Udondozi Kutoka Vitabu Vya Kiarabu

Ingawaje mabashiri yote yaliyoelezwa katika kurasa zilizopita yametoka katika vitabu vingi vya Kiarabu mabashiri yafuatayo yanatoka khususan kutoka kitabu kimoja kiitwacho al-malahim wal fitan. Bashiri hizi zilikusanywa na bwana mmoja anayejulikana kwa jina la Ali ibn Musa ibn Jaafer ibn Muhammad ibn Taus Ali Hasan wal-Husaini. Kitabu hiki kilisambazwa kwa mara ya kwanza katika mwaka wa 604 A. H.
Taasisi inayojulikana kwa jina la Manshuratul Atba'atul Haidariyyah huko mjini Najaf. Mabashiri haya yalikusanywa zaidi ya karne saba zilizopita:
(1). Mtume Mtukufu s.a.w.w amesema: "Jihadharini na benderaError: Reference source not found nyeusi mwanzoni mwake ni mbaya katikati mwake kuna upotofu na mwishoni wake ni ukafiri (utawala huo unagawanywa katika sehemu tatu kipindi cha kwanza, kipindi cha pili na kipindi cha mwisho ).
(2). Mtume Mtukufu s.a.w.w amesema: "Mjikusanye mnapoona benderaError: Reference source not found nyeusi msiendeshe mikono yenu na mikuki yenu muisimamishe kutatokezea watu warefu na jumuia isiyoaminika isiyotegemewa itatokezea, mioyo yao itakuwa migumu kama chuma wao watakuwa matajiri lakini watasita kutimiza wajibu wao, wao watawaita watu katika mambo mema lakini wao wenyewe watakuwa wamepotoka majina yao yataanza katika majina ya urithi (ukoo) hoja zao na busara zao zitafanana na zile za wanawakeError: Reference source not found, kutaongezeka kutokezea kwa ikhtilafu baina yao na hatimaye Allah swt atawabainishia ukweli.
(3). Mtume Mtukufu s.a.w.w ameshauri: "Kimbieni kwa usalama wenu pale mtakapoona benderaError: Reference source not found za rangi nyekundu zikipepea huko MisriError: Reference source not found. Watakapofika SyriaError: Reference source not found, lazima muanze kutenda matendo. Kimbieni hata kama mtaweza kufika mbinguni kimbieni juu ya mawingu kama mtaweza ama sivyo mjaribu kujihifadhi mahali popote duniani. Hadithi ya juu hiyo ilinakiliwa na Hasan.
(4). Msimulizi anasema: "Nilimsikia Abdullah ibn Omar akisema akiwa katika Ka’abaError: Reference source not found kutatokezea benderaError: Reference source not found nyeusi kutoka Mashariki na bendera za rangi ya njano kutokea upande wa Magharibi, watawala wa bendera zote hizo mbili watapambana vikali huko SyriaError: Reference source not found kwa hakika ni maafaError: Reference source not found na maangamizo makubwa kabisa (kwa kuwa msemaji alikuwa akiongelea katika Kaaba hivyo upande wake wa Mashariki ni Iran na upande wake wa Magharibi ni MisriError: Reference source not found. ).
(5). Hasan Basir ameripotiwa akisema "kutokea ndani mwa Teheran kutatokezea mtu mmoja atainuka, ataitwa jina la Shuayb ibn Saleh Tamimi, mtu huyo atakuwa rangi nyeupe, kifua kipana na ndevu zilizochakaa. Mtu huyo atakuwa akiwaongoza watu elfu nne wenye benderaError: Reference source not found rangi nyeusi atakuwa na bendera ya Imam MahdiError: Reference source not found a.s. ambavyo atakuwa hawezekani katika vita.
(6). Muhammad Hanafi anaripotiwa kwa kusema mwanzoni benderaError: Reference source not found nyeusi itakuwa ya Bani Abass na baadaye zitatokezea Khorasan. Kofia zao zitakuwa nyeusi na nguo zitakuwa nyeupe au inaweza kumaanisha upande wa juu wa bendera unawezekana ukawa mweusi na upande wa chini ukawa mweupe, kiongozi wa kikundi hicho atakuwa Shuayb ibn Saleh Tamim. Wao watawashinda wenyeji wa Sufiani na watafika hadi mji wa Jerusalem na baada ya kufika Jerusalem watamkabidhi Imam MahdiError: Reference source not found a.s. mamlaka yote na vile vile watamsaidia. Kiasi cha watu mia tatu wa SyriaError: Reference source not found watamsaidia Shuayb ibn Saleh Tamim ibn Saleh. Kitakuwa ni kipindi cha miezi sabini na miwili baina ya kuinuka kwa Shuayb na kudhihiri kwa Imam Mahdi a.s.

(7). Makhul anaripoti kuwa Mtume Mtukufu s.a.w.w amesema: "Mimi nimeona vyema kutumia jina Turk kuliko kutumia neno la WarusiError: Reference source not found. WaturukiError: Reference source not found watakuja mara mbili mara ya kwanza watatokezea upande wa Azarbaijan na mara ya pili majeshi yao yatapitia mto wa Furati (Euphrate) baada ya hapo wataacha mashambulizi yao (Hapa waturuki wanaomaanishwa kutokea upande wa Azarbaijan sio watu wengine bali ni Warusi) .
(8). Hodhaifa Yamani ameripoti kuwa Mtume s.a.w.w amesema: "Piganeni kabisa na WaturukiError: Reference source not found mtakapowaona wameingia Bara la Arabia Mpigane nao mpaka washindwe ama sivyo wataharibu heshima yenu. Msaada wa Allah swt uwe pamoja nanyi (Ubashiri huu unaelezea uingiliaji wa dola za Magharibi huko Bara la Arabia utakuja kutokomezwa ). "
(9). Abu Hureira ameripoti kuwa Mtume Mtukufu s.a.w.w amesema: "Kufufuliwa kwa ajili ya siku ya QayamaError: Reference source not found haitatokea hadi hapo kupite vita dhidi ya WaturukiError: Reference source not found. Waturuki hao watakuwa na nyuso nyekundu, macho madogo na pua zilizo pana. Nyuso zao zitakuwa ngumu kama chuma kilichonyooshwa. "
(10). Mtume s.a.w.w amesema: "WaturukiError: Reference source not found watasonga mbele haraka haraka wakielekea Tigris. Watakuwa na vyombo vya kusafiria vya rangi ya njano wakijipanga katika mistari kuelekea mto wa Tigris. "
(11). Mtume s.a.w.w amesema: "Ninaona kuwa WaturukiError: Reference source not found wanasafiri juu ya mafarasi wenye masikio mafupi, mguu mmoja huku mguu mmoja upande wa pili na wanawafunga mafarasi wao kandoni mwa mto. "
(12). Utambulisho zaidi wa WaturukiError: Reference source not found, Mtume s.a.w.w amesema: “Wafuasi wangu itawabidi wapigane vita dhidi ya wale watu wanye nyuso pana, macho madogo na wenye miili migumu. Kutatokezea mashambulizi mara tatu. Safari ya kwanza watu wangu watakimbia ili kujinusurisha kwa mashambulizi, ya pili, baadhi ya watu wangu watauawa na wengine wataponea chupuchupu na katika mashambulizi ya tatu maadui watashinda. Na wao ni Waturuki. Kwa hakika misafara yao itakuwa inawekwa nje na kuzunguka MisikitiError: Reference source not found ya Waislamu. Umma wangu utakuwa katika hali ya hatari. Wao watakuwa wakikimbia, wakichukua kile chochote wapatacho ili waweze kukimbia navyo. "
(13). Imam Hasan a. s ameripoti kuwa Mtume s.a.w.w amesema: “Siku ya QayamaError: Reference source not found haitafika kabla ya nyinyi kupambana na watu wafupi na wenye nyuso pana na mashambulio ya pili pamoja na wale watu ambao viatu vyao vitakuwa vimetengenezwa na nywele. Wale watu wa kwanza watakuwa ni WaturukiError: Reference source not found na wale wa pili watakuwa ni wa-Qurdi. "

(14). Kaab ameripoti kuwa Mtume s.a.w.w amesema: "WaturukiError: Reference source not found watakuja katika Bara la Arabia Mafarasi wao watakunywa maji ya mto Furati. Hapo Allah swt atawaambukiza ugonjwa mbaya nao watauawa. Hakuna hata mmoja miongoni mwao atakayebaki hai. "
Katika hadithi nyingine imeelezwa kuwa WaturukiError: Reference source not found watakuja katika upande wa kushoto wa Mto Tigris. Watakapofika IraqError: Reference source not found wao watakumbana na kuanguka kwa theluji na magonjwa ya kuambu- kizwa hapo, wao watakufa kwa idadi kubwa sana.
(15). Kuingia WachinaError: Reference source not foundError: Reference source not found katika Bara la Arabiia - Abdullah ibn Omar anaripoti kuwa Mtume s.a.w.w amesema: "Bani Qantura (Wachina) watawadhalilisha watu wa Khurasan na Sijistan. Wao wataendelea na msafara wao hadi watakapofika katika mabustani huko PalestinaError: Reference source not found, hapo baadaye watawaonya watu wa BasraError: Reference source not found waache ardhi zao waondoke. Hapo baadaye wao watajigawanya katika makundi matatu, kundi moja litaelekea Magharibi, kundi la pili litaendelea SyriaError: Reference source not found na kundi la tatu litajihami dhidi ya maadui.
(16). Habari za Bani Qantura: Abu Hureira anaripoti kuwa washambuliaji watakuwa na macho kama ya mijusi. Nyuso zao zitakuwa na ngozi zilizo ngumu, wao watabainisha vita sehemu tatu: "Kwanza baina ya eneo la mto Furati na mto Tigris. Pili Kijiji cha Mazhar-e-Hamar, kijiji kaskazini mwa SyriaError: Reference source not found, tatu ufukoni mwa mto Tigris wao watadhibiti njia zote zipitiapo hapo na kila atakayekuwa akipita atalazimishwa alipe Dinar mia moja. Na kiwango hicho cha kutoza watu hela za kuvuka zitakuwa zinaongezwa kila mara.
(17). Mtume s.a.w.w amesema: "Katika kipindi hicho wenye mabendera makubwa watayachana mabendera madogo, hali hii ya kushambuliana itaendelea hadi hapo kutakapokuja kundi la watu wenye nyuso pana na macho madogo. Watu hao watakuwa ni Bani Qantura (WachinaError: Reference source not found). Wao watapitia Kurdistan huko IraqError: Reference source not found na watawashinda baada ya kuwashambulia Wakurdi, baadaye watawakabili Waarabu na kutatokea vita vikali kabisa ambavyo vitasababisha miji kubakia mitupu, watu wote watakuwa wamekimbia. Hapo baadaye kutatokea mitetemeko na ardhi itapasuka na ardhi nyingi itadidimia watu watakimbia huku na kule bila kujua wanapokwenda. Eneo la kwanza la kuteketezwa litakuwa ni mji BaghdadError: Reference source not found. Kutafuatia na kuvurugika na kuchafuliwa kwa MisriError: Reference source not found. Mutakapoanza kuona hizi bishara zikitokea huko SyriaError: Reference source not found basi muelewe kuwa kuna kifo kila mahala. Hapo ndipo mtaona WazunguError: Reference source not found wanaanza mbinu na hila zao, watakapofika Bara la Arabia kutazuka mapambano makubwa ya kuteketeza.

(18). Mtume s.a.w.w amesema: "Utawala wa Waarabu utakwisha”. Kauli hii aliitoa mara tatu kiasi kwamba wanaoiripoti walimuuliza, Je ni nani atakayeumaliza utawala wa Waarabu?" Hapo Mtume s.a.w.w alijibu: "(Bani Qantura) jumuia ile ambayo nyuso zao ni pana wana pua tambarare na wana macho madogo. Wao wataingia Bara la Arabia kwa sababu vita vikali vitakuwa vimeanza kutokezea. "
Hapo WaturukiError: Reference source not found wataleta masharti ya usuluhishi kwamba Waarabu wawarudishie wale wote wasio Waarabu. Waarabu watawaambia wale wasio Waarabu marafiki zao wajiunge na Waturuki. Hapo marafiki wa Waarabu watawaambia Waarabu, Ole wenu! Kwenu nyinyi kuupa mgongo Uislamu (kwa kuvunja umoja na jumuia yao).
Hapo baadaye marafiki wa Waarabu watapigana peke yao na watawashinda na kuwateketeza maadui zao. Waarabu watakapoona marafiki zao wamenufaika kwa vita wataanza kuomba hisa humo. Hapo marafiki wa Waarabu watasema: "Kwa hakiError: Reference source not found ya Allah swt! Hatutawapeni chochote kwa sababu nyinyi mmevunja uhusiano wetu. "

Je Waturuki Ni Akina Nani?

Ni udanganyifu kuelewa kuwa wale watu wanaoishi katika nchi ya Uturuki ya leo ndio wanaitwa WaturukiError: Reference source not found. Kwa mujibu wa mwanahistoria Farishta, asili ya Waturuki wanaanzia kwa Mtume Nuh a.s. ambaye alikuwa na mtoto Yafis na huyo alikuwa na mtoto akiitwa Turki. Popote pale kizazi hicho kilipofika waliitwa Waturuki. Mtoto mwingine wa Yafis alikuwa akiitwa Chin. Ardhi kubwa sana iliitwa kwa jina lake ambayo leo ndiyo ChinaError: Reference source not found. Hivyo katika utafiti huu inatudhihirishia wazi wazi kabisa kuwa Waturuki na WachinaError: Reference source not found ni watu wawili waliotofauti.
Katika jangwa la Gobi kuliishi makabila mawili tofauti, kabila moja lilikuwa likiitwa Mongoli na lingine lilikuwa likiitwa Turuki mababu zao walikuwa sawa. Hao Wamongoli walikuwa wakijulikana kama Yun. Na mababu zao walifika hadi katika ya Urusi. Wao walikuwa wakijulikana kwa majina tofauti tofauti kama Yuji, Quishen n. k. WachinaError: Reference source not found waliendelea kuwaita Yuji. Kabila zilianza kujulikana kama WaturukiError: Reference source not found katika karne ya sita kizazi kimojawapo kiliishi Azarbaijan katika karne ya tano. Kwa mujibu wa baadhi ya wana historia wao walichukua sehemu muhimu iliyokuwa karibu na Marv hapo baadaye kabila hilo lilitawanyika mbele na kuchukua ardhi ambayo leo inajulikana kama Uturuki. Popote pale walipokwenda wao wanajulikana kama Waturuki na kwa sababu hiyo katika ramani utaona kuna sehemu nyingi zinazoitwa Turkistan ya ChinaError: Reference source not found,Turkastan ya Urusi, n. k. Watu waliokuwa wakiishi katika Turkistani ya China walikuwa na macho rangi ya buluu, nywele nyekundu na warefu. Maumbile haya hayalingani na maumbile na wa-China wa siku hizi.
WaturukiError: Reference source not found ambao waliiteketeza IranError: Reference source not found, IraqError: Reference source not found n. k. walikuwa ni wa-Mongolia. WachinaError: Reference source not found wa siku hizi hawafanani na Waturuki na hivyo wao ndio wanajulikana kama Bani Qantura kwa mujibu wa Hadithi. Hivyo Waturuki ambao wanazungumziwa katika Hadithi tukufu za Mtume s.a.w.w ni WarusiError: Reference source not found na Bani Qantura ni Wa-ChinaError: Reference source not found na Bani Asfar ni WazunguError: Reference source not found.
Tofauti hizi lazima tuzizingatie vizuri na tuzitilie maanani kabisa vivyo hivyo itabidi kuzingatia mipaka ya kijiografia ya ChinaError: Reference source not found ya siku hizi haioani na ile ya zama za Mtume s.a.w.w
Kauli ya Imam Muhammad Baqir a.s. ambayo imetolewa kutoka Majlis-i-Thannia ya Sayyid Muhsin Al Amin Al Husein, Al Amir wa Beiruti.

