tB î ھ 8 C[ ЯRB ض gk Үk l YXB Cc ض oQqB Q ˯
ԮjB ,ЯRCQ oB k ,RûQ CR ,kQ CQ k B Ȯq ^og C׶ gkö B ,o oCQ Cî VCö `B