Subject Index
Search
Announcements
Feedback
Islamic Sources Repository
Extracts from Selected Texts for Private Research

Toggle Transliteration                                              See Viewing Guidelines

Biographical Information on
Ibn al-Diba` al-Shafi`i

Category: Reliability
[al-Ghadir fi al-kitab wa'l-sunnah wa'l-adab, al-Amini, `Abd al-Husayn Ahmad al-Tabrizi al-Najafi, Beirut: Mu'assasat al-A`lami (11 vols), 1414 AH/1994 CE, vol. 1, p. 171 ]
 
ØÊCR×xÂB kÇdÆÒQF û°RÖkÂB ÌQBü ÐQ µÑo¯ÇÂB Øî ÌQ ÌÇcoÂBkR® ¬¶CdÂF nÒËÂB ض rÑnkׯÂB ÌQH ÐÇ_oW , 944 Ô¶ÒXÇÂBÑ 866 jÒÂÒÇÂB د¶CxÂB ÅCÆÙB : ÁCºÑ з×ÂEW o¾lÑ Ð×î ACË\ÂB ض o\¾FÑ 221 - 212 z o¶CtÂB , ÅCÆÙB mRÏ`ÂB , ÅCÊÙB UÆÚ® , ÅÚsÙB i×w Ì»XÇÂB U`dÂB ¬¶CdÂB Ì×»»dÇÂB UÇWCg , Ì×ÃsoÇÂB k×s ]Ökc ض Ì×ËÆKÇÂBo×ÆF , C×ÊkÂB kËtÆ 1 ^ °ÂC§ÂB nkRÂB ض ØÊC¾ÒxÂB Ío¾lÑ . ÌÖpoRÇÂB CËhÖCxÆ i×w , o¾lÑ UskËÏÂBÑ PCtdÂBÑ o×t·XÂBÑ ]ÖkdÂBÑ Ð»·ÂB ض ÐhÖCxÆ k®Ñ 335 z .з×ÂEW

Please note:
The Ahlul Bayt DILP team does not necessarily agree with all of the statements and opinions expressed by the authors of these texts including the content of the biographies. These are presented for the purposes of private research only.

Presented by the
Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project
team 
Created: October 1999