read

Bibliography

`Abd al-`Al, Dr. Muhammad Jabir. Harakat al-shi'ah al-mutatarrafin wa atharuhum fi al-hayat al-ijtima'iyyah wal-adabiyyah. Cairo: Matba'ah al ­Sunnah al-Muhammadiyyah, 1373 AH/1954.

`Abd al Maqsud, `Abd al-Fattah. Al-Saqifah wal-khilafah. Cairo.

`Abd al-Razziq, Shaykh Mustafah. Tamhid li-ta'rikh al falsafah. Third Edition. Cairo: Lajnat.al-Ta'lif wal-Tarjamah wal-Nashr, 1966.

Abu Na`im al-Isbahani. Hilyat al-awliya' Abi Na`im. Beirut: Dir al ­Kitab al-`Arabi, 1407 AH.

--- Ma nazala min al Qur'an fi Ali. First Edition. Ed. Shaykh Mahmudi Baqir al-Muhammadi Manshurat Matba`at al ­Irshad al-Islami. Tehran, 1406.

'Ali, Imam. Nahj al-balaghah. Fifth Edition. Ed. Dr. Subhi-al-Salih. Qum, Iran: Manshurat Dir al-Hijrah, 1412 AH.

'Ali, Dr. Jawad. Ta'ri'kh al-Arab qabl al-Islam. Dar Nashr al-Majma` al­`Ilmi al-`Iraqi.

Al-`Ali, Dr. Saliih Ahmad. Muhadarat fi ta'rikh al-`Arab. Second Edition. Baghdad.

Al-'Amili, al-Hurr. Wasa'il al-al-Shi'ah. Ed. Mu'assasat Al al-Bayt li­ Tahqiq al-Turath. Qum, Iran, 1412 AH.

Al-Andalusi, Ibn `Abd Rabbuh. Al-Aqd al fari'd. First Edition. Dar Maktabat al-Hilal, 1986.

Al-`Askari, `Allamah al-Sayyid Murtada. Ma`alim al-madrasatayn. Mu'assasat al Bahth, Nashr Qism al-Dirasat al-Islamiyyah, 1405 AH.

Al-`Ayni, Badr al-Din. Umdat al-qari, Sharh Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar Ihya' al-Turith.

Al-Baladhuri, Ahmad b. Jabir. Futuh al-buldan. Annotated and supervised by Ridwan Muhammad Ridwan. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1398 AH/1978 AD.

Al-Baqi, Muhammad Fu'ad `Abd. AI-Mu`jam al-Mu'jam al-mufahris al-Qur'an

Al-Bukhari, Muhammad b. Ismail. Sahih-Bukhari. Istanbul: Dar al­ Tabaah al'Amirah, 1315 AH. Also, Beirut: Dar al-Qalam, 1987 AD.

Al-Darimi, Abu Muhammad `Abd Allah b. al-Fadl b. Bahram. Sunan al-Darimi. Cairo: Dar al-Fikr, 1398 AH/1978 AD. Also, Nashr Dar Ihya' al-Sunnah al-Nabawiyyah.

Al-Dhahabi, Dr. Muhammad Husayn. Al-Israiliyat fi al-tafsir wal-hadith. Second Edition. Damascus: Dar al-Iman, 1985.

Al-Duri, Dr. a1-`Aziz. Al-Nuzum al-islamiyyah. Baghdad: Matba`at al- Najib,1950.

Al-Fayyid, Dr. `Abd Allah. Ta'rikh al-imamiyah wa aslafihim min al-Shi'ah. Baghdad: Matba`at As`ad, 1970.

Al-Ha'iri, al-`Allamah al-Sayyid Kazim. Asas al-hukumah al-islamiyyah. Beirut: Matba`at al-Nil, 1399 AH.

Al-Hadid al-Mu`tazili, Ibn Abu. Sharh Nahj al-balaghah. Cairo: Dar al-Kutub al-`Arabiyyah al-Kubra. Also edited by Muhammad Abu Ibrahim, Nashr Maktabah al-Mar`ashi, Qum.

Al-Hakim, `Allamah Muhammad Taqi. Al-Usul al-`ammah lil-fiqh al-muqaran. Madkhal ila dirasat al fiqh al-muqarin. Second Edition. Mu'assasat Al al-Bayt lil-Tab`ah wal-Nashr, 1979.

Hilli, Ibn Idris. Al-Sara'ir al-hawi li-tahrir al-fatawi. Second Edition. Qum: Mu'assasah al-Nashr al Islimi al-Tibi`ah li jama-`at al­ Mudarrisin, 1411 AH.

