read

Bibliography

Note: For sake of easy reference, the "al" before the last Arabic names have been deleted in the Bibliography.

'Abdu 'l-Jabbar, al-Qadi, al-Mughni fi 't-Tawhid wa 'l-'Adl, Cairo: Dar al-Misriyya, n.d.

Abu 'l-Fida', al-Mukhtasar fi Ta'rikhi 'l-Bashar, Beirut: n.d.

'Amili, Sayyid Ja'far Murtaza, Ahlu 'l-Bayt fi Ayati 't-Tathir, Beirut: Daru 'l-Amir, 1993.

Amin, Ahmad, Fajru 'l-Islam, Cairo.

Amini, 'Abdul Husayn, al-Ghadir, 11 volumes, Tehran: Mu'assasatu 'l-Muwahhidi, 1976.

Arnold, T.W., The Caliphate, 1965.

'Askari, Sayyid Murtaza, 'Abdullah bin Saba' and Other Myths, Tehran: World Organization for Islamic Services, 1984.

--------- Hadithu 'l-Kisa' fi Masadiri 'l-Madrasatyan, Tehran: Nashr Tawhid, 1997.

---------- Verse of Purification, Bombay, World Islamic Network, 1998. This is apparently the translation of above mentioned Hadithu 'l-Kisa' but on comparison, I found some sentences missing in the translation.

Azhari, Tahzibu 'l-Lugha, Cairo, n.d.

Baghawi, Hasan bin Mas'ud, Tafsir (Ma'alimu 't-Tanzil), Riyadh: Dar Tayyiba (2nd edition) 1993.

Bayhaqi, Dala'ilu 'n-Nubuwwa, Cairo, 1969.

Bukhari, Sahih, Arabic with English translation by Mohsin A. Khan, Beirut: Daru 'l-'Arabiyya, n.d.

Brockelmann, C., History of the Islamic People, 1939.

Dhahabi, Mizanu 'l-I'tidal, Cairo: Dar Ihya'i 'l-Kutubi 'l-'Arabiyya, n.d.

Dinwari, Ibn Qutaybah, al-Imamah wa 's-Siyasah, Cairo: al-Halabi Publications, n.d.

Gharawi, Mirza 'Ali, at-Tanqih fi Sharhi 'l-'Urwati 'l-Wuthqa, Qum: Dar al-Hadi, 1410.

Goldziher, Ignaz, Muslim Studies, tr. Barber and Stern, Chicago: Aldine Inc., 1971.

Guillaume, Alfred, Islam, London: Penguin, 1954.

Haykal, Muhammad Husayn, Hayat Muhammad, Cairo, n.p., 1st edition.

---------- Hayat Muhammad, Cairo, n.p. 2nd edition, 1354.

---------- The Life of Muhammad, tr. al-Faruqi, n.p.: American Trust Publications, 1976.

Hilli, 'Allamah, al-Babu 'l-Hadi 'Ashar, Qum: Nashr Nawid, 1368 solar AH.

---------- A Treatise on the Principles of Shi'ite Thought, tr. William Miller, London: Royal Asiatic Society, 1958.

---------- Manahiju 'l-Yaqin, ed. M. Riza al-Ansari, Qum: n.p., 1416.

---------- Kashfu 'l-Murad (Sharh Tajridi 'l-I'tiqad), tr. Abu 'l-Hasan Sha'rani, Tehran: Islamiyya, n.d.

Hindi, Muttaqi, Kanzu 'l-'Ummal, Hyderabad: 1968.

Hitti, Philip K., History of the Arabs, London: Macmillan & Co., 1964.

Hodgson, Marshall G.S., The Venture of Islam, 3 volumes, Chicago: University of Chicago, 1974.

Hourani, Albert, "Islamic History, Middle Eastern History, Modern History," Kerr, M.H. (ed.) Islamic Studies: A Tradition and Its Problems, California: Undena Publications, 1979.

--------- Arabic Thought in the Liberal Age, 1789-1939. London: Oxford University Press, 1967.