Imam Ali a.s. amesema: "Kutatokea mfarakano mkubwa sana baada ya kufika kwa WarusiError: Reference source not found katika Bara la Arabia na WazunguError: Reference source not found kufika katika PalestinaError: Reference source not found na mifarakano hiyo itasababisha kuangamia na kuteketea kwa SyriaError: Reference source not found ambayo itatokea baada ya mapigano baina ya wapinzani wa benderaError: Reference source not found tatu (Bendera tatu inamaanisha kutakuwa na makundi matatu yanayopingana) bendera hizo zitakuwa ni za: (1). Sayyid Hasan, (2). Bani Omaiyya, na (3). Bani Qais.

Mabango ya Sayyid Hasan yatatokezea IranError: Reference source not found, benderaError: Reference source not found ya Bani Omaiyya itatokezea SyriaError: Reference source not found na bendera ya Bani Qais itatokezea MisriError: Reference source not found.

Imam a.s. aliendelea kutoa usia: "Lazima mtulie, msijitie kwenye harakati, mikono yenu na miguu yenu pale mtakapoona dalili hizi, lakini nyinyi hamtawaona (watu wa zama hizo). Dalili hizi ni:
(1) Kuwasili kwa WaturukiError: Reference source not found katika Bara la Arabia,
(2) Kuwasili kwa WazunguError: Reference source not found katika PalestinaError: Reference source not found,
(3) Waturuki, WarusiError: Reference source not found, watakaribishwa vizuri kabisa pale watakapofika Bara la Arabia.
Hivyo hivyo Wazungu watakaribishwa vyema kabisa na WayahudiError: Reference source not found pale watakapoingia PalestinaError: Reference source not found.

Mawaidha Ya Mtume S.A.W.W Kuhusu Kujihami

Ibn Masud anaripoti kuwa Mtume s.a.w.w amesema: "Mjikumbatie pale mtakaposikia sauti toka mbinguni katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu kutakuwa na misukosuko mingi katika mwezi wa Shaban. Vita vya wenyewe kwa wenyewe na umwagaji wa damuError: Reference source not found kupindukia kiasi vitaanza katika mwezi wa Dhilqaad, mauaji na uporaji na kila aina ya wizi vitaanza katika mwezi wa dhil-hijjah. Mwezi wa Muharram ni mwezi wa pekee kwa aina yake (kwa huzuni ya Muharramu ndiyo imepita mipaka yake isiyoweza kuelezwa).

Hapo baadaye Mtume s.a.w.w alisema mara tatu: "Loh, loh, loh,! Idadi kubwa kabisa ya watu watauawa wakati huo. "

Mwenye kuripoti alimwuliza Mtume s.a.w.w wakati huo: "Ewe bwana wetu ! Je hiyo sauti ya kutisha toka mbinguni itakuwaje na itatokea lini?"

Mtume s.a.w.w alimjibu: "Sauti hiyo ya kutisha na kushtusha itatokea katika mwezi wa Ramadhani katikati ya siku. Muwe tahadhari kwani sauti hii itamwamsha yeyote atakayekuwa amelala na yeyote yule atakayekuwa amesimama ataketi. Baada ya kumaliza salaError: Reference source not found ya Ijumaa muingie majumbani mwenu mfunge milango yenu yote na kuziba matundu yote yatakayokuwemo ndani mwa nyumba zenu. Zibeni masikio yenu kwa uangalifu na mzizuie pumzi zenu. Mwangukieni Mola wenu mtakapohisi sauti hiyo na muombe Subhanal Quddus, Rabunal Quddus. "Mtu yeyote atakayefanya hivyo ataokoka na mshirikina ataangamizwa. "

Muda huo tarehe, mwezi na siku tunavijua katika Hadith kwa mujibu wa Hijaz lakini sisi huku kwetu tuangalie tofauti ya muda ili tujue kwetu hapa itatokea muda gani, vile vile katika baadhi ya Hadith Maimamu a.s. wameripotiwa kusema tarehe 23 mwezi wa Ramadhan. Jambo hili linafanya swala hili liwe wazi zaidi.

Jambo lingine la kuzingatia hapa ni kwamba: Usia huu tumepewa kama tahadhari. Labda inawezekana tunatanabahishwa na mashambulizi ya ndege na kutupwa kwa mabomuError: Reference source not found kunaweza katika zama hizo kukazuka vita vikali, ndege zitaanza kutupa rIssasi ovyo na mabomu ambavyo vitaangamiza watu hivyo watu wanashauriwa kuingia majumbani kujifungia ndani na wamwombe Allah swt awaepushe na balaaError: Reference source not found ipite.

Kuonekana Mkono Na Uso Mwezini

Imerekodiwa katika Majlis -i- Thannia kuwa Moman anaripoti kutoka kwa Imam Jaafer Sadiq a.s. ambaye anasema: “Kabla ya kutokezea sauti kubwa ya mlipuko wa anga kutaonekana dalili tatu katika mbingu. Mwenye kuripoti alimwuliza: "Je ni dalili gani hizo "Imam alimjibu: “Uso wa mwanadamu utaonekana ukinga’a na mkono utaonekana katika mbingu(labda inamaanisha mwanadamu atafika mwezini na katika stesheni zinginezo huko juu).

Kutokezea kwa SufianiError: Reference source not found: Kuinuka na Kuanguka Kwake.

(1) Hudhaifa Yamani ameripotiwa akisema: “Wa-SufianiError: Reference source not found wataingia MisriError: Reference source not found na kuiteka nchi hiyo kwa miezi minne. Atakuwa na utawala wa mauaji na wenye vitisho sana wanawakeError: Reference source not found watalia kwa kupoteza heshima zao, jamaa zao na hadhi zao. Watu watakuwa wakiomba wafe ili wapone na dhuluma watakazokuwa wakifanyiwa".

Katika Hadith nyingine zinaripotiwa kuwa baada ya SufianiError: Reference source not found kuiteka MisriError: Reference source not found,SufianiError: Reference source not found atatuma jeshi lake kwenda MadinaError: Reference source not found hawa wanajeshi watakuwa waovu kabisa na kupambana na Muslim ibn Akbar baadaye wataelekea MakkahError: Reference source not found. Watakapofika Beda wote watakufa kwa kupasuka ardhi na wote watatumbukia katika ardhi na kumezwa.

(2) Imam Muhammad Baqir a.s. amesema: “Uasi wa SufianiError: Reference source not found na kudhihiri kwa MahdiError: Reference source not found a.s. vitatokea katika mwaka mmoja.

Katika habari nyingineyo imeripotiwa kuwa SufianiError: Reference source not found, Yamani na Khurasani wote watatu watatokezea katika mwaka huo mmoja.

Imam Jaafer Sadiq a.s. amesema: "SufianiError: Reference source not foundError: Reference source not found atatokezea katika mwezi wa Rajab na atamiliki Damascus, YemenError: Reference source not found, Jordan, PalestinaError: Reference source not found na Qansain.

Imam Zainul Abedin a.s. amebashiri kabla ya kudhihiri kwa MahdiError: Reference source not found a.s. atatokezea mtu kutoka Kuwait aitwaye Auf Aslami. Huyo atauawa katika Msikiti huko SyriaError: Reference source not found, baada ya hapo Shuayb ibn Saleh atatokezea katika Samarkand na SufianiError: Reference source not found atatokezea huko PalestinaError: Reference source not found.

Moto

(1) Imam Muhammad Baqir a.s. amesema: "Utakapoona motoError: Reference source not found mwekundu njano ukiwaka siku tatu au siku saba mfululizo huko Mashariki basi ujue ndio wakati wa kudhihiri kwa Imam MahdiError: Reference source not found a.s. 1 umefika

(2) MotoError: Reference source not found mkubwa sana utatokezea huko Bara la Arabia .

Imam Jaafer Sadiq a.s. vile vile amebashiri kutokezea kwa motoError: Reference source not found katika Mashariki.

Mtume Issa a.s.

(1) Imerekodiwa na Imam a.s. kuwa Mtume Issa a.s. atateremka Baitul Muqaddas wakati wa salaError: Reference source not found ya alfajiri ambapo watu watakuwa wanajitayarisha kusali. Imam MahdiError: Reference source not found a.s. atamkaribisha na kumwambia, karibu, njoo utuongoze katika sala, Mtume Issa a.s. atamchukua Imam mbele na yeye mwenyewe atasali nyuma ya Imam a.s.

(2) DajjalError: Reference source not found atakuwa na wanajeshi elfu sabini, Mtume Issa a.s. atakapowaona tu miili yao itakufa ganzi, hali yao ya kupigana vita na Mtume Issa a.s. na Imam MahdiError: Reference source not found a.s. itayeyuka kama vile chumvi inavyoyeyuka katika maji. Mtume Issa a.s. atawateketeza Mayahudi wote na ataivunja misalaba na kuwaua nguruwe.

Hivyo kurudi kwa Mtume Issa a.s. humu duniani kunamaanisha ndiyo mwisho wa dini ya Judea na dini ya Kikristo kwa sababu atakanusha kusulubiwa na kuwapo sharia katika Tawrati inayoharamisha ulaji wa nguruwe. Hivyo tunaweza kuelewa vyema zaidi sababu ya Allah swt kumweka hai Mtume Issa a.s. hadi kudhihiri kwa Imam Mahdi a.s. kwa sababu mtu yeyote anapotaka kukabiliana (kuhusu mazushi) vyema na watu hivyo inambidi yeye mwenye akabiliane nao ndipo litakapokuwa jambo la msingi.

Nyota Yenye Mkia

Jabir Jaufi anaripoti kutoka Imam Jaafer Sadiq a.s. kuwa: "Wakati khalifa wa Bani Abbas alipozuru Khorasan, nyotaError: Reference source not found yenye mkia ilitokezea ambayo ilikuwa ikiitwa Al- Qarb-Zushshifa. Nyota hii ya mkia ilionekana kabla ya kuangamia kwa ukoo wa Mtume Nuh a.s. na wote walizama katika tufani ya maji vile vile nyota hii ilitokezea mbele ya Mtume Ibrahim a.s. na hatimaye yeye akatupwa katika motoError: Reference source not found. Nyota hii ilionekana tena kabla ya kuangamizwa kwa FiraunError: Reference source not found katika zama za Mtume Musa a.s. Nyota hii ilionekana tena wakati Yahya ibn Zakaria (John Babtisti alipouawa). Hivyo mwombeni Allah swt awaokoeni wakati mnapoona hii nyotaError: Reference source not found yenye mkia mbinguni. Kuonekana kwake kutafuatia kwa kupatwa kwa mwezi na kupatwa kwa jua. Baada ya kuonekana kwa nyota yenye mkia kutachomoza benderaError: Reference source not found nyeusi na nyeupe ama bendera ya rangi ya buluu na nyeupe huko MisriError: Reference source not found, na huu ndio mwanzo wa machafuko na majanga na machafuko ya kila aina kutokezea. Nyota hii itaonekana katika mwezi wa Safar (mwezi wa pili katika Kalenda ya Kiislamu).

Vile vile imerekodiwa kuonekana kwa nyotaError: Reference source not found yenye mikia miwili huko mbinguni na hii ni ishara katika kipindi kifupi kabla ya kudhihiri kwa Imam MahdiError: Reference source not found a.s. nyota hiyo itaonekana iking'ara kama mwezi.

Dalili Ziatakazoendelea kwa Miezi Sita

Mtume Mtukufu s.a.w.w. amesema: "Kutaonekana mstari wima wa mwanga baina ya ardhi na mbingu katika mwezi wa Ramadhani. Shawwal utakuwa ni mwezi wa machafuko. Kutakuwa na machafuko na magomvi kila mahali katika mwezi wa Dhil-Qaad. Misafara ya wale waendao kuhiji itashambuliwa na kuporwa, na barabara ziendazo kuhiji zitawekewa vipingamizi. Haya yote yatatokea katika mwezi wa Dhil-hijja wakati mambo ya kutisha mno ya mwezi wa Muharram hayawezi kuelezeka.

Habari Zaidi Kuhusu Syria

(1). Abdullah ibn Umar ameripoti kuwa Mtume s.a.w.w amesema: "Mwisho wa dunia utaanza pale kutakapoanza kushtushwa kwa vichwa. Na wakati haya yataanza kutokea, basi ndio mwanzo wa maangamizo ya mwanadamu". Alipoulizwa Mtume Mtukufu s.a.w.w juu ya umuhimu wake, alijibu ndiyo maangamizo ya SyriaError: Reference source not found. Maangamizo na mateketezo hayo yataanzia Syria.

(2). Katika kitabu cha Al-Malahim wal Fitan imeandikwa kuwa upotofu utazuka na kutawanyika katika SyriaError: Reference source not found kama vile mchezo wa watoto. Na wala hakuna nyumba yoyote itakayosalimika. Hayo yataendelea mpaka kudhihiri kwa Imam MahdiError: Reference source not found a.s.

Majanga

Utafika wakati wanaumeError: Reference source not found wataanza kuwauza wakeError: Reference source not found zao ili mradi wapate chakula kidogo. Vile vile utafika wakati ambapo baba atamwuza binti wake mzuri kwa hoja hiyo hiyo.

Muda wa Utawala wa Imam Mahdi A.S.

Imeripotiwa kuwa Imam MahdiError: Reference source not found a.s. atatokana, atakuwa ndiye Khalifa wa mwisho wa Bani Hashim. Yeye atatawala kwa muda wa miaka arobaini. Yeye ataikomboa Roma na Kostantinopoli.

Hadith kama hiyo imeripotiwa na Muhammad Hanafi akiongezea kuwa JerusalemError: Reference source not found itajengwa upya wakati wa utawala wake. Mtume Issa a.s. atatokezea baada ya kukombolewa kwa Roma na Kostantinopoli.

Kuishinda India

Imam MahdiError: Reference source not found a.s. atapeleka batalioni ya jeshi lake moja kutoka JerusalemError: Reference source not found kwenda IndiaError: Reference source not found. Jeshi hilo litaishinda India na kuchukua mali ya thamani iliyokuwa imezikwa hadi JerusalemError: Reference source not found. Mji huo mtukufu wa JerusalemError: Reference source not found utarembeshwa. Jeshi hilo litakuwa na kituo chake hapo IndiaError: Reference source not found hadi kushindwa kwa DajjalError: Reference source not found.

