Abdul Karim al-Bahbahani

Shaykh Abdul Karim al-Bahbahani.