Subject Index
Search
Announcements
Feedback
Islamic Sources Repository
Extracts from Selected Texts for Private Research

Toggle Transliteration                                              See Viewing Guidelines

Biographical Information on
Muhammad b. `Ali al-Sabban

Category: Biography
[al-Ghadir fi al-kitab wa'l-sunnah wa'l-adab, al-Amini, `Abd al-Husayn Ahmad al-Tabrizi al-Najafi, Beirut: Mu'assasat al-A`lami (11 vols), 1414 AH/1994 CE, vol. 1, p. 183 ]
 
kÂÑ , 1206 Ô¶ÒXÇÂB د¶CxÂB ÉCR|ÂB Øî ÌQ kÇdÆ i×xÂB ÉC¶o¯ÂBÒQF U×ûËÂBÑ U×û¯ÂB ÅÒïÂB ض ­oQ ÔXc CÏMCÇî Ôî ^ohWÑ CÏQ GxÊÑ o|ÇQ ¸×ÂEW ¸ÂFÑ , ÅCxÂBÑ o|Æ Ø¶ Ío¾l ­CwÑ ¼×ºkXÂB ¼×»dXÂCQ oÏXwBÑ Ì×R²BoÂB µC¯sH : CÏËÆ Tox® Ôî ÒQoÖ CÆ CÏËÆ °R¦ U¯XÇÆ To×\¾ ÌÖoÎC§ÂB ÐX×Q ÄÎF ÄÖC£¶Ñ Ô·§|ÇÂB To×s ض

Please note:
The Ahlul Bayt DILP team does not necessarily agree with all of the statements and opinions expressed by the authors of these texts including the content of the biographies. These are presented for the purposes of private research only.

Presented by the
Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project
team 
Created: October 1999