read

Bibliography

A’laamu al-Wara Tabarsi

A’laamun Nisa Kahala

AAthaarul Balaad Zakaria Qazwini

Abnaa ar-Rasool fee Karbala Khalid Muhammad Khalid

Abu Hurairah Shaykh Mahmud

Aburiya Abu Shohada Aqqad

Adabus Siyasa fil Asr al-Amawi Ahmad Muhammad al-Haufi

Ad-Darajaatul Rafiya Sayyid Ali Khan

Ad-Daulatul Amawiya Fish Sharq Muhammad Najjar

Ad-Dhahab al-Masbook Maqrizi

Ad-Dharia fee Tasaaneef ash-Shia Aqa Buzurg Tehrani

Ad-Dhariatut Taahira (Manuscript) Muhammad bin Ahmad Daulaabi

Ad-Durrul Manthur Suyuti

Ad-Durrun Nadheem Ahmad bin Yahya Harawi

Ahkbaar at-Tiwaal Dinawari

Akhbarud Daul Qirmani

Al Fusulul Muhimma Ibne Sabbagh

Al Ifada min Tarikhul Aimmatus Saadah Yahya bin Husayn

Al Imamah was Siyasah Ibne Qutaybah

Al-A’br Ibne Khaldun

Al-A’laam Zarkali

Al-A’waasim Ibne Arabi

Al-Aadaab ash-Shariyah wal Minhal Mariyah Shamsuddin Hanbali

Al-Aghani Abul Faraj Isfahani

Al-Anwaarul Bahiya Shaykh Abbas Qummi

Al-Asabiyatul Qabeela Ahsan an-Nass

Al-Balaghatun Nisa Ahmad bin Abi Tahir

Al-Bayan wat Tibbiyyin Jahiz

Al-Bustanil Jami’ Li Jami’ Tawaarikh Ahlaz Zamaan (Manuscript) Imaduddin Isfahani

