Subject Index
Search
Announcements
Feedback
Islamic Sources Repository
Extracts from Selected Texts for Private Research

Toggle Transliteration                                              See Viewing Guidelines

Biographical Information on
al-Maqrizi

Category: Reliability
[al-Ghadir fi al-kitab wa'l-sunnah wa'l-adab, al-Amini, `Abd al-Husayn Ahmad al-Tabrizi al-Najafi, Beirut: Mu'assasat al-A`lami (11 vols), 1414 AH/1994 CE, vol. 1, p. 166 ]
 
Ø·ËdÂB ÕqÖo»ÇÂB ÕoÎC»ÂB ØË×tdÂB njC»ÂBkR® ÌQ Øî ÌQ kÇcF ÌÖkÂB Ø»W 25 - 21 z 2 ^ °ÆÚÂB AÒ£ÂB ض U׶C¢ ÐXÇ_oW k_ÒW , 845 Ô¶ÒXÇÂB Ô»XÊBÑ o×\¿ÂB ЧhQ ¨gÑ ÄÖC£·ÂB ض ½nCwÑ ÉÒ˶ Tk® ض o«Ê : ÁCºÑ ØÂÑÑ °×ºÒXÂB SX¾Ñ È¿dÂB ض PCÊÑ jC¶FÑ Ä|cÑ o\ËÂBÑ o¯xÂB ÁCºÑ , °ÆC`Q UÆCÆÙBÑ , ÑoÇ® °ÆC`Q UQC§hÂBÑ , ToÆ oײ ToÎC»ÂCQ URtdÂB CÏ×î ÔË[FÑ Ð·×ÂEW k® È[ . UÖkÖKÇÂCQ ]ÖkdÂB TABoºÑ , ȾCdÂB ÐgÒ×w ÉBÑ nCR¾ TkÃ`Æ ØXMCÆ Ôî VjBp з×ÊC|W ÉF ЧhQ VFoº : ÁCºÑ .u·Ê UMCÇXs Y³ÃQ

Please note:
The Ahlul Bayt DILP team does not necessarily agree with all of the statements and opinions expressed by the authors of these texts including the content of the biographies. These are presented for the purposes of private research only.

Presented by the
Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project
team 
Created: October 1999