Maafa Yatakayowafikia Waislamu

(1). Imerekodiwa kuwa Abdulla ibn Umar amesema: “Umma wa Mtume Muhammad s.a.w.w watakabiliana na maafaError: Reference source not found matano, mawili kati ya hayo yamekwisha kupita na matatu yatatokezea:- (a). matatizo katika Urusi (b). Matatizo yatakayoletwa na WazunguError: Reference source not found (c) matatizo yatakayoletwa na DajjalError: Reference source not found. Baada ya hapo hakutakuwa na matatizo yoyote lakini matatizo haya matatu yatakuwa makali na mabaya kabisa kiasi kwamba watu watahama kutoka nafasi moja kwenda nafasi ya pili kama wanyama na watu watauawa kama ng'ombe na mbuzi wanavyouawa kwa idadi kubwa kabisa.

(2). Mtume Mtukufu s.a.w.w amesema: “Umma wangu utafanya maovu yote kama vile mauaji hayo yalivyokuwa yakifanywa na umma wa Mitume iliyotangulia.

(3). Amesema Mtume Mtukufu s.a.w.w kabla ya kudhihiri kwa MahdiError: Reference source not found a.s. makafiri watadhibiti mito mitano mashuhuri duniani. (1). Saihun,(2). Jaihun (3). Tigiris, (4). Furati, (5). Mto Nile

(4). Imam Ali a.s. amebashiri kudidimia na kuanguka kwa utawala wa Bani Hashim kabla ya kuja kwa Imam MahdiError: Reference source not found a.s.

(5). Imam Ali a. s amesema: “Zipo dalili kumi za kuja kabla ya kudhihiri kwa Imam MahdiError: Reference source not found a.s.
1. Kuchomwa motoError: Reference source not found kwa benderaError: Reference source not found katika mitaa ya Kufa

2. Error: Reference source not foundMisikitiError: Reference source not found itakuwa haitumiki

3. Njia ziendazo HijjaError: Reference source not found zitafungwa

4. baadhi ya sehemu zitadidimia ardhini

5. Kutatokezea mitetemeko mikali sana katika ardhi katika baadhi ya sehemu.

6. Watu watatoka majumbani mwao katika hali ya mivurugano

7. kutaonekana nyotaError: Reference source not found yenye mkia wa ajabu kabisa.

8. kutaonekana vitu vya ajabu mbinguni

9. kutakuwa na mauaji ya umwagaji damuError: Reference source not found

10. Unyang'anyi na wizi vitakuwa ni vitu vya kawaida. "

Muda Wa Binadamu Juu Ya Ardhi

Abdullah ibn Umar ameripotiwa akisema: “Mwanadamu ataishi juu ya ardhi hii miaka mia moja sabini baada ya kuchomoza jua kutoka Magharibi.

Kushirikishwa Kwa Wanawake

Imerekodiwa katika Raudhatul - Kafi kuwa mwanamke atapanda mimbarError: Reference source not found na kuwahutubia watu. Kutakuwa na wanawakeError: Reference source not found watawala na magavana na wabunge. Wanawake watashirikiana bega kwa bega pamoja na waume zao katika kazi zao. Wao watawapanda farasi na kuendesha magari n.k. Wanawake wataanzisha taasisi zao na vilabu vyao. Wanawake wataanza kutengeneza nywele zao ambazo zitakuwa sawa sawa na nundu za ngamia. Mambo yote haya yatatokea katika zama za mwisho wa dunia.

Mzozo Wa Kuandama Kwa Mwezi

Watu watakuwa wameikhtilafiana mno juu ya swala la kuandama kwa mwezi . Wao hawatakuwa wakifunga siku ya kwanza ya Ramadhani wakati ambapo siku ya Iddi watakuwa katika hali ya saum. Hadithi hii imetolewa katika Biharul Anwaar. 2

Ala Za Muziki

Ala za muziki zitapatikana huko MakkahError: Reference source not found na MadinaError: Reference source not found.

Watu Matajiri

Watu matajiri watakwenda HijjaError: Reference source not found kwa matembezi na watu wa daraja la kati watakwenda kwa ajili ya biashara na masikini watakwenda kujionyesha kuwa wao pia wanakwenda Hijja kuwa nao wanao uwezo. (Biharul Anwaar ).

Ghuba Ya Aqaba

Katika kitabu cha Ilzaam-un-Nasib imeandikwa kuwa ardhi ya Aqaba itageuka kuwa nyekundu kwa sababu ya damuError: Reference source not found ambayo itamwagika kwa sababu ya vita vikali vitakavyokuwa vikiendelea hapo.

Kuhusu Oman

Msemo huu ufuatao wa Imam Ali a. s umetolewa kutoka hutuba iitwayo Bayyinah amesema: "ninawasikitikia watu wa OmanError: Reference source not found kwani wao watazingirwa pande zote, waume wao watauawa na wake zao watachukuliwa mateka. "

Kuhusu Teheran

Imam Jaafer Sadiq a.s. amesema: “Watu wa Ray (Teheran) watauawa katika mamilioni wakati huo kitovu cha elimu ya dini kitakuwa ni Qum na haya yatatokea kipindi kifupi kabla ya kudhihiri Imam MahdiError: Reference source not found a.s.

Mafuriko, Nyoka na Nzige

Imeandikwa katika kitabu cha Nur-ul-Anwaar kwamba makundi makubwa makubwa ya nzigeError: Reference source not found ni dalili mojawapo ya kudhihiri kwa Imam. (imetokezea hivyo katika mwaka wa 1254 A. H. katika Bara la Arabia; 1268 A.H. katika IranError: Reference source not found na nchi za Sudan na Somalia tumesikia kuwa mambo haya yakitokea ). Vile vile miongoni mwa dalili za kudhihiri kwa Imam MahdiError: Reference source not found a.s. ni mafuriko, nyoka katika maji. Mambo haya ni ya kawaida siku hizi kusikia kuhusu mafuriko.

Dalili za Ajabu na Kushangaza Mno

Mtume Mtukufu s.a.w.w alimwambia Jabir "Maisha yako yatakuwa mema na wewe utainuliwa siku ya QayamaError: Reference source not found ukiwa umeongoka. Lakini ole wa wakati ule, wakati ambapo Ukristo utakuwa na nguvu duniani na wakati ambapo ng'ombe dume watakapoanza kuongea. Zama hizo vitu vya ajabu vitaanza kutokezea. Kutakuwa na motoError: Reference source not found kila mahala (vita). Bendera ya utawala wa Othman utakuwa katika Bonde Jeusi. BasraError: Reference source not found itakumbwa na misukosuko. Baadhi ya watu watawakalia watu wengine na kuwanyanyasa. Majeshi yatatembea kati ya Taliqan, Shuyb ibn Saleh Tamim atakubaliwa. Katika Khuzistan, watu watakula viapo vya kumtii Sayyid Musawi. Bendera ya Wa-Qurdi shupavu itabuniwa. (Hadith hii ni ndefu mno isipokuwa tumechagua yale yaliyokuwa yakihusiana na somo letu. )

Ubashiri Wa Baada Ya Vita Vya Naharwan

Baada ya Imam Ali a.s. kutokea vita vya Naharwan, alisema: "Ni jambo la kustaajabisha mno, kwa matukio yatakayotokea baina ya Jamadiul Aakhir na mwezi wa Rajab. Hakutakuwa na maelewano yoyote popote pale. Mapanga yatavuma na sauti baada ya sauti itasikika. "

Hadith Mufadhdhal

Mufadhadhl ibn Omar alimuuliza Imam Jaafer Sadiq a.s. : “Ewe mola wangu, Zuura ni sehemu ipi?"

Imam a.s. alimjibu: “Hiyo ni BaghdadError: Reference source not found ambayo itakuwa ni kitovu cha adhabu na maangamizo ya Allah swt. Ole! sehemu hiyo kutachomoza kwa benderaError: Reference source not found za rangi ya njano na hapo bendera za kutoka nchi mbalimbali zitakusanyika. Adhabu za Allah swt zitateremshwa nchini humo. Matukio yasiyojulikana au yasiyopangwa au yasiyosikika au yasiyoonwa kabla ya hapo yatatokea huko Baghdad. Kutakuwa na hujuma za mapanga na hujuma hizo zitaongezeka mno. Mji huo utaongezeka kwa idadi ya watu na vile vile utakuwa ukiteketezwa, hali hiyo itakuwa ikitokezea kila mara lakini kufikia kipindi cha mwisho, kutakuwa na matendo maovu mengi sana kiasi cha kuwa mustahiki wa adhabu za Allah swt. Michafuko itakuwa imekithiri hadi hapo Hasan mtu kutoka Kazwin na Dailam atapokuja pamoja na jeshi lake juu ya mafarasi weupe. Mkuu wa kikosi chake atakuwa mtu wa Tamin ajulikanae kwa jina la Shuayb ibn Saleh. Wao watamkabili mkandamizaji na kutuliza motoError: Reference source not found wa michafuko. Baada ya hapo wataondoka kuelekea mji wa KufaError: Reference source not found.

Wakati Maalum

Imeandikwa katika kitabu cha Kamalud-din kuwa Husein ibn Khalid alimwuliza Imam Ridha a.s. "Ewe Mola wangu ! Je wakati maalum ni lini. "

Imam alimjibu: "Wakati maalum ni wakati ule wa kudhihiri kwa Imam MahdiError: Reference source not found a.s.” Khalid aliuliza: "Je huyo Mahdi katika ahadi zenu ni nani?"

Imam alimjibu: “Yeye atakuwa ni wa nne katika kizazi changu, Allah swt ataondoa dhuluma na ukandamizaji duniani kote kwa kupitia huyu MahdiError: Reference source not found a.s. Kwa kuwa kipindi chake cha kuwa mafichoni (ghaibat) utakuwa ni muda mrefu hivyo watu wataingiwa shaka na wasi wasi na watu watakuwa na shaka iwapo amezaliwa au bado hajazaliwa.

Kabla ya kuja kwa Imam MahdiError: Reference source not found a.s. kutasikika sauti kubwa duniani kote kutoka mbinguni. Habari hiyo itawajulisha watu kuwa mwokozi wetu ameishafika karibu na Al- KaabaError: Reference source not found. Kudhihiri kwake kutaleta nuru duniani kote. Jina la baba yake ni Hasan. Yeye atakuwa ni Qaim -bil- Haq na Al-Muntadhar.

Mwenye kuripoti anauliza: "Je kwa nini majina yake yawe hayo?"

Imam alimjibu: “Watu wengi wenye kuamini katika Uimam labda watakuwa wameishageuka makafiri. Yeye ni yule anayengojewa, kwa sababu ya muda mrefu wa yeye kubakia mafichoni, katika kipindi hicho watu wengi wataanza kubishana na wataleta mzaha kwa swala zima hili, ni wachache tu walio waumini watakaosubiri tukio hili la Imam MahdiError: Reference source not found a.s. kwa wale watakaofanya haraka (kwa sababu watatokezea wengi ni waongo). Basi hao watakuwa wamepotea na wale Waislamu halisi wataokoka.

Madondoo Ya Kudhihiri Imam : Kitab Al- Irshad

Kutoka dalili na mabashiri ya kudhihiri kwa Imam MahdiError: Reference source not found a.s. hapa kuna madondoo machache ambayo yamechambuliwa
1. Uasi wa SufianiError: Reference source not found,

2. kuuawa kwa Hasan

3. Ikhitilafu baina ya Bani Abbas kwa matakwa ya dunia

4. Kupatwa kwa jua katika mwezi wa Ramadhani, ikifuatiwa na kupatwa kwa mwezi mwishoni mwa mwezi huo wa Ramadhani

5. Beda (mahala baina ya MakkahError: Reference source not found na MadinaError: Reference source not found) itadidimia ardhini,

6. Ardhi katika upande wa Mashariki na upande wa Magharibi zitadidimia

7. Jua wakati wa asubuhi litaonekana liko papo hapo bila kutembea hadi wakati wa mchana na baadaye litachomoza kutoka Magharibi.

8. Mcha Mungu atauawa nyuma ya msikiti wa KufaError: Reference source not found pamoja na watu sabini wengine

9. Mtu mwema kutoka ukoo wa Bani Hashim atachinjwa baina ya Rukn na Makam huko MakkahError: Reference source not foundError: Reference source not found.

10. Kuta za Msikiti wa Kufa zitaporomoka

11. Bendera nyeusi zitatokezea huko Khorasan

12. Mtu kutoka YemenError: Reference source not found ataongoza uasi.

13. Mtu atakayetokea nchi za Maghreb ataonekana huko MisriError: Reference source not found na ambapo atapata mamlaka makubwa

14. WarusiError: Reference source not found watafika Bara la Arabia

15. WazunguError: Reference source not found watafika PalestinaError: Reference source not found.

16. Upande wa Mashariki kutaonekana kwa nyotaError: Reference source not found yenye mkia. Mwanga wake utaonekana kama ule wa mwezi na ncha zake zote zitakuwa moja (zitaungana).

17. Kutaonekana uwekundu mkubwa sana mbinguni.

18. Kutazuka motoError: Reference source not found mkubwa sana katika Mashariki ya kati ambayo itadumu kwa muda wa siku tatu hadi saba.

19. Wale wasio Waarabu watawafukuza Waarabu kutoka ardhi zao

20. Utawala wa kifalme utakwisha nchini Iran

21. Wamisri watamuua kiongozi wao

22. Bendera tatu zitakusanyika Syria

23. Kutazuka mizozo mikubwa na Syria itateketezwa

24. Bendera za Waarabu na Bani Qais zitatoka Misri

25. Bendera ya Banu Kinda itapepea Khorasan

26. Jeshi kubwa sana litapita Hira

27. mabango meusi yatafika kutokezea Mashariki

28. Maji ya mito ya Furat yatafurika katika mitaa ya Kufa

29. Kutatokezea watu sitini watakaodai kuwa wao ni Mitume.

30. Sayyid kumi na wawili watadai kuwa wao ni Imamu Mahdi

31. Mtu mwenye heshima kubwa kutoka Bani Abbas atachomwa moto hai karibu na Khankin

32. Kutajengwa na daraja katika BaghdadError: Reference source not found katika sehemu za Kharah

33. Kutakuwa na tufani ya upepo mkali katika Baghdad wakati wa asubuhi na kutafuatiwa na kupasuka kwa ardhi ambamo baadhi ya sehemu itadidimia ardhini

34. Mauti, vifoError: Reference source not found na maangamizo yatakithiri huko IraqError: Reference source not found kiasi kwamba watu watakuwa kama wamewehuka

35. vikundi vitapigana mno huko Iran

36. Sura za jumuia zitachafuliwa

37. Watumwa wataanza kutawala nchi za Mabwana wao

38. Sura kama ya binadamu itaonekana karibu na jua

39. Makaburi yatafumuliwa na

40. waliokufa watapewa uhai

41. Kutakuwa na mvuaError: Reference source not found itakayonyesha kwa mfululizo wa siku ishirini na nne ambayo itahuisha ardhi iliyokuwa imekufa.

Kwa hakika wakati huo ndio utakuwa wakati wa kudhihiri kwa Imam Mahdi a.s.

Miongoni mwa dalili na bashara za hapo juu kuna mengineyo yenye masharti. Allah swt tu anaelewa kitakachotokea na lini.

