Subject Index
Search
Announcements
Feedback
Islamic Sources Repository
Extracts from Selected Texts for Private Research

Toggle Transliteration                                              See Viewing Guidelines

Biographical Information on
Ibn al-Maghazili

Category: Reliability
[Al-Ansab, al-Sam`ani, `Abd al-Karim b. Muhammad, Abu Sa`d al-Shafi`i, Haydarabad: Da'irat al-ma`arif al-`uthmaniyyah (13 vols), 1962-82, under "al-Jullabi" ]
 
]ÖkdÂB ­CÇs Ôî C|Öoc ÉC¾Ñ ,ÈÏ\ÖkcÑ ¨sBÑ VÙC_oQ C¶nC® ,Ú¢C¶ ÉC¾ :°Çs ,ÐËÆ ShXÊBÑ ,ÐX¯ÂC¦Ñ ¨sBÒÂB iÖnCXÂB ÄÖl РYÖFn ,ÐRÃ¦Ñ ,SקhÂB kÇdÆ ÌQ kÇcF o¿Q CQFÑ ,ØÇwCÏÂB kÇ|ÂB kR® ÌQ Øî ÌtdÂB CQF ,¨sBÒQ ÐËQB :ÐË® ÓÑn .ÈÎo×²Ñ nC§¯ÂB o·«ÇÂB ÌQ kÇcF ÌtdÂB CQFÑ Ø¶ ,UÃ_j ض jBk³RQ ¹o²Ñ .jBk³RQ oÖpÒÂB jBo¦ ÌQ Øî ÈsC»ÂBÒQFÑ .CÏQ ̶jÑ ,¨sBÑ ÔÂH CX×Æ ÄÇcÑ ,483 UËs o·{

Please note:
The Ahlul Bayt DILP team does not necessarily agree with all of the statements and opinions expressed by the authors of these texts including the content of the biographies. These are presented for the purposes of private research only.

Presented by the
Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project
team 
Created: October 1999