read

Namna Ya Kulakiniwa Maiti

Ni Sunna kulakiniwa (kukumbushwa jawabu la kuwajibu hao Malaika). Nako ni kusema huku ameweka mkono wa kulia kwenye bega la kulia la maiti, na mkono wa kushoto kwenye bega la kushoto, na mdomo kwenye masikio ya maiti huku anamtikisa: "IS-MAA IFHAM YAA Fulaan (utaje jina la maiti) mara tatu. Na kama hajui jina lake aseme:

"YA ABDAL-LAA HAL-ANTA ALAL- AHDIL-LADHIY FAA-RAQ-TANAA ALAY-HI MIN SHA-HAA-DATI AN-LAA ILAA-HA-IL-LAL-LAAH, WAH-DAHU-LAA SHARIYKA LAH, WAAN-NA MUHAM-MADAN, SAL-LALLAA-HU, ALY-HI, WA AA-LIHI AB-DU-HU WARA-SUU-LUHU, WA SAY-YIDUN NABIY-YINA WA KHAA-TA-MUL-MUR-SALIY-NA, WA AN-NA ALIY-YAN AMIY RUL-MU'U-UMINIY-NA-WA SAY-YIDUL WASIY-Y1YNA, WA IMAA-MUNIF-TARA-DHAL-LAA-HU, TAA-TA-HU ALAL AA-LAMIY-NA, WA AN-NAL HASANA, WAL HUSAIN, WA ALIY-YABNAL HUSAIN, WA MUHAM-MADA-BNA ALlY-YIN WA JAA-FARABNA MUHAM-MADIN, WA MUU-SAB-NA JAA-FARIN-WA ALIY-YABNA MUU-SA, WA MUHAM-MAD AB-NA AALIY-YIN, WA-ALIY-YAB-NA MUHAM-MADIN, WAL HASA-NABNA ALIY-YIN, WAL QAA-IMAL HUJ-JATAL MAH-DI, SALA-WA-A-TUL LAAHI ALAY-HIM, A-IM-MATUL MU-UMINIY-NA, WA-HUJA-JUL-LAAHI ALAL-KHAL-QI AJ-MA-IYN, WA AIM-MATUKA AIM-MATU-HUDAN AB-RAAR.

YA (Fulan bin fulan) IDHAA, ATAA-KAL-MALA-KAA-NI, AL-MUQAR-RA--BAA-NI, RASUU-LAYNI, MIN INDIL-LAA-HI TABAA-RAKA WA TA-AALA,-WA SAALAA-KA, AN RAB-BIKA, WAAN NA-BIY-YIKA, WA-AN DIY-NIKA, WA-AN KITAA-BIKA, WA-AN QIBLATIKA, WA-AN AlM-MATIKA, FALAA TA-KHAF, WA-QUL FIY JAWAA-BIHlMAA AL-LAA-HU JAL-LA JA-LAA-LU-HUU RAB-BIY, WA-MUHAM-MADUN, SAL-LAL-LAA HU ALAY-HI WA AA' LIHIY-NABIY-YII ,WAL ISLAMU DIY-NIY, WAL-QUR-AA-NU KITAA-BIY, WAL KABATU QIB-LATIY WA AMIY-RULMU-MINIY-NA ALIYYUB-NU ABlY-TAALIBIN IMAA-MIY WAL-HASANUBNU-ALIY-YINIL-MUJTABA IMAAMIY, WAL HUSAl-NUB-NU ALlY-INISH-SHA-HIY-DU BI-KAR-BALAAl-IMAA-MIY, WA ALIY-YUN ZAY-NUL AA-BIDIY-NA, IMAA-MIY WA MUHA-MADUN-BAA-QIRUL-IL-MIN-NABIY-YII-NA IMAA-MIY, WA JA'AFARU-NIS-SAADIQU IMAA-MIY, WA MUU-SAL-KAA-DHIMU IMAA-MIY, WA ALIY-YU-NIR-RIDHAA IMAA-MIY WA MUHAM-MADUL JAWAA-DU, IMAA-MIY WA AllY-ULHAA-DIY IMAA-MIY- WAL HASA-NUL AS-KARIY-YU IMAA-MIY, WAL HUJ-JATUL MUN-TADHARU, IMAA-MIY HAA-ULAA-IY, SALA-WAA-TUL-LAA-HI ALAYHIM AJ-MA-IYN A-IM-MATIY WASAA-DATIY WA-QAA-DATIY WA-SHUFA-AA-IY BIHIM, ATA-WALLAA WAMINA'A-DAA-IHIM A- BAR-RAU FID-DUNYAA WAL AAKHI-RATI.

THUM-MA I'I-LAM YA (Fulaan bin fulaan).

AN-NAL-LAA-HA TA-BAA-RAKA WATA AA-LA NI' A-MAR-RAB, WA AN-NA MUHAM-MADAN SAL-LALLAA-HU ALAY-HI WA-AA-LIH1, NI'MAR-RASUUL WA AN-NA AMIY-RAL-MUMINIY-NA, ALIY-YAB-NA ABlY TAA-LIB WA AW-LAA-DA-HUL AIM-MATA AL-AHA-DA ASHARA, NIA-MAL, AIM-MAH, WA AN-NA MAA JAA-A BIHIY, MUHAM-MADUN SAL-LAL- LAA-HU ALAY-Hl WA-AA-LIHI, HAQ-QUN WA AN-NAL MAW-TA HAQ-UN, WA-SU-AA-LA MUN-KARIN WANA-KIYRIN, FIL-QAB-RI HAQ-QUN, WAL-BA-ATHA-HAQ-QUN WAN-NUSHUU-RA-HAQ-QUN, WAS-SIRAA-TA HAQ-QUN, WAL-MIY-ZAA-NA HAQ-QUN, WATA-TAA-IRUL KUTUBI-HAQ-QUN, WAL JAN-NATU HAQ-QUN, WAN-NAA RA HAQ-QUN, WAAN-NAS-SAA-ATA, AA-TIYA-TUN LAA LAA RAY-BA FIY-HA , WA-AN-NAL-LAAH YAB-ATHU MAN FIL QUBUUR (Tena aseme) AFAHIM-TA (yaa fulaan bin fulaan?) THAB- BATA KAL-LAA-HU BIL-QAW-LITH-THA-BITI, WA HADAA-KAL-LAA-HU

ILAA SIRAA TIN MUS-TAQIYM, AR-RAFAL-LAA-HU BAY-NAKA WA BAY-NA, AW-LIYAA-IKA FlY MUS-TAQAR-RIN MIN RAH-MA-TIH. (Tena aseme) AL-LAA-HUM-MA, JAA-FIL AR-DHA, AN JAN-BAY-HI WAS-AD BIRU HIHI ILAYK, WA LAQ-QIHI, MlNKA BUR-HA-ANAN, AL-LAA-HUMA AF-WAKA AF-WAK." (Baadaye huyo msoma Talkini aseme kwa sauti) "AL-FAA-TIHA" na wote walioko hapo watamsomea pia.