Ibn al-`Arabi Muhyi al-Din. Ahkam al Qur'an. Ed. 'Ali Muhammad al-Bajawi. Matba`at `Isa al-Babi al-Halabt wa Shuraka'ih, 1394 AH. (Ibn al-`Arabi the faqah, not the great mystic, better known as al­Shaykh al-Akbar Ibn `Arabi al-Hatimi.)

Ibn al-Athir. Al-Kamil fi al-ta'rikh. Beirut: Dar Sidir, 1399 AH/1979 AD.

--- Al-Nihayah fi gharib al-hadith wal-athar. Ed. Mahmnd Muhammad al-Tanalu. Qum: Mu'assasat Ismaliyyah.

Ibn Hajar al-Haytami al-Makki, Ahmad. Al-Sawa'iq al-muhriqah. Cairo: Maktabah al-Qahirah, Sharikah al-Tabi`ah al-Fanniyyah al ­Mutahidah, 1385 AH/1965 AD.

Ibn Hanbal. Musnad al-Imam Ahmad b. Hanbal Beirut: Dir Sadir.

Ibn Hisham. Al-Sirah al-nabawiyyah (or Sirat Ibn Hisham). Ed. Mustafa al-Saqqa' et al. Dar al-Kunuz al-Adabiyyah.

Ibn Kathir al-Dimashqi, Ismail Al-Bidayah wal-nihayah. Dar Sadir, 1979.

--- Ta'rikh Ibn Kathir

Ibn Khaldun, Al-Muqaddamah. Beirut: Dir Ihya' al-Turath al-`Arabi. Also, Tab'at Dar al jil.

Ibn Majjah al-Qazwini. Sunan Ibn Majah. Ed. Mahmud Fu'id `Abd al-Biqi. Beirut: Dir al-Fikr.

Ibn Manzar al-Ifriqi. Mukhtasar Ta'rikh Ibn Asakir. Ed. Ibrahim Sahh. Damascus: Dir al-Fikr, 1989. Ed. Ahmad Ratib Hamus (Vol. XVII).

Ibn Sad, Muhammad. Al-Tabaqat al-kubra. Beirut: Dar hl-Taba-`ah, 1985. Second Edition, Dir al-Kutub al-`Ilmiyyah, Beirut, 1408 AH.

Isbahini, Abu Na'im. Hilyat al-awliya : Fifth Edition. Beirut: Dir al-Kutub al-`Arabi, 1408 AH.

Al-Kulayni al-Razi, Abu Jafar Muhammad b. Ya`qub. Usul al-kafi. Ed. Shaykh Najm al-Din al-Amuli. Tehran: Manshurat al-Maktabah al al-Islamiyyah, 1388 AH.

Al-Kufi, Manaqib Amir al-Mu'minin. Ed. Shaykh Muhammad Baqir al-Mahmudi.

Malik, Imam. al-Muwatta,

Madkur, Dr. Muhammad Salam. Manahij al-ijtihad Matbu`at Jami`at al-Kuwayt, 1977.

Al-Maqrizi, Taqi al-Din. Al-Naza wal-takhasum bayna Bani Hashim wa Bani Umayyah First Edition. Ed. Dr. Husayn Mu'nis. Qum, Iran: Intisharat al-Sharif al-Rida, 1412 AH

Al-Mas`udi. Muruj al-Dhahab. First Edition. Ed. `Abd al-Amir Muhanna. Mu'assasat al-A`lami lil-Matbu`at, 1411 AH.

Al-Mufid, Shaykh (Muhammad b. b. al-Nu`man al-`Akban'). Al-Irshad. Qum: Manshurat Maktabat Basirati.

Muslim b. al-Husayn al-Qushayri. Sahih Muslim. Second Edition. Ed. Muhammad Fu'ad `Abd al-Baqi Dar Ihya' al-Turath al-`Arabs, 1978.

Nasif, Shaykh Mansur `Ali. Al-Tajj al-jami lil-usul fi ahadith al-rasul Third Edition. Cairo: Dar Ihya' al-Turath al-`Arabi, 1962. Also copied by Maktabat Pamuq, Istanbul.

Al-Nassa'i, Abu `Abd al-Rahman. Al-Sunan al-Kubra. First Edition. Ed. Dr. `Abd al-Ghaffar al-Bandari. Beirut: Dar al-Kutub al­`Ilmiyyah, 1411 AH/1991 AD.