Mafafanuzi ya Dalili na Bashara kwa Mukhtasari

Vitabu vingi vimeandikwa juu ya bashara na dalili za kipindi kabla ya kudhihiri kwa Imam MahdiError: Reference source not found a.s. kwa hakika swala hili lipo kwa mapana sana kiasi kwamba ni vigumu mno kukusanya kwenye kitabu kama hiki. Hata hivyo kumefanywa juhudi kubwa sana ya kuweza kukusanya mabashiri haya kwa kiasi ilivyowezekana. Tumejaribu kuona kuwa mengi yametokezea na mengi bado yatatokezea. Wakati unakwenda ukiiva kwa ajili ya matukio mengine kutokezea, na mengine yapo yanatokezea lakini habari bado hatujazipata. Hapa chini tumejaribu kutoa baadhi ya maelezo yetu ambayo hatuwezi kujidai kuwa sisi ni mabingwa wa mambo haya, anayejua zaidi ni Allah swt peke yake.

Inaonekana kuwa sura ya Islam itabadilika sana siku za mbeleni. Mashauriano yataonekana ni mambo ya upweke. Kutatokea mabadiliko katika maisha ya jamii na ya kijumuia na ya kiutamaduni,tamaduni za binadamu zitachafuliwa mno. Hukumu za Allah swt zitapuuzwa na hazitatekelezwa. Watu watawakimbilia wale wasio mtii Allah swt, hivyo dunia nzima itajawa kwa vitisho na ukandamizwaji. Haki na usawa utakuwa umetokomezwa kabisa. Maasi na madhambi yatakuwa yamekithiri kila mahala.

Kwa yote yaliyoandikwa hapo juu inamaanisha waziwazi kuwa ulimwengu umejiandaa kwa ajili ya adhabu na ghadhabu za Allah swt na wa hakika kama tutatenda kinyume na maamrisho ya Allah swt basi hivyo tukae tayari kwa ajili ya adhabu zake.

Mwanzoni mwake kutatokezea kwa michafuko huko Mashariki ya Kati ambayo yataenea dunia nzima hapo baadaye. Kutatokezea maajabu mbinguni na kuonekana kwa nyotaError: Reference source not found yenye mkia inayong'aa huko mbinguni.

WarusiError: Reference source not found wataanza kuingilia kati mambo ya Mashariki ya Kati. WazunguError: Reference source not found watajiingiza huko PalestinaError: Reference source not found na kuleta uchafuzi. Na hivyo kutaanza kwa vita ambavyo vitaenea duniani kote. Labda itawezekana silaha za kinyukilia zikatumika huko na zikasababisha mitetemeko ya ardhi, kudidimia kwa ardhi na kuteketezwa kwa watu. Baadhi ya sehemu zitateketezwa kabisa. Nchi za Kiisilamu zitaathirika sana kwa hayo. Vita hivyo vya huku na huko mwisho vitakuja kuwa vya dunia nzima. MisriError: Reference source not found itachafuliwa kabisa kabisa. BaghdadError: Reference source not found na BasraError: Reference source not found vitateketezwa kabisa, miale ya mioto itatokezea Bara la Arabia. Kutalipuka motoError: Reference source not found mkali sana katika sehemu za machimbo ya mafuta huko Aden.

Katika vita hivi vya dunia, kutatumiwa silaha mbaya kabisa zenye kuleta maangamizo na maafa makubwa kabisa. Anga zetu zitakuwa zimejaa kwa gesi ya sumu kali. Kujiingiza kwa WachinaError: Reference source not found katika vita hivi kunamaanisha hali kuchafuka kabisa. Takriban theluthi moja ya dunia nzima watauawa katika vita hivi.

Baada ya kumalizika kwa vita hivi itafuatia hali ya kuangamiza kabisa. Kutatokezea magonjwa ya kuambukizwa, kutatokezea balaaError: Reference source not found za kila aina ambazo zitaharibu maisha ya watu na watu watakufa wengi mno. Ukame utawamaliza watu wengi sana kiasi cha theluthi moja ya wakazi wa dunia nzima wataweza kuponea chupuchupu maafaError: Reference source not found haya.

Mwanadamu ameishafika mwezini, Imam Jaafer Sadiq a.s. amesema kuwa uso wa mwanadamu utaonekana mwezini na mkono wake utaonekana mbinguni yaani mwanadamu ataweza kuzishinda anga za juu. Binadamu pamoja na kuwa na maendeleo haya ya kisayansi lakini kwa kutokuwa na umoja, upendo na undugu wataimaliza dunia. Utumiaji wa silaha za kisasa na za hatari kabisa zitabadilisha hali ya hewa ya ulimwenguni na taratibu za jua zitaathirika sana, hasa dunia yetu hii. Kwa hali hii ama jua litaonekana limebaki pale pale ama dunia yetu hii itaacha kuzunguka kuanzia asubuhi hadi mchana. Kwa hivyo kutatokezea kupatwa kwa jua na mwezi kwa mwezi mmoja jambo ambalo kihesabati haiyumkiniki kwa sasa.

Usiku wa Alhamisi tarehe 23 mwezi wa Ramadhani kutasikika mshtuko mkubwa sana angani na hii ndiyo dalili halisi ya kudhihiri kwa Imam MahdiError: Reference source not found a.s. Kwa wakati huo Mashariki ya Kati itakuwa imekumbwa na majanga mengi hasa ya njaa na vile vile SufianiError: Reference source not found atakuwa ametokezea. Wakazi wa Algeria na Morocco watasonga mbele kuelekea MisriError: Reference source not found huku wakiwa wamebeba mabendera ya rangi njano. Mtu mmoja kutokea kizazi cha Imam Hasan a.s. atatokezea kutoka Taliqan. Kamanda mkuu wa jeshi lake atakuwa Shuayb ibn Saleh Tamim. Jeshi lao watakuwa wamepanda farasi weupe na huku wamebeba benderaError: Reference source not found zenye rangi nyeusi na nyeupe. Hao makamanda wawili watajaribu kurekebisha na kunyoosha taratibu za dunia ambazo zitakuwa zimevurugika na kupotoshwa kabisa. Katika vita vyao vitukufu hivi wao watapitia Kirman na Multan, kupitia njia za mwambao watafika BasraError: Reference source not found na hapo baadaye watasonga mbele hadi KufaError: Reference source not found.

Kutasikika sauti toka mbinguni kuwa Imam MahdiError: Reference source not found a.s. amedhihiri. Siku hiyo hiyo mchana kutasikika na sauti potofu ya uongo kama vile ilivyosikika hapo awali. Watu wengi watapotoshwa kwa sauti hii ya pili, lakini watu wapatao 313 wataweza kumfikia Imam a.s. Kwa vyovyote vile na watakutana naye huko Al-KaabaError: Reference source not found, haya yatatokea alfajiri.

Jeshi la SufianiError: Reference source not found likielekea KaabaError: Reference source not found litateketea katika kudidimia kwa ardhi huko Beda. Watu wawili ndio wataponea chupuchupu katika gharika hii. Hapo Imam MahdiError: Reference source not found a.s. pamoja na watu wake wataelekea huko SyriaError: Reference source not found na wataweza kumwangamiza Error: Reference source not foundSufiani . Hadi wakati huo Mtume Issa a.s. atakuwa ameteremka duniani na ataungana na Imam Mahdi a.s. na wote kwa pamoja katika vita vya SufianError: Reference source not foundi wataweza kumuua huyo Sufiani. Error: Reference source not found

Imam MahdiError: Reference source not found a.s. hapo baadaye ataelekea KufaError: Reference source not found. Huko Sayyid Hasan atampokea na kumpa heshima zote. Kiasi cha wanajeshi elfu nne wa Zaid wa jeshi la Hasan wataasi na watakataa kutii amri hiyo na hatimaye watauawa nao. Hapo kutakuwa na kikao cha hali ya juu katika Msikiti wa Kufa.

Baada ya hapo Imam MahdiError: Reference source not found a.s. ataelekea JerusalemError: Reference source not found na ataufanya mji huo uwe makao yake makuu. Kutokea hapo atawatuma wajumbe na mabalozi duniani kote. Ulimwengu mzima utamkubalia na kumtii na kutakuwa na dini moja duniani kote -ISLAM. DajjalError: Reference source not found atatokezea na ataleta maharibifu na ataleta kila aina ya balaaError: Reference source not found duniani lakini naye atafyekwa katika kipindi hicho.

Utawala wa Imam MahdiError: Reference source not found a.s. utakuwapo kwa muda wa miaka sabini na dunia yetu itakuwa ni mahala pa salama, amani na wema. Dunia hii itaendelea kuwapo kwa kipindi kirefu lakini kutatokea mabadiliko katika mwenendo wake. Maimamu Watukufu a.s. wote watakuja tena humu duniani. Baada ya muda mrefu kabisa ndio kutafika kipindi cha Qayamat Kubra. Ahadi ya Allah swt itatekelezwa wakati huo. Hali halisi na vitisho vya QayamaError: Reference source not found siku ya mwisho ya dunia imeelezwa vyema katika QuranError: Reference source not found Tukufu.

Katika vitabu vinginevyo vimeandika kuwa Imam MahdiError: Reference source not found a.s. atatawala dunia kwa muda wa miaka saba vile vile imeongezwa kuwa miaka kumi yetu ya hivi sasa itatokea kuwa mwaka mmoja wakati huo wa Imam Mahdi a.s. (hivyo ni sawa na miaka sabini).

Ndugu Wa Mirza Na Maajabu Yao

Mtume s.a.w.w na Ahl-i-Bait a.s. wamesema kuwa tukio la Imam MahdiError: Reference source not found a.s. halitatokea hadi hapo watokee watu sitini watakaodai kuwa wao ni Mitume. Msemo wa watu watukufu hawa haiwezi kuwa uongo,maneno waliyozungumza hawa viongozi wetu Watukufu haiwezi kamwe kuwa uongo na hivyo inamaanisha kuwa kutaendelea kutokezea kwa mitume wazushi. Hivyo tujue idadi ya mitume wazushi wameshatokezea na bado wanaendelea kutokezea na hatima yao ipo karibuni.

Madai ya hawa wazushi haitadumu kwa muda mrefu na itapasuka kama mabaluni kwa sababu watu wa zamani walikuwa na mapenzi sana na dini zao. Lakini siku hizi, watu wameiga mitindo na tabia za nchi za Magharibi hivyo wamekuwa na imani hafifu kabisa za dini zao, na zisizokuwa na msimamo kwa sababu kila mpiga firimbi yake anapata wafuasi wake wasiojua mbele wala nyuma. Hivyo katika hali kama hii ya imani kuwa dhaifu na kutokua elimu ya dini sawa sawa itasababisha kutokezea mitume kama hawa na miongoni mwa watu walioweza kufaidi hali hii ni Mirza wawili. Mzushi mmoja alikuwa ni mtu kutoka IranError: Reference source not found. Dini aliyoianzisha yeye inaitwa dini ya Bahai. Error: Reference source not foundNa mzushi mwingine alikuwa ni Mhindi. Wafuasi wake wanajulikana kwa jina la KadianiError: Reference source not foundError: Reference source not found au Ahmadia.

Watu hao wawili walikuwa hodari sana katika mbinu zao. Madai yao ya ajabu imewapatia sifa nzuri miongoni mwa watu. Mirza Ali Muhammad Bab alijitangaza kwanza kuwa yeye ni Imam na baadaye alidai kuwa yeye ni Mtume. Na baada ya kuona mbinu zake za upotofu zimeshika mizizi vizuri na ameweza kuwahadaa watu kwa wingi alijitangaza kuwa yeye ni Mungu na alikitiyarisha kitabu kinachoitwa Al-bayan.

Huyu mzushi wa IndiaError: Reference source not found alijitangaza kuwa yeye ni MahdiError: Reference source not found na baada ya kuendelea mbele alijiita yeye ni Mariamu (mama yake Mtume Issa a.s. ), akabadilika akawa Yesu -Masiha aliyeahidiwa. Watu hawa walikuwa ni waandishi wazushi na madai yao yanaonekana wazi katika vitabu vyao. Wazushi hawa katika kuwapoteza watu na kuwa zuzua watu wameweza kupata wafuasi wengi mno na hata leo wapo wanaowafuata. Haishangazi kila mwenye kuonyesha maonyesho kuvutia watu. Hata kama watu watajua katika maonyesho hayo hakuna ukweli wowote lakini wanakusanyika kuona. Watu hawajali kuwa wao wanapoteza muda wao, fedha zao, na hata mali zao hivyo watazamaji wanachoona kuwa wao wamestarehe inawatosha. Kikundi kama hicho kinapata misukumo na misaada ya serikali pia, na vile vile wanasiasa pia huwasaidia.

Kinachotushangaza sisi hapa ni mawazo yao na utafiti wao. Iwapo mtu atafanya utafiti wa undani zaidi kuhusu watu hawa utaona watu hawa wametafsiri QuranError: Reference source not found na Hadith kwa mujibu wa matakwa yao. Na ajabu ni kwamba wafuasi wao ndio watu wanaotafsiri mapotofu hayo,mara nyingine madai na maelezo yao yame-shangaza mno kiasi kwamba yanastahili kicheko cha farasi.

Hapa chini ninawadondoshea kidogo juu ya maelezo yao: Ubashiri wa DajjalError: Reference source not found ni mashuhuri na uliosahihi kabisa kiasi kwamba huyu mzushi wa Kihindi hakuweza kujikwepa nayo. Amejaribu kutifua bongo lake na ameleta maelezo yafuatayo kuhusu Hadith tukufu ya Mtume s.a.w.w. Yeye amebainisha kuwa ubashiri wa DajjalError: Reference source not found umetimizwa kwa kutokezea kwake yaani huyu Mirza wa KadianiError: Reference source not found alipokuja, ubashiri wa DajjalError: Reference source not found umetimizwa tayari.

Watu hawakusita kumwuliza: “Je vipi" Naye alijibu: “Ni reli ya gari moshi. Kwa sababu gari moshi lina jicho moja lenye mwanga mkubwa sana katikati ya uso wake mbele na ni taa kubwa sana. Kwa hakika vitabu vyao vimejaa vitu hivi na matabiri ya ajabu ajabu.

Kwa hakika hao wazushi wamesaidia sana kuonekana uhakika wa Hadith za Mtume s.a.w.w. Sifa walizojaribu kujibandika yamekwisha kubashiriwa na Maimamu Watukufu a.s. na wameelezea waziwazi dalili na sifa kuhusu Imam MahdiError: Reference source not found a.s. hivyo kubadilisha uzushi wowote ule unaotokezea. Watu walishikwa na bung'aa kwa sababu ya wao kukosa elimu kwa mujibu wa madai waliyokuwa wameyafanya, hivyo sababu kubwa ya kukitayarisha kitabu hiki na kufanya uchunguzi wa hali ya juu katika swala hili ni kazi moja kubwa ya kuwatanabahisha watu na kuwaelewesha watu na kuwaelimisha watu kuhusu kudhihiri kwa Imam MahdiError: Reference source not found a.s. na mambo mengine yote yaliyoandikwa humu dhidi ya hawa wazushi watakaotokea.

Kuna Waislamu wengine wanaocharuka kiasi kwamba wanapinga imani ya Imam MahdiError: Reference source not found a.s. Wao wanatoka nje ya Uislamu kwa kukataa imani ya Imam Mahdi a.s. kwa sababu vitabu na maandiko ya Masunni na Mashia yanaandika wazi wazi kuhusu kudhihiri kwa Imam Mahdi a.s. (kuhusu imani ya wanazuoni wa Ahli Sunna tafadhali soma sehemu ya pili ya kitabu hiki). Kumwamini Mtume s.a.w.w kuwa anasema yote yaliyokweli na hakiError: Reference source not found ni amri ya Mwislamu kukubali hivyo,na chochote atakachosema Mtume s.a.w.w kuhusu Imam MahdiError: Reference source not found a.s. ni kweli na inambidi kila Mwislamu aamini.

