabiyah – cha Ali bin Burhaamuddin halabi Shaafi’i
Tarikh al-Kaamil - cha Ibn Athir.
Tarikhut- Tabari –cha Muhammad bin Jurayr Tabari.
Tarikh Ya’qubi – cha Ahmad bin Ali Ya’qubi.
Tibyaan – cha Shaykh Tusi.
Tadhkiratul Khawaas - cha Abu Muzaffar Yusuf Bin Jawzi,.
Al-Taaj – cha Jaahiz.
Tafsir – cha Ali Ibrahim.
Tuhaful ‘Uquul – cha Abu Muhammad bin Shaybah Karraani
Usudul Ghaabah fi Ma’arifatis Sahaabah – cha Ibn Athir Jazari.
Usudul Kaafi - cha Muhammad bin Ya’aqub Kulayni.
Uyunul Akhbaar, cha ibn Qutaybah.
Wasaa’ilush Shi’ah – cha Shaykh Hurr al-Aamili.
Yanabi’ul Mawaddah – cha Shaykh Sulaymaan Hanafi al-Qanduzi.