Meza ya Uchunguzi

Uk. wa Kwanza

 
PONGEZI

 
UTANGULIZI

 
MWANDISHI WA KITABU HIKI

 
UTANGULIZI

 
UIMAM

 
MUBAHALA

 
QURAN NA AHLUL BAIT

 
JESHI LA USAMA

 
TUKIO LA KARATASI

 
RIWAYA KUHUSU SWALA

 
SAQIFA

 
ALI HAKUMBAI ABUBAKR

 
ABU BAKR

 
TUKIO LA HIJRA

 
ABUBAKR AMTEUA UMAR

 
MAMBO ALIYOYAONDOA KATIKA DINI

 
MAMBO ALIYOYAWEKA KATIKA DINI

 
TUKIO LA SHURA

 
UTHMAN BIN AFFAN

 
IMAM ALl

 
TUKIO LA JAMAL

 
TUKIO LA SIFFIN

 
SAHABA

 
MASAHABA WEMA

 
UBORA WA SAHABA KWA ITIKADI ZA SUNNI

 
MASAHABA WAOVU

 
HABARI ZA MUAWIA

 
TUKIO LA HARRA

 
ANNASAI

 
VIBARAKA WA BANI UMAYYA

 
SHIA WALIMU WA SUNNI