Transliteration Symbols

Symbol Transliteration Symbol Transliteration
ء أ A
ب B ت T
ث Th ج J
ح h خ kh
د D ذ dh
ر R ز Z
س S ش sh
ص s ض D
ط t ظ Z
ع غ gh
ف F ق Q
ك K ل L
م M ن N
هـ H و W
Y ة ah
Long Vowels
آ Ā A
اﻯ Ī I
او Ū U
Persian Letters
Symbol Transliteration Symbol Transliteration
پ P ch
Zh G