Al-Farq Bainal Farq Abdul Qahir Baghdadi

Al-Futuh Ahmad bin Asim Kufi

Al-Futuhaat al-Islamiya Ahmad bin Zeeni Dahlan

Al-Ghadeer Amini

Al-Ghuluw wal Farqul Ghaaliya fil Hizaaraatul Islamiya Abdullah Saloom Samarai

Al-Harakaat al-Fikriya fil Islam Bandali Jauza

Al-Hayat al-Ijtimaiya wal Iqtisadiya Fil Kufa Muhammad Husayn Zubaidi

Al-Hazaaratul Islamiya Adam Manz

Al-Hazzratul Islamiya Khuda Bakhsh

Al-Husayn bin Ali (a.s.) Amr Abu Nasr

Al-Husayn bin Ali (a.s.) Alaili

Al-Husayn bin Ali (a.s.) Husayn Ali Jalal

Al-Idaratul Islamiyyah Muhammad Kurd Ali

Alif Baa Balawi

Al-Ijaaz wal Ijaaz Thalabi

Al-Iqbal Ibne Tawus

Al-Iqd al-Farid Ibne Abde Rubh Andulusi

Al-Irshad Dailami

Al-Isabah Ibne Hajar Asqalani

Al-Istiab Ibne Abdul Barr Maliki

al-Ittiaf be Hubbil Ashraaf Shabrawi

Al-Jarah wat Ta’deel Ibne Abi Hatim Razi

Al-Kalimatul Ghurra Fi Tafzeeluz Zahra Imam Sharafuddin

Al-Kamil Mubarrad

Al-Kawaakibud Durriya Manawi

Al-Kharaaj Yahya bin Adam Qarashi

Al-Khasais al-Kubra Suyuti

Al-Khilafah Thomas

Al-Khilafah wad Daulatu Fil Asr al-Amawi Muhammad Halami

Al-Khiraaj wa Sunatul Kitaaba Muhammad Halami

Al-Khiraaj wa Sunatul Kitaaba Qudamah bin Ja’far

Al-Khisaal Saduq

Al-Kuni wal Asmaa Abu Bashar Daulabi

Al-Ma’rif Ibne Qutaybah

Al-Manaqib (Manuscript) Ibne Maghazali

Al-Manaqib wal Mathalib Qadi Noman Misri

Al-Mawahib al-Ladunniya Qastalani

Al-Milal wan Nihal Shahristani

Al-Mujtaba Ibne Duraid

Al-Mujtima-aatul Islamiya fi Qarnil Awwal Shukri Faisal

Al-Munmaq Fi Akhbar-i-Quraish Muhammad bin Habib Baghdadi

Al-Muntakhib Tarihi

Al-Muntazim (Manuscript) Ibne Jauzi

Al-Murajat Imam Sharfuddin

Al-Muwatta Malik bin Anas

Al-Qamoos al-Muhit Majduddin Firozabadi

Al-Usul al-Aamma Lil Fiqh al-Maqarin Muhammad Taqi Hakim

Al-Wafi fil Masaalatush Sharqiya Amin Shumail

Al-Wasiyatul Kubra Ibne Taimiyyah

Al-Wulaat wal Quzaat Muhammad bin Yusuf al-Kindi

Al-Wuzara wal Kuttab Jahshiyari

Amali Saduq

Amali (Manuscript) Shaykh Mufid

Amali al-Murtuza Sayyid Murtuza

An-Nahiya Ibne Athir

An-Nass wal Ijtihad Imam Sharafuddin

An-Nazaa’a Wat Tukhaasum Maqrizi

An-Nazayatul Imamah Ladayash Shia Ithna Asharya Mahmud Sobhi Salih

An-Nazmul Islamiya Dimomin Morris Audfarwa

An-Nisaih al-Kafiya leman Yatawalla Muawiyah Muhammad bin Aqil Alawi

An-Nujoom az-Zaahira Yusuf bin Taghri Bardi

Ansaab al-Ashraaf Balazari

Aqida was Shariyat dar Islam Agnes Goldzther

Aqrabul Mawarid Saeed Khori Arbaeen Bahauddin Amili

Ar-Riyadh an-Nazara Ahmad bin Muhibbuddin Tabari

As Saraa Bainal Mawali wa Mabadi al-Islam Noori Ja’far

As Saraa Bainal Mawali wal-Arab Badi’ush Shareef

As Sawaiq al-Mohreqa Ibne Hajar

Asbaab an-Nuzool Wahidi

Ash-Shia fil Mizan Muhammad Jawad Mughniyya

Asraar al-Hukma Yaqut Musta’simi

As-Sana’teen Ibne Hilal

As-Sihah Jauhari

As-Siraatus Sawi min Manaqib Aalin Nabi (Manuscript) Mahmud Qadri

As-Siratul Halabiyya Halabi

As-Siyasah Indal Arab Amr Abu Nasr

As-Siyasatul Husayniya Imam Kashif al-Ghita

Athar Khanwada wa Ijtimai dar Naujawaanaan UNESCO

Athar Tashayyo Dar Adabiyaat-e-Arab Muhammad Sayyid al-Gilani

Ath-Thagur al-Basima fee Manaqib as- Sayyidatun Fatima (Manuscript) Suyuti

Ath-Thair al-Awwal fee Islam Muhammad Abdul Baqi Sarwar

Ath-Thaqib fil Manaqib (Manuscript) Shaykh Mufid

At-Taaj fi Akhlaaqil Mulook Jahiz

At-Takeef an-Nafsi Mustafa Fahmi

At-Tarikh al-Islami wal Hizaarat al-Islamiya Ahmad Shibli

At-Tarikh Siyasi Lid-Dawlatul Arabiya Abdul Monim Majid

At-Tatoot wal Tajdeed fish Shi’ril Amawi Shauqi Zaef

Ayanush Shia Sayyid Mohsin Amili

Babilyaat Yaqubi

Baghiyatun Nubla Sayyid Abdul Husayn

Bahrul Ansaab Ameeduddin Najafi

Baladul Amin Kafa’mi

Batla al-Qama Abdul Wahid Muzaffar

Batla Karbala (Qaharmaan Karbala) Bintush Shaati

Biharul Anwar Majlisi

Daimul Islam Abu Hanifah Maghribi

Dairatul Ma’rif Bustani

Dairatul Ma’rif Al-Haditha Ahmad Atiya

Dairatul Ma’rif Islami Bartaniya Fensinck and others

Dairatul Ma’rif Islamiya Farid Wajidi

Dalailul Imamah Muhammad bin Jurair Tabari

Diwan Dibil bin Ali Khuzai

Diwan Muhammad Mahdi Jawahiri

Diwan Sayyid Haider Hilli

Diwan Farazdaq

Diwan Akhtal Durarul Abkaar fee Wasafil Sifwatul Akhyaar (Manuscript) Abul Fath bin Sadaqah