Allah swt anatuambia katika QuranError: Reference source not found tukufu
"wanataka kuzima nuru ya Allah swt (ya Uislamu). Kwa vinywa vyao,na Allah swt atakamilisha nuru yake ijapokuwa makafiri watachukiwa. (61: 9 ).

Wakati Wa Kudhihiri

Misemo ya Mtume s.a.w.w na Imam a.s. inatudhihirishia wazi kuwa mtu yeyote atakayejaribu kutuambia kuwa Imam MahdiError: Reference source not found a.s. atadhihiri wakati fulani basi huyo mtu ni mwongo na mzushi.

Watu Watakaomfikia Imam A.S. Baada ya Kudhihiri

Imerikodiwa katika Ghayatul-Maram kwamba Abu Jaafer Muhammad ibn Jarar Tairi amechukua udondozi huu kutoka Safina Fatima na hapo imetolewa kutoka misemo ya Abdullah Hasan Muhammad ibn Harun ambaye ni katika mfululizo wa wapokezi mpaka kufikia Abu Basir, mfuasi mashuhuri wa Imam Jaafer Sadiq a. s .

Abu Basir siku moja alimwuliza Imam Jaafer Sadiq a.s. "Niwe fidia yako ewe bwana wangu ! Je Imam Ali a.s. alikuwa akijua majina ya wafuasi wa Imam MahdiError: Reference source not found a.s. ?"

Imam Jaafer Sadiq a.s. alimjibu: "Kwa kiapo cha Allah swt, yeye alijua vyema majina yao pamoja na majina ya wazazi wao, na majina ya familia zao, ukoo wao na pale wanapoishi. Vile vile alijua hali na desturi ya kila mtu . Chochote alichojua Imam Ali a.s. ndicho alichojua Imam Hasan a.s. baada ya Imam Hasan, Imam Husein, alipata elimu yote. Baada yake Imam Ali ibn Husein na baada yake Muhammad ibn Ali, na mimi ninajua kila kitu kuhusu hao. "

Abu Basir aliuliza: “Ewe bwana wangu! Je ipo katika maandishi?" Imam alimjibu: “Naam imeandikwa katika kitabu cha moyo wetu na kamwe haichafuliki."

Abuu Basir alimwomba sana Imam a.s. amwambie majina hayo kwa hivyo Ijumaa iliyofuatia, Imam a.s. alimtajia majina kwa kumwambia: “Hawa watu watamfikia Imam a.s. mara baada ya kutokea sauti huko mbinguni, nao watakusanyika huko MakkahError: Reference source not found. Watu hawa ni wacha Mungu, shupavu na hodari kabisa. "

Abu Basir alikuwa ni mfuasi mkubwa wa Imam Jaafer Sadiq a.s. katika kitabu hiki nitajaribu kuwatafutia majina ya makazi tu na katika baadhi ya hutuba majina yanapatikana lakini majina ya miji, kote ni sawa kabisa. Wasomaji watakaokuwa na shauku ya kusoma zaidi wanaweza kusoma vitabu vingi mojawapo ni (1). Bashar tul Islam na (2) Ghayatul Maram.

Hapa chini najaribu kuwaletea orodha ya miji na idadi ya watu watakaoonana na Imam MahdiError: Reference source not found a.s. huko MakkahError: Reference source not found mara tu baada ya kutokezea sauti mbinguni:

Na. Jina la mji Idadi Na. Jina la Mji Idadi

Please review the html and text for this table. It has errors

1 Isfahan 1 Sanaa
2 Ahwaz 2 Saniani
3 Astakhal 2 Tazimat
4 Antapia 2 Tus
5 Aswan 1 Taliqan
6 Ela 2 Tabaristan
7 Armenia 2 Tabaliya
8 Alexandria 2 Tripoli
9 Bagh 1 Akbir
10 Basra 3 Aden
11 Bahrain 5 Palestina
12 Beirut 2 Farghand
13 Babsanj 4 Qandhar
14 Baalik 1 Qaryat
15 Bada 1 67. 18
16 Balorak /Balora 1 68. 4
17 Balkh 1 69. 2
18 Tirmiz 1 70. 2
19 Tarafa 2 71. 1
20 Tarmaza 1 72. 1
21 Allepo 4 73. 1
22 Haran 2 74. 1
23 Hairuzan 3 75. 3
24 Haiwan 1 76. 1
25 Harr 1 77. 14
26 Halwan 2 78. 3
27 Hilla 2 79. 22
28 Emessa 1 80. 4
29 Qalat 1 81. 2
30 Khatt 1 82. 2
31 Khaibar 1 83. 12
32 Damascus 3 84. 1
33 Dailum 4 85. 1
34 Dajeel (Danil) 1 86. 8
35 Ray (Teheran) 7 87. 1
36 Ruqqa 3 88. 1
37 Raba 1 89. 8
38 Randa 1 90. 8
39 Rabat 1 91. 1
40 Sijistan 3 92. 3
41 Salima 5 93. 1
42 Sanjar 4 94. 1
43 Sindh (Pakistan) 3 95. 1
44 Sama Sata 1 96. 1
45 Sarandip 4 97. 1
46 Samar Qand 3 98. 12
47 Samarra 2 99. 4
48 Samawa 1 100 1
49 Sarbih 1 101 14
50 Salaat 1 102 7
51 SyriaError: Reference source not found 2 103 11
52 Shiraz 1

Tanbihi:
Antakiy:
Hawa watu wawili watakuwa wakitokea sehemu mbali na hapo. Mmoja atakuwa ni bwana na mwingine atakuwa ni mfanyakazi wake. Wao watakuwa wakisafiri kupitia Antakiy wakati hiyo sauti itakaposikika.

Sarandip (Sri Lanka):
Hawa watu watakuwa ni wafanyabiashara wa asili ya IranError: Reference source not found ambao watakuwa wanazuru Ceylon kwa ajili ya biashara.

Qiryat:
Hii ni ama jina la mahala ambalo linaelezea kijiji baina ya Mash-had na Qand-har.

Qaliiqa
Hii ni Kurdistan,mahala baina ya IranError: Reference source not found na IraqError: Reference source not found. Vile vile inawezekana kuwa ni sehemu nyingineyo.

Muliyan:
Jina hili linapatikana katika riwaya moja. Mahala kwingine linapatikana kama ni Multan. Allamah Husein Amir ameandika Multan katika kitabu chake Darul Majalis-us-Sina. Multan inavyo- onekana ndio jina sahihi la kutumika.

Harb ila Sardinia
Hawa ni Waislamu ambao wamekimbia kutoka nchi yao ya asili. Wakati wa kudhihiri kwa Imam MahdiError: Reference source not found a.s. wao watakuwa katika Sardania.

Harb Minal Balkh:
Watu hawa watakuwa wamekimbia kutoka Balkh kwa sababu ya hofu ya wanaumeError: Reference source not found wa ukoo wao. Wao wataitwa na Imam MahdiError: Reference source not found a.s. mara pale watakapofika sehemu fulani jina ambalo linapatikana katika Khutba.

Wakimbizi Waislamu Waroma:
Hawa watu watakuwa ni watu wa sehemu nyingine lakini watakuwa wakiishi huko Roma (Ulaya) kama wakimbizi wa kisiasa.

Watu Wengine Watakaonan na Imam a.s.
Katika baadhi ya Hadith, inapatikana kuwa Abdal sita wataungana na Imam a.s. Baadhi ya majina ya Mawali (watu wa kikundi cha Maulai pia yamepatikana ) penginepo imeelezwa kuwa kiasi cha wanawakeError: Reference source not found hamsini kutoka MakkahError: Reference source not found wataungana na Imam a.s. kwa hakika idadi hii ndiyo sahihi ya watu watakaokutana na Imam huko Makkah. Baadaye jeshi la Imam a.s. litaongezeka hadi watu elfu kumi. Kiasi cha majina mawili ya Wahindi pia yanapatikana mmoja ni kutoka IndiaError: Reference source not found ya kusini na mwingine ni kutoka India ya Kaskazini.

Majina kwa ujumla yanayopatikana katika vitabu mbali mbali yanazidi kiasi cha elfu moja. Katika kitabu hiki kidogo haitawezekana kuendelea kwa zaidi kwa sababu ya udogo wa kitabu hiki. Maimam wetu Watukufu a.s. wametupatia kila habari hata udogo wa kiasi gani wa kila somo au kila hoja. Ni kwa sababu ya ujahili wetu na kutosoma kwetu ndiyo sisi tunabakia kuwa majahil na watu wanaopotoshwa na matukio madogo madogo. Inshallah ijapo Allah swt atatujaalia tahfiqi mbeleni nitajaribu kuendeleza maudhui haya katika kitabu kinginecho, Inshallah.

Imam Ali A.S. Afafanua Kuhusu Watu 313

Wale Watakaoungana na Imam Mahdi A.S. Usiku Mmoja

Habari ifuatayo imepatikana katika kitabu cha Ghayatul Maram. Imam Ali ibn Abi Talib a.s. amesema: "Kutokezea kwa Sufiani Error: Reference source not foundataanza kuwamaliza watu wote wenye majina ya Muhammad, Ali, Fatima, Hasan, Husein, Jaafer, Musa, Zainab, Mariam, Sakina, Khadija, Rukia, n. k. Baada ya hapo atawatuma maaskari na majasusi wake kwenda katika miji mbali mbali na sehemu tofauti tofauti kutekeleza kama hayo mauaji ya kikatili. Na hii hakuna sababu nyingine isipokuwa uadui wake dhidi ya Ahlul Bait ya Mtume Mtukufu s.a.w.w Baada ya hapo yeye atakuja KufaError: Reference source not found na ataanza kuua binadamu kama wanyama. Nakutoka hapo atakwenda Madina, na ataanza kuua maulamaa na wazee kwa muda wa siku saba. Kutatayarishwa miti kwa ajili ya kunyongea watu, na watu wengi wa MadinaError: Reference source not found watanyongwa na kuangamia hapo.

Mambo mengi yatatokea na SufianiError: Reference source not found ataghalibiwa na hofu ya maisha, kwa hivyo atakimbilia SyriaError: Reference source not found ambapo kule hatapata upinzani wowote. Na huko hatatulia ataanza tena ukatili wake na vitisho vya kila aina. Yeye atathibiti hata kupasua matumbo ya wanawakeError: Reference source not found wenye mimba na kuyatoa matumbo nje. Na hakuna hata mmoja atakayethubutu kusema neno la kumpinga.

Uovu na ukandamizaji wake utazidi kiasi kwamba hata Malaika huko mbinguni watakuwa hawana raha. Na Allah swt atakuwa amekasirishwa mno na matendo yake maovu kama haya na atamwadhibu, na hapo ndipo atakapokuja kudhihiri Imam MahdiError: Reference source not found a.s.

Malaika JibrailError: Reference source not found atateremka Baitul Muqaddas na atasema: “Ukweli umefika na Uongo umetoweka. "Uongo huwa ndiyo wenye kutoweka. (Sura Bani Israil, 17: 81). "Sikilizeni enyi watu wa ardhi ! Mahdi Error: Reference source not foundameteremka MakkahError: Reference source not found. Mtiini yeye na mumsaidie. ”

Wakati Imam a.s. alipofika hapa baadhi ya Maulamaa walisimama na kumwuliza: “Ewe Maula wetu, tunaomba utuelezee MahdiError: Reference source not found, tunahamu kubwa sana ya kumjua yeye.” Imam Ali a.s. alijibu: "Atakuwa na uso wenye nuru na utakaokuwa unang’aa kama mwezi. Yeye atadai hakiError: Reference source not found kutoka kwa makafiri. Jina lake litakuwa jina la Mtume s.a.w.w Jina la baba yake litakuwa ni Hasan ibn Ali. Yeye ni kutokana na watoto wa Fatima a.s. na kizazi cha Husein a.s. Kwa hakika sisi ndio elimu halisi. Sisi ndio watu wa Allah swt, Sisi ndio kianzio cha matendo na sisi ndio pazia baada ya pazia ya Allah swt, na sisi ni watu tulioongozwa na Allah swt na bora wa viumbe vyote.”

Kutokezea kwa Imam MahdiError: Reference source not found a.s. watu idadi sawa na idadi ya watu wa Badr watakuwa karibu na Imam a.s. Wafuasi wake watakuwa na idadi sawa na idadi ya Mtume Taalut. Wao watakuwa ni idadi ya 313. Wao watakuwa na mioyo migumu kama chuma na hawatajali hata kama milima itawazuia njia yao. Allah swt ameshakwisha kujaribu mioyo yao katika umoja, sauti zao zinasikika usiku wa giza wakimkumbuka Allah swt. Wao wanafunga mchana na wanasali usiku kucha. Nyoyo zao zimejaa mapenzi yetu na wako imara juu ya amri zetu. Mimi ninajua majina yao pamoja na majina ya wazazi wao.

Kikundi cha watu kilisimama na kuuliza: “Ewe nduguye Mtume s.a.w.w ! Tafadhali sana tunaomba kujua majina yao na sehemu watakazotoka, nyoyo zetu zinakuwa na shauku ya kusikiliza maneno yako. "

Imam Ali a.s. aliwajibu: “Sikilizeni, mtu wa kwanza atakuwa akitokea BasraError: Reference source not found, na mtu wa mwisho atatokea Abdal .