Al-Nisaburi, al-Hafiz al-Haskani. Shawahid al-tanzil. Ed. al-Shaykh Muhammad Baqir al-Mahmudi. Beirut, 1393 AD.

Al-Nisaburi, al-Hakim. Al-Mustadrak `ala al-sahihayn. Ed. Mustafa `Abd al-Qadir `Ata'. Beirut: Dar al-Kutub al-`IImiyyah,1411 AH.

Al-Qanduzi al-Qanduzi al-Balkhi al-Hanafi. Yanabi al-mawaddah. First Edition. Beirut: Manshurat Mu'aNasat al-A`lami lil-Mabu`at.

Al-Rayyis, Dr. Muhammad Diya' al-Din. Al-Nazariyyat al-siyasiyyah al-islamiyyah. Sixth Edition. Cairo: Dar al-Turath, 1976.

Al-Razi, al-Fakhr al-Din. Al-Tafsir al-kabir. Third Edition. Tehran: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah. First edition published in Cairo: al Khayriyyah, 1308 AH.

Al-Sadr, Imam al-Sayyid Muhammad Baqir. Second Edition. Al­ Ma'alim al-jadi'dah lil-usul. Tehran: Matbu`at Maktabat al-Najah, 1975. First Edition, Matba'ah al-Nucman, Najaf

Al-Salih, Dr. Subhi. Ulum al-hadith wa mustalihihi. Beirut: Tab'at Dar al-`Ilm lil-Malayin.

--- Al-Nuzum al-islamiyyah. Dar al-`Ilm lil-Malayin.

Al-Shahrastani, Ibn `Abd al-Karim. Al-Milal wal-nihal. First Edition. Edited and annotated by Shaykh Ahmad Fahmi Muhammad. Cairo: Matba'at al-Hijazi, 1368 AH/1948 AD.

Sharaf al-Din, `Allamah `Abd al-Husayn. Al-Muraja'at. Ed. Husayn al Rida. Nashr Dar al-Kitab al-Islami.

--- Al-Nass waal-ijtihad. Introduction by al-Sayyid al-`Allamah Muhammad Sadiq al-Sadr. Beirut: Dar al-Nahj.

Al-Shaybi, Dr. Kamil Mustafa. Al-Silah bayna al-tasawwuf wal-tashayyu' Baghdad: Matba`ah al Zahra', 1382 AH/ 1963 AD.

Al-Suyuti, Jalal al-Din. Al-Ittiqan fi `ulum al-Quran. Ed. Dr. Muhamad Abu al-Fadl Ibrahim. Cairo: al-Hay'ah al-Misriyyah al-`Ammah lil-Kutub, 1975. Also published by Manshurst al-Rids (lithographed). Qum: Matba`at Amir.

--- Ta'rikh al-khulafa' Ed. Muhammad Muhyi al-Din `Abd al-Harmd. Lithographed.

--- Al-Dur al-manthur fi al-tafsir bil-ma'thur. Qum, Iran: Manshurat al-Mar`ashi

Al-Tabari, Ibn ja'far Muhammad b. Jarir. Ta'rikh al-Tabari'. Beirut: Dar al-Turath. First edition published in Cairo: al-Matba`at al­ Husayniyyah; second edition in Beirut: al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1988.

Al-Tabarsi, Ahmad b. Abi Tatib. Al-Ihtijaj. Beirut: Mu'assasat al- Alami al-Matbuat,1983.

Al-Taybawi, Dr. `Abd al-Latif. Muhadarat fi ta'rikh al-`Arab al-Isl'am. Beirut: Dar al-Andalus, 1963.

Al-Tirmidhi, Abu `Isa `Ali b. `Isa. Sahih al-Tirmidhi. Ed. Kamal al-Hut. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Turayhi, Fakhr al-Din b. Muhammad `Ali Ibn Ahmad. Majma` al­ Bahrayn. Ed. al-Sayyid Ahmad al-Husayn. Tehran: Manshiurat al-Maktabah al-Murtadawiyyah.

Al-`Umari, Dr. Akram Diya'. Buhuth fi ta'rikh al-sunnah al-musharrafah Third Edition. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1975.

Al-Ya`qubi, Ahmad b. Ya`qub. Ta'ri'kh al-Ya`qubi. Beirut: Dar al-Sadir. Also, Najaf al-Matba`ah al-Haydariyyah.

Al-Zamakhshari, Jar Allah. Tafsir al-Kashshaf. Third Edition. Ed. Mustafa Husayn Ahmad. Beirut: Nashr Dar al-Kutub al-`Arabi, 1987.