Table of Contents

Du’a Ya Mwezi Wa Ramadhani (Vidhihirisho vya Mwenyezi Mungu)

Du’a hii ni mmoja inayo somewa kila siku katika mwezi mtukufu.
Maelezo ya du’a hii yaliyomo katika kitabu hiki inasisimua nyoyo za waumini.
Kila mwenye imani anashauriwa aisome kwa makini ili kupata uelewa wa kiroho.
Hadithi mmoja ya Mtume (s) pia inaeleza kuwa mtu ambaye anasoma kwa kuelewa na kutenda yaliyo elezwa, anastahiki msamaha ya Allah swt.

Category: 
Miscellaneous information: 
Du’a Ya Mwezi Wa Ramadhani (Vidhihirisho vya Mwenyezi Mungu) Ufafanuzi wa dua ya kila siku ya mwezi wa Ramadhani kwa ufupi Sehemu ya Kwanza Kimeandikwa na: Abū Muhammad Zaynu’l ‘Ābidin Kimetarjumiwa na: Dr. M. S. Kanju S. L. P. 233, Dar es Salaam Email: mokanju2000@yahoo.com Website:www.dartabligh.org ISBN: 9987 -665-37-3 ©Haki ya kunakili imehifadhiwa na: Tabligh Sub Committee Toleo la kwanza: March, 2005 Nakala: 1000 Kimetolewa na kuchapishwa na: Tabligh sub committee KSI Jamaat – Dar es Salaam P O Box 233, Dar es Salaam. Tanzania. Tel – 255 22 2115119 Fax – 255 22 2113107 Email tabligh@raha.com Website www.dartabligh.org