Table of Contents

Al-Kashif-Juzuu Kumi Na Tatu

Publisher(s): 

Kitabu hiki kilichoko mikononi mwako hivi sasa ni juhudi ya miaka mingi sana ya watu waliojitolea kuona kazi hii imefanikiwa bila ya kumsahau Marhum Abu Muhammad wa London.

Translator(s): 
Miscellaneous information: 
AL-KASHIF-JUZUU KUMI NA TATU Haki ya kunaikli imehifadhiwa na: AL-ITRAH FOUNDATION ISBN: 9987-427-24-3 Kimeandikwa na: Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya Kimetafsiriwa na: Sheikh Hasan Mwalupa Kimehaririwa na: Ustadh Abdallah Mohamed Toleo la kwanza: April 2006 Nakala: 5000 Kimetolewa na kuchapishwa na: Alitrah Foundation S.L.P. 19701 Dar es Salaam, Tanzania Simu: +255 22 2110640 / 2127555 Barua Pepe: alitrah@raha.com Tovuti: www.ibn-tv.org