Subject Index
Search
Announcements
Feedback
Islamic Sources Repository
Extracts from Selected Texts for Private Research

Toggle Transliteration                                              See Viewing Guidelines

Biographical Information on
Al-Mizzi

Category: Reliability
[Tabaqat al-Shafi`iyyah, al-Asnawi, Baghdad: Matba`at al-Irshad, 1970, vol. 2, p. 464 (or check index) ]
 
Ð×ÂH YÏXÊBÑ ,Ì×Æk»XÇÂB ÁC_oÂB CÇ×s Ù ,ÐÊCÆp ÄÎF ¬·cF ÉC¾ :ÕÒËsÙB ,¸Öo|XÂBÑ U³ÃÂB ض CÆCÆH ÉC¾Ñ ,ÐXÖBnjÑ ÐXÖBÑo ,¡nÙB nC§ºF ÌÆ UÃcoÂB SÖmÏW :¸Ë{ ,Bo×»¶ ,¸Ã¿XàCcnC¦ ,rCËÂB Ì® C£R»ËÆ ,Bo×g CËÖj .µBo¦ÙB PCX¾Ñ ,ÁC_oÂB ACÇsF ض ÁCÇ¿ÂB

Reliability
[Tabaqat al-Huffaz, al-Suyuti, Jalal al-Din `Abd al-Rahman b. Kamal al-Din Abi Bakr, al-Shafi`i, Cairo (?): Maktabah Wahbah, , p. 517 (or check index) ]
 
ÅCxÂB ZkdÆ ,kcÑÙB ¬¶CdÂB ,oRdÂB ÈÂC¯ÂB ÅCÆÙB - ÕqÇÂB :ئÒ×tÂB .742 UËs o·{ ox® ØÊC[ ,YRtÂB ÅÒÖ VCÆ . .

Reliability
[al-Ghadir fi al-kitab wa'l-sunnah wa'l-adab, al-Amini, `Abd al-Husayn Ahmad al-Tabrizi al-Najafi, Beirut: Mu'assasat al-A`lami (11 vols), 1414 AH/1994 CE, vol. 1, p. 159 ]
 
^ ÐWC»R¦ ض Ø¿RtÂB ÐÇ_oW 742 ضÒXÇÂB د¶CxÂB ÕqÇÂB ^C`dÂBÒQF ^C`dÂBÒQF ÌÖkÂB ÁCÇ_ i×xÂB CËWÑkºÑ CÊjCXsBÑ CËh×w : ÁCºÑ 267-251 z 6 ACR®GQ ÈMC»ÂBÑ , U®CÇ`ÂBÑ UËtÂB UÖBn ÄÆCc , CËÊCÆp C«¶Cc ÕqÇÂB Ío¾lÑ , iÂH , ©C·dÂB ÅCÆH , U®C§ÂB PCRÃ`Q ­nkXÇÂBÑ , U®CË|ÂB ÍmÎ 4 ^ UËÆC¿ÂB nnkÂB ض o`c ÌQHÑ , 191 z 14 ^ ÐhÖnCW ض o×\¾ ÌQH ÌÆ ¼xÆkQ Vk_Ñ : ÁCº ÐÊB rCËÂB k×s ÌQH Ì® Ô¿cÑ , 461 - 457 z ÌÆÑ ÐÊBoºF ÌÆ ogGW ÌÆ ¹C¶ ÕmÂB ¬¶CdÂBÑ Åk»ÇÂB ÅCÆÙB ÈïÂB ÄÎF ½oW Ⱦ : ÄMC»ÂB ÍoRcÑ ogBqÂB ÈïÂB BmÎ odQ , ^C`dÂB CQF, Åk»W ACË\ÂB ogD ÔÂH . TBÑoÂCQ ÈÏÇîFÑ È_BoXàrCËÂB ¬·cF , ogÞ ÁÑÙB .Ð×î

Please note:
The Ahlul Bayt DILP team does not necessarily agree with all of the statements and opinions expressed by the authors of these texts including the content of the biographies. These are presented for the purposes of private research only.

Presented by the
Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project
team 
Created: October 1999