Durarun Naashiheen Uthman bin Hasan Khuwairi Fadl Ziarat al-Husayn (Manuscript) Muhammad bin Ali Alawi

Faiz al-Qadeer Manawi

Fathul Baari Ahmad bin Hajar Asqalani

Fawaatul Wafayaat Muhammad bin Shakir Katabi

Fazail al-Imam Amirul Momineen(Manuscript) Abdullah bin Ahmad bin Hanbal

Fazailul Khamsa min Sihah as-Sitta Murtuza Husayn Firozabadi

Fihrist Ibne Nadeem

Fihrist Tusi

Furu al-Kafi Kulaini

Futuh al-Buldan Balazari

Haqaiq al-Akhbar an Daul al-Bihar Ismail Sarhang

Hayat Imam Musa bin Ja’far (a.s.) Writer Hayatul Haiwan Damiri

Hayatush Sha’ar fil Kufa Yusuf Khalif

Hilyatul Awliya Abu Naeem Isfahani

Hujjatus Sa’adah fee Hujjatush Shahada (Manuscript) E’timaad as-Saltana

Ibne Rushd wa Falsafatihi Faraj Antun

Ilmul Ijtima Abdul Hameed Lutfi

Ilmun Nafs al-Askari Abbas Hasani

Imtaul Asma Maqrizi

Iqdul Aal fee Manaqib al-Aal Bahrani

Irshad Shaykh Mufid

Itiihaajaatush Sha’arul Arabi Muhammad Mustafa Hadara

Jami’ as-Sa’daat Naraqi

Jannatul Maawa Imam Kashif al-Ghita

Jauharatul Kalam fee Mad-his Saadaat al-A’laam Qaraghuli

Jawahir al-Ahkam Shaykh Muhammad Hasan Jawahiri

Jawahirul Matalib dar Manaqib Imam Ali Ibne Abi Talib (Manuscript) Shamsuddin Abu Barkaat