Ifuatayo ni orodha kufuatana na mpangilio wa herufi za kiarabu

No Jina la mji au kabila Majina ya watu
1 Assir Miqdad na Harun
2 Armenia Ahmed na Husein
3 Isfahan Yunus
4 Iskandariya Hasan na Sayyid
5 Afranj (Ulaya) Ali na Muhammad
6 Basra Feali na Maharib
7 Bur’a Yusuf, Dawud Abdullah
8 Balkh Asdaqa
9 Bilsat Warith
10 Bahrain Amir, Jaafer, Nasir, Bukair
11 Ballis Muhammad
12 Baitul Muqaddas Bashir, Dawud, Imran
13 Baduu (MisriError: Reference source not found) Ujlan, Darraj
14 Baduu - Aqil Subna, Thabit, Irban
15 Baduu - No’man Omar
16 Baduu - Shaban Nahrash
17 Baduu - Quba Jabir
18 Baduu - Kilab Qatar
19 Algeria Maruz na Nuh
20 Jiddah Ibrahim
21 Jabal Kaam Abdullah , Obaidullah
22 Dasra Ahmed na Hilal
23 Dujail Muhammad
24 Dina Shuayb
25 Duuq Abdul Ghafur
26 Hajar Musa na Abbas
27 Hamdan Khaliq, Marik, Naufil, Harqil, Ibrahim
28 Hirash Nahrush
29 Hijr Abdul Quddus
30 Wasat Aqil
31 Zubaida Hasan, Mahamud, Fahad.
32 Zura (BaghdadError: Reference source not found) Abdull Muttalib, Ahmed , Abdullah
33 Zahid Husein
34 Hijjar Homair, Nasir, Malik, Abdul Qayyum, Ali, Jahan, Yaglam, Taher, Thualab, na Kasir
35 Abysinia Ibrahim, Issa, Muhammad, Imran, Ahmed, Salam, Halla, Muhammad, na Ali.
36 Taef (Yaman) Hilal.
37 Tuuka Wasail na Fadhil
38 Teheran (Ray) Majma
39 Tabriya Filaj
40 Taif - Ali Sabir, na Zakariyya
41 Taliqan Saleh, Jaafer, Muhammad, Yahya, Hud, Dawud, Jamil, Fadhil, Issa, Jabir, Khalid, Alwan, Abdullah ,Ayub, Salaib, Hamza, Abdul Aziz, Luqman, Saad, Fizzah, Mohjir, Abdun, Abdul Rahman, Saleh na Ali
42 Yamama Tahir, Aqil (Yemen), Khabir, Hush, Malik, Kaab
43 Kushan Abdullah, Obaidullah, Ahmed, Shaban, Amir, Hammad, Fahad, Josh, Kulthum, Jabir, Muhammad.
44 Kinda Ibrahim
45 Kirman Abdullah, Muhammad
46 Kufa Muhammad, Hud, Ghiyas Obaba (Karbala) Hasan na Husein
47 Karkh (BaghdadError: Reference source not found) Qasim
48 Lawiha Kausar
49 Maajama Muhammad, Umar, Malik (Maada), Suwaid, Ahmad, Muhammad, Hasan, Yaqub, Abdullah.
50 Mansuriya Abdul-Rahman na Abdullah
51 Makkah Ibrahim, Muhammad, Abdullah
52 Madina Ali, Jaafer, Hamza, Abbas, Tahir, Hasan, Husein, Qasim, Ibrahim, Muhammad.
53 Maragha Asdaqa
54 Mosul Harun, Fahd
55 Nishapur Ali na Muhajir
56 Nasibain Ahmad, Ali (Najaf) Jaafer, na Mohamad
57 Najd Marwan, Saad
58 Sind Abdul Rahman
59 Sudawa Ahmed, Yahya na Falah
60 Samarqand Ali, Majid, Omar, Yunus, Muammar
61 Samarrah Moradi na Amir
62 Sailan Nuh, Hasan na Jaafer
63 Sanjar Zibyan na Ali
64 Sarkhas Hasaf na Nafia
65 Salmas Harun
66 Samadha Zohaib, Shuayb na Saadan
67 Afar Ghaffar na Ahmad
68 Abuuqin Abdus-Salaam, Faras, Kulaib
69 Oman Muhammad
70 Saleh Dawud, Hawail, Kausar, Yunus.
71 Aden Aun na Musa
72 MakkahError: Reference source not found Mukarram
73 Asqalan Muhammad, Yusuf, Umar, Fahd, na Harun.
74 Anbarah Omair.
75 Arfa Faikh.
76 Abedan Hamza, Shaiban, Amir, Hammad, Fahd, Hanjrash, Kulthum, Jabir, Muhamad
77 Sanaa Husein, Jobair, Hamza, na Yahya
78 Sar Nusair
79 Saula Muhassar.
80 Saad Ali na Saleh
81 Saraf Khalifa
82 Qandhar Ibrahim na Ahmed
83 Qarina Malik.
84 Qarquf Shuayb, Bashir
85 Qazwin Harun, Abdullah, Jaafar, Saleh, Omar, Lais, Ali, Muhammd, Shalakh, Hasan
86 Qum Yaaqub.
87 Qadsiyyah Hafidh .
88 Raqantat Fir’aun, Ahmed, Abdus-Samad,Yunus na Tahir
89 Qadim Bahrut na Talut .
90 Rabat Jaafer.
91 Shiraz Abdul Wahab.
92 Sherwan Abdullah, Saleh, Jaafar na Ibrahim
93 Shaqa Harun na Miqdad.
94 Shush Shaiban na Abdul-Wahab.
95 As Shahim Jaafer.
96 Khurasan Nakba na Shuut.
97 Khat Ambriz na Mark.
98 Saghaira Malik na Yahya.
99 Al-Faidh Alam na Suhail.

Hapa ninajaribu kuwapatieni maelezo juu ya habari za miji au makabila yaliyotajwa hapo juu kwani majina mengi yamebadilika na kuingia katika mipaka mingine.

No Jina la Mji Maelezo
1. Armenia Ni sehemu kubwa sana
2. Iskandariyya Kwa sasa imegawanyika katika Jamhuri ya Kiislam ya IranError: Reference source not found na Uturuki.
3 Afranj Haijulikani kama ipo huko Ulaya au Ufaransa
4 Abna’ Ipo mipakani mwa IraqError: Reference source not found na SyriaError: Reference source not found, sikuhizi hujulikana kama Rutbah.
5 Al Natakiyyah Ni mji mojawapo huko Syria
6 Adal Ni jina la zamani la Bahrain
7 Aus Ni jina maarufu la kabila la Kiarabu
8 Balis Ni jina la mji mmojawapo huko SyriaError: Reference source not found, kwa sasa linajulikana kama Maskinah.
9 Bur’a Kitongoji huko Taif.
10 Balkh Mji maarufu huko Afghanistan.
11 Balsat Kijitongoji kimojawapo huko Askandariyyah.
12 Balqa’ Mji huko Jordan.
13 Muhjam Mji huko YemenError: Reference source not found.
14 Nasibain Ni jina la mji katika nchi za IraqError: Reference source not found na SyriaError: Reference source not found.
15 Nuba Ni jina la sehemu huko Sudan na MisriError: Reference source not found.
16 Najar Ni jina la kitongoji huko Bahrain, YemenError: Reference source not found na Najd.
17 Hamdan Ni mji katika Jamhuri ya Kiislam ya IranError: Reference source not found na YemenError: Reference source not found. Pia ni jina la kabila moja.
18 Sunain Ni jina la mji wa Jabal Amil.
19 Dast Jina la mji huko IraqError: Reference source not found,YemenError: Reference source not found,SyriaError: Reference source not found na Afghanistan.
20 Yamamah Jina la mji huko Arabia, siku hizi linajulikana kama Aridh.
21 Abdal Ma-Awliya’ wa Allah swt.
22 Baidha’ Mji katika IranError: Reference source not found, Algeria, Libya YemenError: Reference source not found ya Kusini.
23 Tamim Kabila la Kiarabu.
24 Tistar Jina la mji wa Khuzistan. Jina la asili ni Shustar
25 Tughayyin Dola ya Georgia.
26 Thaqib Kitongoji huko Yamamah
27 Kohi Alkam Katika Antakiyyah, inasemwa kuwa ni mlima.
28 Ju’arah Ni mji huko IraqError: Reference source not found karibu na mji wa Najaf-i-Ashraf.
29 Habsha’ Katika Pembe ya Afrika, nchi hiyo kwa sasa inajulikana kama Ethiopia.
30 Jamiir Jina la kabila huko YemenError: Reference source not found.
31 Khullat Sehemu moja kubwa sana huko Arabia.
32 Khunj Mji huko IranError: Reference source not found Kaskazini.
33 Dhihab Mji karibu na Khorasan (Mash-had ya siku hizi).
34 Ramlah Mji mashuhuri huko PalestinaError: Reference source not found.
35 Wahat Mji wa nyongeza huko Arabia.
36 Zura’ Jina la mahala ilipo BaghdadError: Reference source not found ya siku hizi. Zamani ilikuwa ikijulikana hivyo.
37 Zaid Mji huko SyriaError: Reference source not found.
38 Yasjar Mji ulipo huko Urusi.
39 Sarkhas Mji karibu na Mash-had.
40 Suhan Mji karibu na Takrit huko IraqError: Reference source not found.
41 Sanjad Mji huko IraqError: Reference source not found na SyriaError: Reference source not found.
42 Sindh Huko Pakistan.
43 Susan Mji katika Maghreb na IranError: Reference source not found.
44 Siraf Mji katika IranError: Reference source not found.
45 Ceylon Kisiwa katika Bahari Hindi ( Indian Ocean).
46 Shizar Mji huko SyriaError: Reference source not found.
47 Dhaif Mji katika Najd.
48 Taliqan Mji katika IranError: Reference source not found huko Qazwin na Afghanistan
49 Tabriyah Ipo huko PalestinaError: Reference source not found.
50 Arafa’ Makazi huko MakkahError: Reference source not found.
51 Asqalan Mji katika Afghanistan na PalestinaError: Reference source not found.
52 Askar Mukarram Mji huko Jamhuri ya Kiislam ya IranError: Reference source not found.
53 Aqar Mji katika PalestinaError: Reference source not found na jina la vitongoji vinne huko IraqError: Reference source not found.
54 Aska Mji huko PalestinaError: Reference source not found.
55 Umarah Mji katika IraqError: Reference source not found.
56 Anizah Jina la kabila na mji huko Najd.
57 Fistat mji huko MisriError: Reference source not found.
58 Qashan Mji huko IranError: Reference source not found.
59 Qadsiyyah Mji huko IraqError: Reference source not found.
60 Qazrun Mji huko Jamhuri ya Kiislamu ya Iran
61 Kabash Mji huko IraqError: Reference source not found.
62 Karkh Kitongoji cha BaghdadError: Reference source not found.
63 Kard katika IranError: Reference source not found na jina la kabila huko Iran na Iraq Mji Error: Reference source not found
64 Kurah Mji huko Lebanon.
65 Muragha Mji huko IranError: Reference source not found.
66 Marw Mji katika IranError: Reference source not found na Urusi
67 Mu’azah Mji katika YemenError: Reference source not found.

Watu watatu ni katika wafanyakazi wa Imam MahdiError: Reference source not found a.s. nao ni Abdullah, Hanif na Akbar. Na katika watumwa wa Mtume s.a.w.w ni Sabbah, Sobaih, Maimun na Hud.

Wafuatao ni wafalme: Nasih na Abdullah.

Watakuwepo watu sita majina yao ambayo yatakuwa ni Abdullah. Hawa watu wote watakusanyika pamoja na Imam MahdiError: Reference source not found a.s. kuanzia alfajiri mpaka magharibi. 3

Majina Ya Wafuasi Wa Imam Mahdi A.S. Kwa Mujibu Wa Imam Jaafer Sadiq A. S .

Imam Jaafer Sadiq a.s. alimwambia Abu Basir hawa watu ndio watakaokuwa wafuasi wa Imam MahdiError: Reference source not found a.s. wao watamfikia MakkahError: Reference source not found. Wao watakuwa watu wenye nyoyo safi, wacha Mungu, waaminifu na moyo wa kujitolea.

Hapa ifuatayo ni orodha ya majina yao pamoja na majina ya baba zao na nchi zao za asili. Habari zao zinaweza kupatikana katika kitabu cha Ghayatul Maram na Basharatu Islam.
Na. Jina la mji Jina la mtu

