Subject Index
Search
Announcements
Feedback
Islamic Sources Repository
Extracts from Selected Texts for Private Research

Toggle Transliteration                                              See Viewing Guidelines

Biographical Information on
Sibt b. al-Jawzi

Category: Reliability
[Tatimmah al-mukhtasar fi akhbar al-bashar, Ibn al-Wardi, Zayn al-Din `Umar b. Muzaffar b. `Umar, al-Mu`arri al-Halabi al-Shafi`i, Egypt, , events of year 656 ]
 
ÌQB ÌÖkÂB ÁCÇ_ ¨Rs ,¸sÒÖ ÌÖkÂB uÇw i×xÂB ضÒW CÏ×¶Ñ :ÕjnÒÂB ÌQB To¾mW ÐÂÑ :Yú .°ÆC_ iÖnCW ÉCÆqÂB TDoÆ Ð ,Ä¢C¶ ¬®BÑ :ÕpÒ`ÂB .ÈîF ÐÃÂBÑ .UÇMÙB SºCËÆ o¾l ض UÆÙB ÌÆ zBÒhÂB

Reliability
[Al-`Ibar fi khabar man ghabar, al-Dhahabi, Shams al-Din Muhammad b. Ahmad b. `Uthman, Abu `Abd Allah, Kuwait: Matba`at Hukumat al-Kuwayt, 1960-61, events of year 656 ]
 
,o·«ÇÂB ÒQF ÌÖkÂB uÇw ,fnKÇÂB ¬®BÒÂB UÆÚ¯ÂB ÕpÒ`ÂB ÌQBÑ :ØRÎmÂB ¨Rs ,Ø·ËdÂB ,Õo×RÏÂB ØÊÒ¯ÂB ÕjBk³RÂB È[ ؾoXÂB Øîqº ÌQ ¸sÒÖ ÌQB ÌÆÑ ÐËÆ Ík_ ЯÇsF ,ÕpÒ`ÂB ÌQB ^o·ÂB ØQF ÌÖkÂB ÁCÇ_ i×xÂB ÁÒR»ÂB РÄ|cÑ ,CÏQ ¬®Ò¶ UMCÇXsÑ °£Q UËs ¼xÆj ÅkºÑ ,U®CÇ_Ñ ØRþ ,BkÃ`Æ ÌÖox®Ñ U¯tW ض o×t·W ÐÂÑ ,Ы®Ñ UQÑm®Ñ ÐÃMCÇw ¸§Ã ,È׫¯ÂB ,ÔX¶FÑ rnjÑ ,U·×Ëc ØQF SºCËÆ Ø¶ BkÃ`Æ °Ç_Ñ ,o×R¿ÂB °ÆC`ÂB bowÑ ,U`dÂB Õl ÌÆ ÌÖox¯ÂBÑ ÕjCdÂB ض ضÒW .C×ÃRËc ÐXR×Rw ض ÉC¾Ñ .½ÒÃÇÂB kË® UÆodÂB o¶BÑ ÉC¾Ñ

Reliability
[al-Ghadir fi al-kitab wa'l-sunnah wa'l-adab, al-Amini, `Abd al-Husayn Ahmad al-Tabrizi al-Najafi, Beirut: Mu'assasat al-A`lami (11 vols), 1414 AH/1994 CE, vol. 1, p. 155 ]
 
kMBÒ·ÂBÑ ÉC¿Ãg ÌQB iÖnCW ضü ØòÑFqº ÌÖkÂB ÅCtc o×ÆÙB ¸sÒÖ o·«ÇÂBÒQF :o×\¾ ÌQB iÖnCW ض CǾ e×d|ÂBÑ ,Ôòqº :CÇÎoײ 濾 .Ôòoº :U×ÏRÂB (YËRÂB ÌQB) CÎCË¯Æ U×¾oW UÇþ ÓBqÂB ÉÒ¿sÑ µC»ÂB ot¿Q ÔòBqº ¬¶CdÂB ¨Rs 654 Ô¶ÒXÇÂB Ø·ËdÂB ÕjBk³RÂB ÐÃÂBkR® ÌQH û¨RtÂB ÓF ^ ÐWDoÆ Ø¶ د¶C×ÂB ÐÇ_oW (U¯QBn) ÐXÇÖo¾ ÌÆ ØÃRËdÂB ÕpÒ`ÂB ÌQH Ðã¶Ñ ÐÇî Ôî ÔË[FÑ ,194 z 13 ^ ÐhÖnCW ض o×\¾ ÌQHÑ ,136 z 4 л·W :ÁCºÑ 230 z U×ÏRÂB ÍkMBÒ¶ ض VCËtdÂBÒQF Ío¾lÑ ,ÐXQC§g Ìtc Ñ ØÆÚtÂB ØÂC¯ÇÂBÒQF ÁCºÑ ,UtÊC`ÇÂB Ìtc C«®BÑ CÏ×»¶ CÇÂC® ÉC¾Ñ ­oQÑ ]ÖkdÂBÑ o×t·XÂCQ CÇÂC® CdÂC{ Ch×w ÉC¾ :236 "nCXhÇÂB ShXËÆ" ض CǾ .з×ÂEWÑ ÐhÖCxÆ o¾lÑ ,BkÃ`Æ ÌÖox®Ñ U¯tW ض o×R¾ o×t·W Рл·ÂBÑ

Please note:
The Ahlul Bayt DILP team does not necessarily agree with all of the statements and opinions expressed by the authors of these texts including the content of the biographies. These are presented for the purposes of private research only.

Presented by the
Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project
team 
Created: October 1999