Subject Index
Search
Announcements
Feedback
Islamic Sources Repository
Extracts from Selected Texts for Private Research

Toggle Transliteration                                              See Viewing Guidelines

Biographical Information on
al-Muttaqi al-Hindi

Category: Reliability
[al-Ghadir fi al-kitab wa'l-sunnah wa'l-adab, al-Amini, `Abd al-Husayn Ahmad al-Tabrizi al-Najafi, Beirut: Mu'assasat al-A`lami (11 vols), 1414 AH/1994 CE, vol. 1, p. 172 ]
 
ÄÖqÊ ÕkËÏÂB Øwo»ÂB ÀÃÇÂBkR® Ø¢C»ÂB ÌQ ÌÖkÂB ÅCtc ÌQ Øî Ø»XÇÂB q˾ o×R¿ÂB È×»ÂB PCX¿ÂB ScC{ , 975 UËs CÏQ Ô¶ÒXÇÂBÑ U¶oxÇÂB U¿Æ ÁCº 19 - 315 z o¶CtÂB nÒËÂB ض U׶C¢ UÇ_oW Рk_ÒW , ÁCǯÂB ÌÆ È׫® SÊC_ Ôî Ì×dÂC|ÂB ÐÃÂB jCR®Ñ Ì×ÃÆC¯ÂB ACÇïÂB ÌÆ ÉC¾ : TkÖk® VC·Ë|Æ Ð , ÕÒtÂB ¤¶nÑ TjCR¯ÂB ض jCÏX_ÙBÑ ÓÒ»XÂBÑ ­nÒÂB ÐÃÂB ÔÃ{ ØRËÂB ÁÒº ÐRºCËÆ ÌÆ o¾l È[ . Tk×Çc BnCRgF ÐË® BÑo¾lÑ , ÐWC·ÂKÆ : ÁC»¶ . ÐÊCÆp ض rCËÂB Ä£¶F ÐÊB : ÅCËÇÂB ض РÐÂDÑ Ð×î UÇh¢ ÐRºCËÆÑ UÇ_ ÐËsCdÆÑ , o×R¾Ñ o׳{ Ì×Q ¸ÂKÆ UMCÆ ÒdÊ To×\¾ ¸×§Â ¸×ÂGW ض Ø¿ÇÂB ØϾC·ÂB kÇcF ÌQ njC»ÂBkR® UÆÚ¯ÂB CÎjo¶F kº Tk×ÇdÂB To×s ÌÆ Ð׶ o¾l ( Ø»XÇÂB SºCËÆ Ø¶ Ø»ËÂB ÁÒ»ÂB ) ÍCÇs ÁCº ÉF ÔÂH ÁÒ»¯ÂB oÏRÖ CÆ UºCxÂB ÐWBkÎC`ÆÑ UÇ׫¯ÂB ÐWC¢CÖnÑ ­nÒÂB ÄÎF UÇWCgÑ oÎkÂB VCËtc ÌÆ ÙH Ä_oÂB BmÎ ÉC¾ CǶ UÃÇ`ÂCQÑ : ØË³Ö PÒûÂB ض ÐÇ׫¯WÑ , ÐXÇ_oW Ì® Ô˳W ÐWoÏwÑ kËÏÂB ogC·ÆÑ .ÐckÆ Ì®

Please note:
The Ahlul Bayt DILP team does not necessarily agree with all of the statements and opinions expressed by the authors of these texts including the content of the biographies. These are presented for the purposes of private research only.

Presented by the
Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project
team 
Created: October 1999