Journal Al-Balagh Muhammad Hasan Aale Yasin

Journal Ghurra Shaykh Iraqain

Jumharatul Khatab Ahmad Zaki Sifwa

Kamil az-Ziaraat Ibne Quluwahy

Kanzul Ummal Ali Muttaqi Hindi Hannani

Kashful Ghumma Arbili

Khatat al-Khilafah Masinon

Khatat al-Maqrizi Maqrizi

Khazaanatul Adab al-Baghdadi Abdul Qadir bin Umar Baghdadi

Khutabah dar Sadr al-Islam Muhammad Tahir Darvesh

Kifayatut Talib fee Manaqib Ali Muhammad bin Yusuf Qarashi Kanji

Lisan al-Arab Ibne Manzoor

Lisan al-Mizan Ibne Hajar

Lohoof Ibne Tawus

Ma’al Husayn fi Nahza Asad Haider

Ma-aadinul Hikma fil Makaatib al-Aimmah Muhammad Mohsin Murtuza Kashani

Madinatul Husayn Muhammad Husayn Kalidar

Mafatih al-Jinaan Shaykh Abbas Qummi Majaalis Saduq Saduq

Majma al-Bayan Tabarsi

Majma az-Zawaid Haithami

Manazil fil Quran fee Ahlul Bayt (Manuscript) Husayn bin Hakam

Maqaamaat al-Hariri Qasim bin Ali Hariri

Maqtal al-Awalim (Manuscript) Abdullah Bahrani

Maqtal al-Husayn Khwarizmi

Maqtal al-Husayn Muqarram

Maqtal al-Husayn (Manuscript) Abu Mikhnaf

Masaabih as-Sunnah Baghawi

Matalibus So-ool Kamaluddin Shafei

Matheer al-Ahzaan Ibne Numa

Miftah al-Afkaar Ahmad Miftah

Min Ma’alimul Haqq Muhammad Ghazzali

Minhaj as-Sunnah Ibne Taimiyyah

Miraat al-Jinaan Yafai

Miraat az-Zamaan Tawaarikh al-Ayaan (Manuscript) Ibne Jauzi

Mojam Ibnul A’raabi Mojam al-Buldan Hamuyi Mojam ash-Shoara Marzabani

Mojam Qabail al-Arab Umar Reza Kahala

Mojam Rijal al-Hadith Imam Khui

Mojam Tibrani (Manuscript) Tibrani

Mojamul Udba Hamuyi

Muawiyah fil Mizaan Aqqad

Muhaaziraat al-Awail wal Awakhir Ali Darrah Hanafi

Mukhtasar Kitab al-Buldan Ibne Qutaybah

Mukhtasar Safwatul Safwa Abdur Rahman bin Ali Jauzi

Mukhtasar Tarikhul Arab Sayyid Amir Ali Hindi

Muruj az-Zahab Masudi

Mushkil al-Aathaar Tahawi

Musnad Imam Zaid

Musnad Ahmad Imam Ahmad

Musnad Firdosi (Manuscript) Shahardar Shafei

Mustadrak Sahihain Hakim

Nafasul Mahmoom Shaykh Abbas Qummi

Nahjul Balagha Muhammad Abduh

Nahjus Sa-a’-dah Dar Mustadrak Nahjul Balagha Baqir Mahmudi

Nahzatul Husayn Shahristani

Nasabi Quraish Masa’b bin Abdullah Zubairi

Nihayatul Arab Ahmad bin Abdul Wahab

Nuwairi Nisa Lahunna fi Tarikhul Islami Nasib Ali Ibrahim Hasan

Nizam al-Usrah fil Islam Writer

Nizam Tarbuvi fil Islam Writer

Nurul Absar Shablanji

Nuzhatul Majalis Abdur Rahman Safawi

Nuzhatul Mushtaq fi Tarikh Yahood wal Iraq Yusuf Rizqullaah Ghaneema

Nuzhatul Nazir Fi Tanbihatul Khatir Husayn bin Muhammad Halwani Qisasul Arab Muhammad Jaad Maula etc.

