Insan: God's Greatest Ayah - 8th Muharam 1443/2021