Holt, P.M. (ed.), The Cambridge History of Islam, Cambridge: Cambridge University Press, 1970.

Hughes, Thomas P., A Dictionary of Islam, New Jersey: Reference Book Publishers, 1965.

Ibn Abi 'l-Hadid, Sharh Nahji 'l-Balagha, Cairo: Dar Ihya Kutubi 'l-'Arabiyya, 1959.

Ibn 'Abdi Rabbih, al-'Iqdu 'l-Farid, Beirut: Dar al-Kitab, 1983.

Ibn Hisham, as-Sirah an-Nabawiyya, Cairo: Mustafa al-Halabi & Sons, 1955.

---------- The Life of Muhammad, tr. A. Guillaume, Lahore: Oxford University Press, 1955

---------- Sirat-e Rasulu 'l-lah, tr. Rafi'u 'd-Din Hamadani, ed. Asghari Mahdawi, Tehran: Bunyad-e Farhang-e Iran, 1360 [solar] AH.

Ibn al-Jawzi, Sibt, Tadhkiratu Khawassi 'l-Umma, Beirut: Mu'assasa Ahli 'l-Bayt, 1981.

Ibn al-Kathir, at-Ta'rikh, Beirut, 1965.

Ibn Khaldun, Muqaddamah, Beirut: Maktabatu 'l-Madrasa, 1961.

---------- The Muqaddamah, tr. Franz Rosenthal, New York: Pantheon Books, 1958.

Ibn al-Maghazili, Manaqibu 'l-Imami 'Ali bin Abi Talib, Beirut: Dar al-Azwa', n.d.

Ja’fari, S. Hussain M., Origins and Early Development of Shi'a Islam, London: Longmans, 197?

Jalali, Muhammad Riza al-Husayni, "'Firaqu 'sh-Shi'a' aw 'Maqalatu 'l-Imamiyya' li 'n-Nawbakhti am li 'l-Ash'ari?" in Turathuna (vol. 1, # 1) Qum: Mu'assasa Ali 'l-Bayt, 1405

------------ "'Ilmu 'l-Aimma bi 'l-Ghayb wa 'l-I'tiradh 'alayhi bi 'l-Ilqai ila 't-tuhlika wa 'l-ijabat 'anhu 'ibaru 't-ta'rikh," Turathuna (no. 37) Qum: Mu'assasa Ali 'l-Bayt, 1414.

Kashifu 'l-Ghita', Muhammad Husayn, Aslu 'sh-Shi'a wa Usuluha, Qum: Mu'assasa al-Imam 'Ali, 1415. It was also translated into English as The Shi'a Origin and Faith, Karachi: Islamic Seminary, 1982.

Kerr, Malcolm H. Islamic Reform: Political and Legal Theories of Muhammad 'Abduh and Rashid Rida. Berkeley: University of California Press, 1966.

Kharrazi, Sayyid Muhsin, Bidayatu 'l-Ma'arifi 'l-Ilahiyya fi Sharhi 'Aqa'idi 'l-Imamiyya, 2 volumes. Qum: Markaz-e Mudiriyyat-e Hawza, 1411.

Khazin, at-Tafsir, Cairo, 1955.

Khomeini, S. Ruhullah, Islam and Revolution, tr. Hamid Algar, Berkeley: Mizan Press, 1981.

Khu'i, Sayyid Abu 'l-Qasim, Mu'jam Rijali 'l-Hadith, Beirut: Madinatu 'l-'Ilm, 1983.

Lahiji, 'Abdu 'r-Razzaq, Sarmaya-e Iman, Qum: Intisharat-e az-Zahra, 1372 solar AH.

Madelung, Wilferd, The Succession to Muhammad: a study of the early caliphate, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Majlisi, 'Allamah, "Risalah fi ''l-I'tiqadat," Manahiju 'l-Haqq wa 'n-Najat, ed. Sayyid Hasan Bani Taba, Qum: Markaz-e Athar Shi'a, 1372 solar AH.

