Subject Index
Search
Announcements
Feedback
Islamic Sources Repository
Extracts from Selected Texts for Private Research

Toggle Transliteration                                              See Viewing Guidelines

Biographical Information on
al-Tahawi

Category: Reliability
[Tabaqat al-Huffaz, al-Suyuti, Jalal al-Din `Abd al-Rahman b. Kamal al-Din Abi Bakr, al-Shafi`i, Cairo (?): Maktabah Wahbah, , p. 337 (or check index) ]
 
,U¯ÖkRÂB ¸×ÊC|XÂB ScC{ ,¬¶CdÂB UÆÚ¯ÂB ÅCÆÙB - ÕÑCd§ÂB :ئÒ×tÂB UsCÖn Ð×ÂH YÏXÊH ,ÐÃ\Æ ¸ÃhÖ È ,CÏ×»¶ CXR[ U»[ ÉC¾Ñ . . o·¯_ÒQF .nC[ÝB ØÊC¯Æ ÐÂÑ ,237 UËs kÂÑ .U·×Ëc ØQF PCd{F

Reliability
[al-Ghadir fi al-kitab wa'l-sunnah wa'l-adab, al-Amini, `Abd al-Husayn Ahmad al-Tabrizi al-Najafi, Beirut: Mu'assasat al-A`lami (11 vols), 1414 AH/1994 CE, vol. 1, p. 134 ]
 
jÒÂÒÇÂB Õo|ÇÂB Ø·ËdÂB ÕÑCd§ÂB ÕjpÙB kÇdÆ ÌQ kÇcF o·¯_ÒQF ¬¶CdÂF U×ËÖkÂB UsCÖoÂB Ð×ÂH YÏXÊH ]ÖkdÂBÑ Ð»·ÂB i×w , 321 Ô¶ÒXÇÂBÑ 229 VC»\ÂB kcF : ÁCºÑ 174 z 11 ^ ÐhÖnCW ض o×\¾ ÌQH ÐÇ_oW , o|ÇQ To¾mXÂB ض uÊÒÖ ÌQH Ì® ØRÎmÂB Ô¿cÑ , TmQCÏ`ÂB ©C·dÂBÑ VCR[ÙB .ÐÃ\Æ ¸ÃhÖ È ںC® CÏ×»¶ CXR[ U»[ ÉC¾ : 30 z 3 ^

Please note:
The Ahlul Bayt DILP team does not necessarily agree with all of the statements and opinions expressed by the authors of these texts including the content of the biographies. These are presented for the purposes of private research only.

Presented by the
Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project
team 
Created: October 1999