tB î ھ 107 ׷{ CB Q ض
,CB C`B ȾpdW ,ȿҷ{ ̮ ȾpCdB ,ȿX_ YBn k ,oxB i׶C ,PoB C XB ,CxB B PBoB ȿXBn B nk{ bCc Էw k ȫB CtB ,kB B ,ȾBpB CǾ ϷB ̮ qW ,ȾpCc CǾ pdW ogCQ B QC BogB B SoW ,bCoCQ Bo`w ,C|CQ Ctc CjnB ̮ jBmW ,CϢCc ̮ oW ,joB