Mawdudi, Abu 'l-A'la, Tafhimu 'l-Qur'an, 6 volumes, Lahore: Idarah-e Tarjumanu 'l-Qur'an, 1994.

Margoliouth, David S, Muhammad and the Rise of Islam, New York: Books for Libraries Press, 1905.

Milani, Sayyid 'Ali, Nafahatu 'l-Azhar fi Khulasati 'Abaqati 'l-Anwar, 12 volumes. Beirut: Daru 'l-Mu'arrikhi 'l-'Arabi, 1995.

Mufid, Shaykh, Amali (vol. 13 of Musannafatu Shaykhi 'l-Mufid) Qum: Mu'assasa Ali 'l-Bayt, 1413

---------- Awa'ilu 'l-Maqalat (vol. 4 of Musannafatu Shaykhi 'l-Mufid) Qum: Mu'assasa Ali 'l-Bayt, 1413

---------- al-Irshad (vol. 11 of Mussanafatu Shaykhi 'l-Mufid) Qum: Mu'assasa Ali 'l-Bayt, 1413.

---------- An-Nukatu 'l-I'tiqadiyya (vol. 10 of Musannafatu Shaykhi 'l-Mufid) Qum: Mu'assasa Ali 'l-Bayt, 1413

Mutahhari, Murtaza, Wilayah: the Station of the Master, tr. Yahya Cooper, Tehran: World Organization for Islamic Services, 1982. This is translation of Wila ha wa Wilayat ha; it had earlier been translated in Pakistan by Mustajab Ansari under the title of Master and Mastership, Karachi: Islamic Seminary, 1980.

Muzaffar, Muhammad Riza, Saqifa, Qum: Ansariyan, 1998.

Nasa'i, Ahmad bin Shu'ayb, Khasa'is Amiri 'l-Mu'minin 'Ali bin Abi Talib, ed. Abu Ishaq al-Huwayni al-Athari, Beirut: Daru 'l-Kitabi 'l-'Arabi, 1987.

Nasr, Sayyid Hussain, "Shi'ism and Sufism," Shi'ism: Doctrine, Thought and Spirituality, ed. Nasr, Dabashi, Nasr, New York: State University of New York, 1988.

Nawbakhti, Firaqu 'sh-Shi'a, Beirut: Daru 'l-Azwa', 1984.

Rahman, Fazlur, Islam, Chicago: University of Chicago Press, 1976.

Razi, Sayyid (ed.), Nahju 'l-Balagha.

Razi, Fakhru 'd-Din, at-Tafsiru 'l-Kabir, 16 volumes, Beirut: Daru 'l-Kutubi 'l-'Ilmiyya, 1990.

Rifa'i, Sayyid Talib Husayn, Yawmu 'd-Dar, Beirut: Dar al-Azwa', 1986.

Rizvi, Sayyid Saeed Akhtar, Imamate: the Vicegerency of the Prophet, Tehran: World Organisation for Islamic Services, 1985.

Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein, Islamic Messianism: The Idea of Mahdi in Twelver Shi'ism, Albany: State University of New York, 1981.

---------- "Wilaya of Imam 'Ali and Its Theological-Juridical Implications for the Islamic Political Thought," Ghadir, Toronto: Islamic Shi'a Ithna-'Ashari Jamaat & NASIMCO, 1990.

---------- "Islam," The Bio Ethics Encyclopaedia, 1995.

---------- Selected parts of the transcript of Sachedina's lectures of Muharram 1419 at Toronto that were included in the presentation made by the present author to Ayatullah Sayyid 'Ali as-Sistani in August 1998 during his visit to Iraq alongwith Dr. Sachedina.

Saduq, Abu Ja'far, I'tiqadatu 'l-Imamiyya (vol. 5 of Musannafatu 'sh-Shaykhi 'l-Mufid), Qum: Mu'assasa Ali 'l-Bayt, 1413.

