Mbingu Imenikirimu

Publisher(s): 

Kitabu hiki kina eleza kwa ufupi kuhusu Imani-itikadi ya mashi’a, pia kinajibu tuhuma wanazoelekezwa wafuasi wafuasi wa Ahlul bayt a.s. yaani mashi’a. Mada zilizojadiliwa zinaeleweka na msomaji wa kiwango chochote cha elimu. Vitabu vilivyo tumiwa kutoa ushahidi (wa majibu) zinakubaliwa na Madhehebu zote na rejea zimenukuliwa kutoka vitabu sahihi vya Kisunni.

Miscellaneous information: 
Mbingu Imenikirimu Mtungaji: Mar'wan Khaliyfat Mtarjum: Abdul- Karim J. Nkusui P.O. Box 970 Singida Kimehaririwa na: Dr. M.S. Kanju. S.L.P 1017, Dar es Salaam. Email: drmkanju@yahoo.com Website: www.dartabligh.org Kupangwa katika kompyuta na: Ukhti Pili Rajabu. Toleo la kwanza: January 2005 Nakala:1000 Haki ya kunakili imehifadhiwa na: Al-Itrah Foundation ISBN: 9987 - 9022 - 5 - 1 Kimetolewa na kuchapishwa na: Alitrah Foundation P.O. Box 1017 Dar es Salaam, Tanzania Simu:+255 22 2110640 Fax: +255 22 2113107 Email: alitrah@daiichicorp.com Website: www.alitrah.org