Raihaanatur Rasool Ahmad Fahmi

Rasail Jahiz

Rauzaatul Jannaat Muhammad Baqir Khwansari Musawi

Rehla Ilal Iraq James Buckingham

Rehlatul Binyameen A’zaar Haddaad

Rijal Muhammad bin Umar Kishi

Rijal Muhammad Mahdi Bahrul Uloom

Rijal Najjashi

Ruhul Bayan Ismail Haqqi

Ruhul Islam Sayyid Amir Ali Hindi

Ruhul Maani Mahmood Alusi

Safeenatul Bihar Shaykh Abbas Qummi

Sahih Tirmidhi

Sahih Muslim

Sahih Bukhari

Sahih Abu Dawood

Sawaal fee Yazid bin Muawiyah Ibne Taimiyyah

Sayyid Shabab Ahlil Janna Al-Husayn bin Ali (a.s.) Husayn Muhammad Yusuf

Seer A’laamun Nubla Dhahabi

Shaheed Muslim bin Aqil Muqarram

Sharh ash-Shafiya Abi Firaas(Manuscript) Muhammad bin Husayn

Sharh Nahjul Balagha Ibne Abil Hadid

Shaykhul Madheera Mahmud Aburiya

Shazaraat az-Zahab Ibne Ammad Hanbali

Shu’ara Hilla Khaqani

Shuara Nazraniya Ba’ad al-Islam Lewis Shaikhu Yaswai

Sibt ar-Rasool Abdul Hafeez Abu Saud

Simtun Nujoom al-Awali Abdul Malik A’saami

Sirah Ibne Hisham

Subhul Aashi Qalaqshandi

Sulh al-Hasan Shaykh Razi Aale Yasin

Sunan Ibne Majah

Sunan Abu Dawood

Sunan Abdullah bin Abdur Rahman Darami

Sunan Baihaqi

Tabaqat Sherani

Tabaqat Kubra Ibne Saad

Tadhib at-Tahdhib (Manuscript) Dhahabi

Tadkiratul Huffaz Dhahabi

Tadkiratul Khawaas Ibne Jauzi

Tafsir Muhammad bin Ahmad Qurtubi

Tafsir Ibne Kathir

Tafsir Razi

Tafsir Muhammad bin Jurair Tabari
Tafsir al-Manaar Imam Muhammad Abduh

Tafsir Askari Imam Askari

Tafsir Baidhawi Abdullah bin Umar Shiraz

Tafsir Jalalayn Jalaluddin Suyuti

Tafsir Kashaf Mhmud bin Umar Zamakhshari

Tahdhib at-Tahdhib Ibne Hajar

Taisar al-Wasul Ibne Dibagh

Talkhis Mustadrak Shamsuddin Dhahabi

Tamaddun Islami George Gordon

Tammam al-Matoon Safadi

Tarikh Muhammad bin Jurair Tabari

Tarikh Ibne Athir

Tarikh Ahmad bin Wazeh Yaqubi

Tarikh Ibne Asakir

Tarikh Umar bin al-Wurdi

Tarikh Khalifa bin Khayaat

Tarikh Ibne Khaldun

Tarikh Abul Fida

Tarikh (Manuscript) Muhammad bin Salamah Quzai

Tarikh Aaimmatil Islamiya Muhammad Khazari

Tarikh ad-Daulatul Arabiyyah Julius Falhauzen

Tarikh al-Adab al-Arabi Regis Bloucher

Tarikh al-Arab Phillip Hitti

Tarikh al-Arab as-Siyasi Ibrahim Baizoon and Sohail Zakkar

Tarikh Al-Falsafatl Islamiya T. J. De Bour

Tarikh al-Khamis Hasan bin Muhammad Dayar Bakri

Tarikh Ash-Shoubul Islamiya Karl Brockleman

Tarikh Baghdad Khatib Baghdadi

Tarikh Iran Sir Percy Skies

Tarikh Iraq Dar Zer-e-Sulte Umayyan Ali Hasan Kharbutli

Tarikh Jinsul Arabi Muhammad Izzat Duruza

Tarikh Khulafa Suyuti

Tarikh Khulafa Tarikh Muzaffari (Manuscript) Ibrahim bin Abdullah Hamuyi

Tarikh Sahaba (Manuscript) Abi Hayyan Ahmad Tamimi

Tarikh Siyasi Islam Ibrahim Hasan

Tatheer al-Jinaan wal Lisaan Ibne Hajar

Tauzeeh al-Ghamiz Abdul Wahid Muzaffar

Tohafful Uqool Hasan bin Ali Harrani

Tohfatul Azhaar wa Zilaalul Anhaar (Manuscript) Ibne Shudqam

Tohfatul Imam fee Mukhtasar Tarikh al-Islam Fakhuri

Umdatul Talib fee Ansaab Aali Abi Talib Ibne Anba

Usud al-Ghaba Ibne Athir

Ususl al-Kafi Kulaini

Uyun al-Akhbaar Ibne Qutaybah

Uyun al-Akhbaar wa funoon al-Aathaar Dai Imaaduddin Qarashi

Wafa al-Wafa Ali bin Ahmad Samhoodi

Wafayatul Ayan Ibne Khallikan

Waqiyatul Jamal Muhammad bin Zakaria

Waqiyatus Siffeen Nasr bin Muzahim

Wasail ash-Shia Hurr Amili

Waseelatul Maal fee idda manaqibul Aal (Manuscript) Safiuddin

Yanabiul Mawaddah Sulaiman Hanafi

Zaad al-Maad Majlisi

Zaharal Aadaab Hasari

Zainab binte Ali Abdul Aziz Sayyid al-Ahl

Zainab wa Akhbaar az-Zainabiyaat Ubaidali

Zakhair al-Uqba Muhibuddin Tabari

Zakheeratud Daarain Sayyid Majeed Haeri

Zel al-Amali Ismail bin Qasim Qaali

Zikri al-Husayn Shaykh Habib Aamili