1. Ahwaz Hamad ibn Jamhur, Issa ibn Tamam, Jaafer ibn Saed
2. Istakhar Al-Muwakkil ibn Ubaidullah, na Hisham ibn Fadhail.
3. Antakiyyah Musa ibn Auf, Suleyman ibn Hara pamoja na mtumwa wake wa Kiroma.
4. Eila Yahya ibn Budaail, Hawasha ibn Al-Fadhl.
5. Bagha Saleh ibn Harun, Sarhil al Saadi
6. Balis Ibn Safar, Ahmed ibn Muslim, Ali ibn Maad.
7. Basra Abdul Rahman ibn Atef, Ahmed Malih, Hammad ibn Jaber.
8. Bab Sakh Zabir ibn Umar (atakuwa mashuhuri kama Aslah), Talha ibn Talha, Hasan ibn Hasan, Imran ibn Umar ibn Hashim.
9. Ba’al bak Anzal ibn Imran
10. Buda \Bala Ibn Aueda.
11. Ba’almurak Ausaf ibn Saed,Ahmed ibn Hamid
12 Bab-ulAbwab Jaafar ibn Abdul Rahman.
13. Balkh Error: Reference source not foundNaradas ibn Muhammad.
14. Barura Zaid ibn Abdul Rahman, Abbas ibn Fadhl,Suhaiq ibn Salaman al-Khayyat,Ali ibn Khalid, Salam ibn Salim,Mahbub ibn Abdul Rahman,Hadir ibn Rustam, Harb ibn Saleh,Ammar ibn Muammir.
15. Tawi Laqit ibn Farat
16. Jurjan Ahmed ibn Harqil, Zarara ibn Jaafer,Al Husain ibn Ali, Hamid ibn Nafe’, Muhammad ibn Khalid, Alan ibn Hamid, Ibrahim ibn Ishaq,Ali ibn Alqama, Salman ibn Kurduya.
17. Alleppo Yunus ibn Yusuf, Hamidullah Qais,Wasim ibn Mudrik,Saleh ibn Maimun,MahdiError: Reference source not found ibn Hind.
18. Haran Zakariyyah al-Saadi.
19. Hawazan Kurd ibn Hanif, Asim ibn Khalil al Khayyat, Zaid ibn Durain.
20. Hulwan Ma’un ibn Kathir, Ibrahim ibn Muhammad.
21. China Error: Reference source not foundShahid ibn Chin Hua, Bokair ibn Abdullah ibn Abdul Wahid.
22. Qalat Wahab ibn Harnid.
23. Khaybar Suleyman ibn Dawud.
24. Damascus Nuh ibn Jurair, Shuayb ibn Musa, Rahjar ibn Abdullah Al-Farawi.
25. Dumyat Ali ibn Zaida
26. Teheran Israil ibn Qahtan, Ali ibn Jaafar, Uthman ibn Ali, Muskan ibn Jabal, Kurd ibn Shaiban, Hamadan ibn Kurd, Suleyman ibn Dailami.
27. Rabi’a Aziz ibn Asim, Malih ibn Sa’ad
28. Ruqqa Ahmed ibn Salman, Naufil ibn Umar, Ash-ash ibn Malik
29. Ruba Kamil ibn Ozair.
30. Rabza Hammad ibn Muhammad
31. Sijistan Al Khalil ibn Nasr, Turki ibn Shaiba, Ibrahim ibn Ali.
32. Salima Alqama ibn Ibrahim.
33. Sanjar Abdullah ibn Zuraik, Shaham ibn Qatar, Hibatullah Arbaq, Hinbal ibn Kamil
34. Sindh Shabal ibn Abbas ibn Muhammad, Nasar ibn Mansur.
35. Samsat Musa ibn Zarqan
36. Sarandip Jaafer ibn Zakariyya, Daniyal ibn Dawud
37. Sunder Hud ibn Tarkhan, Saed ibn Ali, Sha ibn Barzakh, (mpanda farasi hatakaye onekana juu ya farasi wake) Mundhir ibn Zaid, Hur ibn Sabah, Yusuf ibn Hurma na Ibrahim (mchinjaji huko Subkan).
38. Sana’ Fayyaz ibn Zurad, Maisara ibn Mundhir.
39. Saliqan Ahmed ibn Umar al-Khayyat Ali ibn Abdus Samad (mfanya biashara), Khalid ibn Said.
40. Zinad Bandar ibn Ahmed Subka (msafiri).
41. Taif Abdullah ibn Said.
42. Tus Shahur ibn Himran, Musa ibn MahdiError: Reference source not found, Suleyman ibn Taliq ibnul Wad (ambaye amezikwa karibu na Kaburi la Imam Ridha a.s. ), Ali ibn us Sindi Sairafi.
43. Taliqan Ibn Radhial Jubelli, Abdullah ibn Umar, Ibrahim ibn Umar, Suhail ibn Muhammad, Muhammad ibn Jamhur, Jamil ibn Amir, Khalid na Kasir ( wafanyakazi wa Juraid), Abdullah ibn Farat, Fazarah ibn Bahram, Maadh ibn Salam, Khulaid al-Tammar, Hamid ibn Ibrahim Jamiut-ul-Quraa, Aziz ibn Afsar, Hamza ibn Abbas, Kain ibn Jalbad al Zaia, Alqama ibn Mudrak, Maharwan ibn Khalil, Zahur (mwana wa mfanyakazi wa Ibn Ibrahim), Jamhur ibnul Husain, Ryash ibn Sa’ad.
44. Tabariyya Hushad ibn Kardum, Bahram ibn Ali, Al-Abbas ibn Hadsam, Abdullah ibn Yahya.
45. At Tai Al-Hubab ibn Sa’ad, Saleh ibn Taufur
46. Akbira Zaid ibn Huba.
47. Ghariyat Sahuya ibn Hamza, Ali ibn Kulthum
48. Palestina Suwaid ibn Yahya
49. Filzim Ar Rihya ibn Umar, Saib ibn Abdullah
50. Qum Ghassan ibn Muhammad, Ali ibn Ahmed, Naim ibn Ya’qub, Imran ibn Khalid, Subail ibn Ali, Abdul Adhim ibn Abdullah, Maska ibn Muslim, Hus ibn Ahmed, Yalil ibn Malik, Musa ibn Imran, Abbas ibn Zafar, Al Harith ibn Bashir, Marwan ibn Ulaba ibn Juzhuz (atakuwa mtu anayejulikana sana), Safar ibn Ishaq, Kamil ibn Hisham.
51. Qissat Nasar ibn Hawash, Ali ibn Musa, Ibrahim ibn Siffin, Yahya ibn Naim.
52. Qarya Al Haditha.
53. Qairwan Ali ibn Musa, Atira ibn Qartaba
54. Qas Muhammad ibn Muhammad, Ali ibn Hamuya.
55. Qumas Rabab ibn Jalda, Jalil ibn Sayyid
56. Qandail Umar ibn Rarda
57. Korea Hanuz ibn Hazwan
58. Kufa Error: Reference source not foundRabia ibn Ali, Tamim ibn Ilyas, Asar ibn Issa, Matraf ibn Umar, Harun ibn Saleh, Waqa ibn Sa’ad, Muhammad ibn Dawwaha, Hur ibn Abdullah, Aurtul Aam, Khalid ibn Abdul Quddus, Ibrahim ibn Masud Ibn Saad, Ahmed ibn Rayhan, Gharas al Aawani.
59. Karbala
60. Madina Hamza ibn Tahir, Sharjil ibn Jamil
61. Marwaid Jaafar, Insha, Ad-Daqaia, Joz (mfanyakazi wa Husaid).
62. Marw Nabdar ibn Khalil Attar, Muhammad ibn Umar Saidani, Gharib ibn Ubaidullah (mfanyakazi wa Qahtaba), Saad (Mroma), Saleh ibn Dajal. Maad ibn Hani, Kros al Azadi, Udhem ibn Jabir, Tashif ibn Ali, Faran ibn Zaid, Javir ibn Ali, Husbah ibn Jurair.
63. Musal Suleyman ibn Sabih
64. Qalik Kurdwin ibn Jabir.
65. Madain Error: Reference source not foundMuhammad na Ahmed ibn Mandhar (watu wawili wema ni ndugu), Maimun ibn Harath, Maad ibn Ali, Al Hasan ibn Said, Zuhair ibn Taba, Nasar ibn Mansur.
66. Mulbar Haidar ibn Ibrahim.
67. Maw-ud Majma ibn Jamhur, Shahid na Shaabbar ibn Bandar, Dawud ibn Jurair, Khalid ibn Issa, Zaid ibn Saleh, Musa ibn Adrud ibn Kurd.
68. Nishapur Saman ibn Khazir, Abu Lubaba ibn Mudrik, Ibrahim ibn Yusuf, Malik ibn Harb, Zardu ibn Sokan,Yahya ibn Khalid, Maadh ibn Jibrail, Ahmed ibn Umar, Issa ibn Musa as-Sawaq, Yazid ibn Daulat, Muhammad ibn Hammad, Jaafar ibn Tufan, Alan Mahuba, Abu Maryam, Umar ibn Umair, Yalil ibn Wahab.
69. Nasibain Dawud ibn Mahbur, Hamid Sahib al Bawari
70. Naqalbas Muhammad ibn Zaid, Hani al Ataridi, Jawad ibn Badr, Salim ibn Wahsad, Fadhl ibn Umair.
71. Lukanuba Abdullah ibn Muhammad
72. Nil Shakir ibn Ubda
73. Wadi-ulQura Al Hur ibn Razzaq
74. Hirat Said ibn Uthman, Akbar ibn Abdullah (Atakuwa akijulikana kama Ghulam Kindi) Saban al Qassab, Harun ibn Imran, Saleh ibn Jurair, Almark ibn Muammar, Ubaidul Ali ibn Ibrahim, Nazal ibn Hazam, Saleh ibn Haithami, Adam ibn Ali, Khalid al-Qawas.
75. Hamdan Harun ibn Imran, Taifur ibn Muhammad, Aban ibn Muhammad, Itab ibn Malik.
76. As-habi Kahaf (Watu saba) Kamsalina na wenzake, mfanyabiashara kutoka Antaqiyya, Musa ibn Auf, Suleyman ibn Hamd na mfanyakazi wake wa Kiroma, watu kumi na moja, Mohib ibn Abbas, Faafar ibn Jalal, Zarar ibn Sai, Hamid al Quddus, Malik ibn Khulaid, Bukair ibn Hur, Habib ibn Hannan, Jabir ibn SufianiError: Reference source not found.
77. Badhi ya watu kutoka Shiraz na waasi Sardania, Sanjar, Abdus Samad Qabaili na baadhi ya Nasibi. Wote kwa pamoja watakuwa ni watu mia tatu na kumi na tatu.

Tanbihi: Majina ya miji hiyo yote ni katika Kiarabu cha asilia na kwa mujibu wa Jiografia ya wakati huo. Na kwa hivi sasa miji mipya imechomoza na mipaka ya miji na nchi imebadilika yaani ni tofauti na mipaka ya miji na nchi ilivyokuwa kati ya zama za Mtume s.a.w.w na Maimam a.s. Ili kutosheka na kiu hiki cha utafiti, itambidi msomaji ajaribu kuchunguza majina ya kale katika vitabu na habari za kale, hiyo ni kazi ya msomaji. (hata hivyo nimejaribu kutafuta majina hayo na kuyaelezea katika footnotes za hapo awali).

Kuonana Na Imam Katika Kipindi Cha Ghaibat

Sisi tumewahi kuona katika nyakati za mvuaError: Reference source not found kuwa jua huwa linakuwa limejificha nyuma ya mawingu ambavyo macho yetu hayawezi kuona na jambo hili halituthibitishii kuwa jua halipo, jua lipo lakini limejificha, lakini inatuthibitishia faida yake kama kawaida. Kama jua baada ya kujificha halitatimiza wajibu wake, basi utaratibu wake wote wa kiulimwengu utaharibika na kutatokea maafaError: Reference source not found makubwa sana. Kwa hivyo akili yetu inatuambia kuwa jua lipo na linafanyakazi yake inavyolipasa.

Vivyo hivyo kwa amri ya Allah swt mwokozi wetu Imam MahdiError: Reference source not found a.s. naye pia yupo haonekani machoni mwetu kwa kudura za Allah swt, na hivyo kutokuwapo kwa Imam mbele ya macho yetu ambayo yana pazia hakumaanishi kuwa Imam hayupo ulimwenguni yeye yupo na anawafaidisha wanadamu wote kwa pamoja.

Kunaweza kutolewa hoja nyingi sana kuthibitisha kuwapo kwa Imam a.s., lakini kitabu hiki kidogo sana hakiniruhusu kuzungumzia kwa undani zaidi hoja hizi, hata hivyo kwa mujibu wa riwaya, vitabu na hadithi tumeweza kuona Imam a.s. yupo, kwani katika sehemu ya pili ya kitabu hiki kuna sura inazungumzia uthibitisho wa kuwapo kwa Imam Mahdi a.s. kwa mujibu wa Wanazuoni wa Ahli Sunnah kwa hiyo msomaji akisoma sura hiyo ataelewa zaidi kuwa Imam Mahdi a.s. yupo.

Nina imani kamili kuwa Imam a.s. yupo hapa isipokuwa sisi hatuna uwezo hatujakamilika kumwona yeye. Hivyo inatubidi sisi tujirekebishe na tuwe wacha Mungu zaidi na tuwe watu safi nyoyo zetu ziwe safi ili kutaka kumwona Imam MahdiError: Reference source not found a.s.

Na hapo baadaye tujidhatiti vyema katika kufuata muongozo uliotolewa na Imam a.s. katika njia ya Allah swt. Inshallah, tutafanikiwa lazima kuonana na Imam wetu huyu wa zama hizi. Inawezekana kuwa sisi tusielewe kuwa sisi tumeonana na nani, na hapo baadaye tukaja kuhisi kuwa si mtu mwingine tuliyeonana naye ila Imam Mahdi a.s. Na wanazuoni wameandika habari nyingi sana kuhusu kuonana na Imam Mahdi a.s. vitabu katika lugha nyingi vinapatikana kuzungumzia kuonana na Imam Mahdi a.s.

Hapa chini kuna miongozo ifuatayo michache iliyotolewa na Maimam a.s. ili kujitakasisha hatimaye tuweze kuonana na Imam MahdiError: Reference source not found a.s.:

1. Inambidi mtu apitishe usiku 40 za alhamisi katika Msikiti wa KufaError: Reference source not found bila ya kutokea pengo katikati au apitishe usiku 40 za Jumatano katika Masjidi Sahar bila ya kukosa. Anatakiwa awe makini katika Ibada na kusoma dua na awe na nia halisi na safi ya kuonana na Imam MahdiError: Reference source not found a.s.

2. Mtu asome Dua a-i ahad kila alfajiri. Kwa uhakika mtu ataonana na Imam MahdiError: Reference source not found a.s. katika uhai wake iwapo nafasi itaturuhusu tutaweza kuichapa dua hii hapo mwishoni hata hivyo dua hii inapatika katika Mafatihul Jinan.

3. Mtu yeyote atakayekuwa anafanya Aamal za Ashura kila siku basi lazima ataonana na Imam MahdiError: Reference source not found a.s. kabla ya kifo chake.

Vile vile kuna Aamal na dua nyingi katika vitabu vingi sana. Vile vile vitabu vingi sana vinatoa miongozo namna ya kufanya ili mtu aweze kukutana na Imam MahdiError: Reference source not found a.s.

Mukhtasari Wa Dalili

1. BaghdadError: Reference source not found itateketezwa kabisa.

2. BasraError: Reference source not found itazama.

3. Waarabu watatawaliwa na mfalme wa ukoo mmoja tu kwa nguvu.

4. Msikiti wa Borasa (baina ya Baghdad na Kazmain) utadhoofika.

5. Kutakuwa na nchi nyingi za Kiislamu na kutakuwa na soko la kawaida

6. Qum itakuwa ni kitovu cha mafunzo ya Kiislamu, kitakuwa ni kituo kipya kuliko kile cha Najaf (IraqError: Reference source not found). Na hapo ndipo kutakuwa kukitolewa ahkamu za dini.

7. Kutakuwapo na reli kupitia katika nchi za Kiislamu.

8. Azarbaijan itakumbwa na vita

9. Wanawake watakosa heshima kabisa.

10. Duniani kote kutaenea sheria za kidemokrasia.

11. Kutakithiri kizazi cha wanaharamu.

12. Kutakithiri riba na rushwa

13. Kuzaliwa kwa wanawake waovu katika familia nzuri.

14. Watu wenye hali ya chini wataweza kujenga majumba makubwa.

15. Watu wema na waaminifu watakuwa wakiomba mauti ili waepukane na maudhi wanayoyapata.

16. Watoto na majahili watapanda juu ya Mimbar, na watajulikana kama khatib.

17. Wanazuoni watajiingiza katika mambo ya dunia.

18. Madhumuni ya kutafuta Elimu itakuwa ni kutaka kutafuta pesa.

19. Badala ya kusalimiana matusi ndiyo yatakayo kuwa yakitumika watu watakapokuwa wakikutana.

20. Watu watatoka katika dini zao kwa sababu ya ulafi wa vitu.

21. Dini ya Kiislamu itakuwa dhaifu

22. Mambo ya kuingiliana yatakuwa yakifanyika kidhahiri kama vile wafanyavyo wanyama.

23. Wanawake watasuka nywele zao kama nundu za ngamia.

24. Kupatwa kwa mwezi na jua na mitetemeko vitatokea Mashariki na Magharibi na baadaye katika Bara la Arabia

25. Kutakuwa na ongezeko katika kuzaliwa watoto wa kike.

26. UlawitiError: Reference source not found na pombeError: Reference source not found vitakuwa ni vitu vya kawaida.

27. Mitetemeko ya kila mara itaongezeka

28. Wanawake watakuwa na taasisi zao.

29. Wanawake watafanya kazi pamoja na wanaumme katika kutafuta maisha yao.

30. Usafiri utakuwa wa haraka sana.

31. Kutakuwa na muongezeko wa ajali za njiani.

32. Mavazi yatakuwa mafupi

33. Mwanamme na Mwanamke watajaribu kuonana sawa kijinsia

34. Kutakuwa na ndoa za kuoa jinsia yake yaani mwanamme atamuoa mwanamme mwenzake na mwanamke atamuoa mwanamke mwenzake (na mambo haya hasa yanatokea katika nchi za Ulaya).

35. Wakazi wa KufaError: Reference source not found na Najaf watakuwa wamekaribiana sana

36. Wakazi wa MakkahError: Reference source not found na MadinaError: Reference source not found wataongezeka.

37. Hijab itakuwa imepotea (hijab, baibui)

38. Maji yataanza kujaa katika ziwa Sawa.

39. Kutakuwapo na nyotaError: Reference source not found yenye mkia karibu na Capricorn

40. Watu wengi sana watakufa kwa sababu ya kuenea kwa vita

41. MisikitiError: Reference source not found na QuranError: Reference source not found itarembeshwa kwa dhahabu

42. Kutatokea na motoError: Reference source not found mkubwa sana katika mashariki na utaendelea kuwaka kwa siku saba. Na moto huo utatia khofu kubwa sana kwa mioyo ya watu

43. Kutakusanyika benderaError: Reference source not found tofauti tofauti huko Kufa na kusababisha mifarakano mikubwa.

44. Utawala wa Kifalme utakwisha huko IranError: Reference source not found

45. Kutatokea na mivurugo katika nchi za Kiaarabu. Kila nyumba ya mwarabu na nchi zote za Kiislamu zitahusishwa humo.

46. Kukosa Imani kutaenea kote.

47. Waislamu wataiga tamaduni na mila za maadui zao.

48. Vifo vya ajali vitaongezeka.

49. Ala za muziki zitaenea kiasi kwamba hakutakuwa na mtu hata mmoja atakayesalimika kwa sauti zao.

50. Watu wataanza kukataa kuwapo kwa Imam MahdiError: Reference source not found a.s.

51. Kutaonekana sura katika jua, na sauti zao zitasikika duniani kote

52. Mwanadamu atafika mwezini.

53. SufianiError: Reference source not found atatokezea na kueneza utawala wake wa vitisho.

54. Sayyed Hassan atatokezea huko Iran. Na yeye atafika Multan kwa kupitia Kirman huku akiteka sehemu zote. Yeye atamfikia Imam MahdiError: Reference source not found a.s. na kujisalimisha mbele yake.