--------- The Shi'ite Creed, tr. Asaf A.A. Fyzee, Tehran: World Organization for Islamic Services, 1982.

Said, Edward W., Covering Islam, New York: Pantheon Books, 1981.

Saqqaf, Hasan bin 'Ali, "The Book of Allah and What Else?" The Right Path, vol. 6 (Oct-Dec 1997) # 3-4.

Shaban, M.A., Islamic History AD 600-750, Cambridge: University of Cambridge Press, 1971.

Shafi'i, Muhammad bin Idris, Diwanu 'sh-Shafi'i, ed. Muhammad Khafaji, Jeddah: Maktaba Dar Hira', n.d.

Sharafu 'd-Din al-Musawi, 'Abdul Husayn, al-Muraja'at, ed. Husayn ar-Razi, Beirut: n.p., 1982.

--------- The Right Path, tr. Muhammad Amir Haider Khan, Blanco, TX: al-Zahra Publications, 1986.

Subhani, Ja'far, Mafahimu 'l-Qur'an, Beirut: Daru 'l-Azwa', 1986.

Suyuti, ad-Durru 'l-Manthur, Beirut: n.d.

Tabataba'i, Sayyid 'Abdu 'l-'Aziz, al-Ghadir fi 't-Turathi 'l-Islami, Qum: Nashr al-Hadi, 1415.

Tabataba'i, Sayyid Muhammad Husayn, Shi'a Islam, tr. S. Husain Nasr, Qum: Ansariyan Publications, 1989.

--------- al-Mizan fi Tafsiri 'l-Qur'an, 20 volumes, Tehran: Daru 'l-Kutubi 'l-Islamiyya, 1394.

Tabari, Muhammad bin Jarir, at-Ta'rikh, Leiden, 1980.

---------- at-Ta'rikh, Cairo, Daru 'l-Qamusi 'l-Hadith, 1908.

---------- at-Ta'rikh, Cairo: Daru 'l-Ma'rifa, 1961.

--------- at-Ta'rikh, tr. WM Watt and MV McDonald, Albany, State University of New York, 1988.

--------- Jami'u 'l-Bayan.

Tabari al-Makki, Muhibbu 'd-Din, Dhakha'iru 'l-'Uqba fi Manaqibi Dhawi 'l-Qurba, ed. Akram al-Bushi, Jeddah, Maktabatu 's-Sahaba, 1995.

Tabrasi, Abu 'Ali Fadl bin al-Hasan, Majma'u 'l-Bayan, 5 volumes; Beirut: Ihya'u 't-Turath, 1379.

Tarabishi, Muta', Ruwat Muhammad bin Ishaq bin Yasar fi 'l-Maghazi wa 's-Siyar wa Sa'iri 'l-Marwiyat, Damascus: Daru 'l-Fikr, 1994.

Tawhidi, Muhammad 'Ali, Misbahu 'l-Faqahah, Qum: Instisharat-e Wijdani, 1368 solar AH.

Tirmidhi, Muhammad bin 'Isa, Sahih, Beirut: Dar Ihya'i 't-Turath, n.d.

Tusi, Abu Ja'far, Kitabu 'l-Amali, Najaf: Maktabatu 'l-Haydari, 1964.

Vaglieri Veccia, L., "Ghadir Khumm," Encyclopeadia of Islam, 2nd edition, 1953-.

Von Grunebaum, Gustave E., Classical Islam, tr. K. Watson, Chicago: Aldine Publishing Co., 1970.

Wessels, Antonie, A Modern Arabic Biography of Muhammad, Leiden: EJ Brill, 1972.

Yamani, Muhammad 'Abduh, 'Allimu Awladakum Hubb Al-i Bayti 'n-Nabi, Jeddah, 1992.

Ya'qubi, at-Ta'rikh, Beirut: Dar Sadir, n.d.

Yazdi, Sayyid Muhammad Kadhim, al-'Urwatu 'l-Wuthqa, Tehran: Dar al-Kutubi 'l-Islamiyya, 1392.