55. Kutatokezea wazushi wa mtume sitini.

56. Mtume Issa a.s. atateremka kutoka mbinguni.

57. maafaError: Reference source not found, magonjwa ya kuambukiza na ukame utaenea kote.

58. Nafsi ibn Zakia atauawa katika al- Khaaba (mtu mcha Mungu atauawa katika al-KaabaError: Reference source not found)

59. Jua litachomoza kutoka Magharibi kwa siku moja.

60. WarusiError: Reference source not found wataingia Bara la Arabia na watu weupe wataingia Bara la Palestina. Nao baadaye watapambana.

61. WachinaError: Reference source not found wataingia Bara la Arabia na kusababisha maangamio na maafaError: Reference source not found ambayo yatakuwa ni mambo ya kawaida.

62. Baadhi ya miji itateketezwa kwa sababu ya maafa na misukosuko.

63. Sauti ya kutisha itasikika kutoka mbinguni

64. Kutokezea kwa DajjalError: Reference source not found

65. Moto na moshi itakuwa kawaida duniani.

66. Mvua zitatokezea pasipo na misimu yake

67. Kuongezeka kwa joto katika anga za juu.

68. Kulipuka kwa motoError: Reference source not found mkubwa katika AdenError: Reference source not found

69. Baadhi ya makundi ya wanaume yatakuwa yamegeuka maumbo.

70. Kutatokea na mabadiliko ya ajabu katika sayari ya Capricorn

71. Mkuu wa Dola ya MisriError: Reference source not found atauawa.

72. Kutakuwapo na mvua ya mfululizo kwa muda wa siku ishirini na nne

73. . Dunia nzima itakuwa imejaa michafuko, maafa na maangamizo n. k.

Hali Ya Wairaqi Na Vikwazo Vya Hija.

Amesema Imam Jaafer Sadiq a.s. :-
“Ripoti ifuatayo yenye kuaminika imetolewa kutoka Majalis Tusi. Humo Sudir Sairafi anaripotiwa kwa kusema: “Mimi nilikuwapo mbele ya Imam Jaafer Sadiq a.s., kulikuwapo na kikundi cha Wakufi. Na Imam a.s. aliwaambia watu kutoka KufaError: Reference source not found. “Timizeni amri za Hijja kabla hamjakosa fursa hiyo, timizeni wajibu wenu wa HijjaError: Reference source not found kabla Barjaniya hajawazuia, fanyeni hivyo kabla ya kubomolewa kwa MisikitiError: Reference source not found baina ya Naharwan na Naklistan. Fanyeni HijjaError: Reference source not found kabla mti huko Zura haujang’olewa ambapo Mariamu alipata Mitende iliyoiva. Baada ya hapo nyinyi hamtaweza kutimiza Hijja kwa sababu ya kukosa uwezo wenu. ”

Haya yatatokea baada ya mazao yenu kuharibika na kuenea kwa hali mbaya kabisa kote. Dunia nzima itaathirika kimapato. Watawala watakuwa waovu. Nyinyi nyote mtaathirika na kwa hali ngumu ya maisha, magonjwa hatari na vile vile uchokozi wa watawala. Kila aina ya misukosuko ya dunia nzima itawakumba nyinyi. Enyi watu wa IraqError: Reference source not found ninawasikitikia mno pale benderaError: Reference source not found kutoka Khurasan zitakapokuja kwenu. Teheran itasikitika kwa sababu ya kuingiliwa na WarusiError: Reference source not found na IraqError: Reference source not found itapata misukosuko kwa sababu watu wa Teheran na maafaError: Reference source not found mengi yatakuja kutoka Shatt.

Sudair aliuliza: “Ewe bwana wangu nini hiyo Shatt. ”

Imam a.s. alimjibu: “Hayo ni jumuia. Masikio yao yatakuwa mafupi na watakuwa kama vyuma. Watakuwa na macho na ndevu zilizo tofauti, maneno yao ni ya kisheitani namwomba Allah swt aniepushe na michafuko yao. Hapo ndipo Allah swt ataisaidia Din hii na kuwapatia ushindi kwa kupitia Imam MahdiError: Reference source not found a.s. ”

Tanbihi: Kila neno la Hadith hii lina nukta ya kuzingatia.

1. Ulimwengu wa Kiarabu umejaa kwa machafuko na matatizo. Hususan imezungumziwa IraqError: Reference source not found na IranError: Reference source not found. Swala hili na mengineyo yamethibitisha kuwa WarusiError: Reference source not found watapitia Khurasan na kuiteketeza Teheran. Na baadaye wataiangamiza IraqError: Reference source not found.

2. Watawala wa siku hizi ni kwa wingi ni waovu.

3. Dunia nzima ipo inaathirika kiuchumi.

4. Aina fulani ya jumuia itapita Shatt -Ghuba ya Uajemi inaonyesha kuwa WachinaError: Reference source not found wataingia IraqError: Reference source not found kwa kupitia Ghuba ya Uajemi. Riwaya zinginezo zimeelezea swala hili pia.

5. Vikwazo juu ya HijjaError: Reference source not found ni jambo la kustaajabisha mno. Kuna Utofauti wa maelezo kuhusu Barjania baadhi ya watu wanasema kuwa hiyo ni Uingereza, na kwa mujibu wa wengineo, mambo mengine, hata hivyo kwa ujumla wote wanakubaliana kuwa njia zielekeazo Makka kwa ajili ya HijjaError: Reference source not found zitakuwa na vikwazo.

Soteh Mnajimu wa Kiarabu na Maneno Yake

Imeandikwa katika Bihar-ul-Anwaar kuwa Kaab ibnul Hars anasema: “Mfalme Shaazan alikuwa ametingwa katika maswala fulani, hivyo alimwita mnujumi mashuhuri aliyeitwa Soteh. ”

Kuwasili kwa Soteh, Mfalme alitaka kwanza amjaribu na hivyo aliificha Dinar chini ya mguu wake na kumwita mnujumi huyo karibu yake na kumuuliza: “Niambie nimeficha nini?”

Soteh alimjibu kwa ufasaha alisema: “Ninaapa kwa Ka’abaError: Reference source not found na Haram na ninaapa kwa Hajar Aswad na ninaapa kwa usiku unaokuwa giza na ninaapa kwa kupambazuka na ninaapa kwa kila kilicho madhubuti na kila kilicho kimya, kuwa wewe unataka kujaribuelimu yangu na kwa hivyo umeficha Dinar chini ya mguu wako. ”

Kwa hayo Mfalme alifurahishwa sana. Naye alisema: “Ewe Soteh,je hiielimu uliipataje?”

Soteh alimjibu: “Mimi nina ndugu yangu anayeishi pamoja nami, kila wakati. yeye ananipaelimu hii na mimi ninaifanyaelimu hii ijulikane kwa wote. ”

Mfalme aliuliza: “Niambie kile kitakachotokea mbeleni. ”

Soteh alimjibu: “Sikia ewe Mfalme utafika wakati ambao watu wema watatokomea humu duniani, wachokozi na waovu watatawala kwa wingi. Kutakuwapo na uzushi wa neno la Mungu, jambo litakalo zagaa kila mahali. Kukosa aibu heshima na huruma kutakuwa ni jambo la kawaida. Heshima watapatiwa watu ambao ni matajiri tu. Watu waovu watakuwa na nguvu kiasi kwamba watabadilisha mambo katika dini kwa mujibu wa matakwa yao na hivyo kufanya dini kukosa nafasi katika mioyo ya watu.

Yote haya yatatokea wakati ambao kutatokezea nyotaError: Reference source not found moja ya kiajabu huko angani, nyotaError: Reference source not found hiyo itakuwa na mkia. Watu wa nchi za Magharibi watakuwa wamezuzuliwa nayo, mvua zitakwisha na kutaongezeka mno kwa bei za vitu. Vinyozi wataingia MisriError: Reference source not found wakipanda mipando ya rangi ya njano. Kutatokezea mtu kutoka kizazi cha Sakhar. Kutokezea kwake kutabadilisha benderaError: Reference source not found nyeusi kuwa nyekundu. Yeye atahalalisha vilivyo haramishwa na kuvunja heshima na hadhi ya mwanamke kiasi kwamba hakutakuwa na heshima yeyote, huyu ndiye mtu atakayeteketeza KufaError: Reference source not found, Wanawake warembo watabakwa kikatili kiasi kwamba hata migongo yao itavunjika na watakuwa wakitupwa barabarani. Waume zao watauawa.

Katika hali kama hiyo - atatokezea Imam MahdiError: Reference source not found a.s. kutoka kizazi cha Mtume s.a.w.w . Itatokezea hivyo wakati atakapouawa mtu mmoja huko MadinaError: Reference source not found na ndugu yake atakapouawa katika hifadhi za Makka. Vitu vilivyofichika vitakuwa dhahiri. Watu weupe (WazunguError: Reference source not found) watakuwa ni wenye nguvu sana na kutakuwa na mauaji na uporaji kila mahali. Kupatwa kwa mwezi na jua itakuwa ikitokea kila mara. Hapo ndipo vita vya kila aina vitazuka kutatokezea na mtawala huko Yemeni na rangi zake zitakuwa nyeupe kama pamba. Jina lake litakuwa ama ni Hassan au Hussein. Na kutokezea kwake ndipo kutakapotokomeza michafuko. Hapo ndipo Imam MahdiError: Reference source not found a.s. atakuwa dhahiri. Yeye ataleta amani na raha duniani kote. (Imam MahdiError: Reference source not found a.s. ) Kiza cha Ulimwengu kitatokomezea kwa kuja nuru yake. Haki na ukweli itajidhihirisha yenyewe. Kugawiwa kwa mali kutakuwa kukifanyika kwa haki na uadilifu. Panga zitakuwa zimeisha pumuzishwa kutakuwa na amani na ukimya kila mahali. Watu wataanza kupata haki zao na ule moyo wa ukalimu utaanza kutokezea katika mioyo ya watu. Bwana huyu mkuu Imam MahdiError: Reference source not found a.s. ataijaza dunia kwa amani, uadilifu na upendo.

Mnujumi wa Kiirani aitwaye Jamasp.

Kutokezea kwa Mfalme mkuu.

Imerekodiwa katika kitabu cha huyo bwana Jamasp kuwa Mfalme Ghustashp wakati mmoja alimuuliza huyo Jamasp: “Je lini kutakuwa na uokovu wa wanyama na wanadamu na dalili zake ni nini?” Bwana Jamasp alijibu: “Iwe bayana kwa Mfalme na mawaziri wake kuwa maisha ya mbele yatakuwa maovu kabisa na yenye kutisha. WarusiError: Reference source not found kama mbweha wataivamia IranError: Reference source not found kwa idadi kubwa sana. Watu wema watakuwa dhaifu. Viumbe vingi vya Allah swt vitauawa.

“Maisha hayatakuwa ya raha na yenye kuchosha. Uonevu na ukandamizwaji uliokithiri utazagaa duniani kote, kutazuka na vita vikali sana katika kingo za mto Furat na Tigris baina ya WajerumaniError: Reference source not found,WarusiError: Reference source not found, na WazunguError: Reference source not found (WaingerezaError: Reference source not found). Hapo ndipo Mfalme wa dini atakapotokezea na kutuliza ulimwengu mzima. Na baada ya kudhihiri kwake Allah swt atakuwa akizikubalia sala na dua za wanadamu.

“Ewe Mfalme, utafika wakati ambapo maovu na kila aina ya ubaya utakuwa umezagaa duniani kote. Wanaume watatafuta njia ya kujiridhisha kwa kuingiliana na wanaume wenzao na wanawake watajiridhisha kwa kuingiliana na wanawake wenzao, maafaError: Reference source not found ya ajali yataongezeka katika wakati huo kutatokezea kwa mtu mtakatifu kabisa. Msaada wake na maongozi yake ndiyo yatakayoondoa uchafu na upotofu kutoka IranError: Reference source not found. Dini ya ukweli itaenea kote. Wale watakao kataa na kukanusha kufuatia dini hiyo basi watateketezwa kwa mitetemeko ya ardhi. Kutakuwa na mitiririko ya damu kutoka mbinguni na kutakuwapo na ukame duniani kote. Baada ya hapo ndipo Allah swt atakapoineemesha dunia na kuirehemu” Elimu kamili anayo Allah swt, na yeye tu ndiye aliye na elimu ya kile tusichokiona au kukifikiria.

Jamasp ametabiri kuwa kutatokezea mtu mwenye jicho moja huko Bara la Arabia, kwanza yeye atajitangaza kama mtume na baadaye atajitangaza kuwa yeye ni Mungu yeye ataua watu wengi sana. Jitu hili linatambuliwa kama DajjalError: Reference source not found katika riwaya za Kiislamu.

  • 1. moto huo utatokana na mlipuko wa bomu la kinyuklia au kitu kama hicho inadhaniwa kuwa bomu la Atomiki litatumika kwa mara ya kwanza huko Mashariki).
  • 2. (hali hii ni ya kawaida huku kwetu siku hizi, Waislamu wa Msikiti mmoja wanasali Sala ya Iddi na Waislamu wa Msikiti mwingine wamo katika saum, hakuna uelewano wala uhakika wa mambo yanavyoendelea).
  • 3. Ufafanuzi zaidi juu ya Sahaba na Ansaar wa Imam Mahdi a.s.
    Inawezekana kwa watu wenye nia khalisi wakajiona kuwa wao hawapo katika orodha ya wale Sahaba (wafuasi) wa Imam Mahdi a.s. hivyo wakavunjika moyo. Lakini ufafanuzi halisi ni kwamba iwapo sisi hatutakuwapo miongoni mwa orodha ya Sahaba lakini lazima tutakuwapo miongoni mwa Ansaar. Tofauti iliyopo baina ya makundi mawili hayo ni kwamba: Sahabah walioorodheshwa ni watu 313 tu na ambao wamekwisha kutaarufishwa na Imam Ali a.s.

    Ansaar Hao ni wafuasi mukhlisi wenye adabu njema ambao watakusanyika huko Makkah pamoja na Imam Mahdi a.s. na watashirikiana bega kwa bega pamoja na Imam a.s. dhidi ya maadui wa Islam. Idadi yao haina mwisho kwa sababu kutakuwapo na Ansaar kiasi cha elfu kumi huko Makkah na vile vile kama nilivyokwisha elezea hapo nyuma kuwa Sayyid kutokea Iraq atakuja pamoja na wanajeshi elfu kumi na mbili. Kwa kifupi hakuna idadi maalum kwa sababu sisi tunasoma katika Duaa tulizofundishwa na Maimamu a.s. Katika Duaa hizo zinasema tumwombe Allah swt atujaalie miongoni mwa Wafuasi na Ansaar wa Imam Mahdi a.s. Hivyo wanaoomba ni mamilioni ya watu duniani kote.