Table of Contents

2. Sehemu Za Ushawishi Wa Kiyahudi

Suala la Wayahudi huwepo popote pale wanapojitokeza Wayahudi, anase­ma Theodor Herzl, ni kwa sababu suala hilo huja nalo. Si idadi yao inay­ozua mjadala, kwani takriban katika kila nchi wapo wageni wengine wengi kuzidi Wayahudi. Si kwa sababu ya uwezo wao wanaojivunia sana, kwani sasa imeeleweka kwamba, wape Wayahudi mwanzo ulio sawa na umshik­ilie kwenye kanuni za mchezo, hana ujanja kuzidi mwingine yeyote, kwa kweli katika tabaka moja kubwa la Wayahudi shauku hutulizwa wakati fursa ya kula njama imeondolewa.
Suala la Wayahudi si idadi ya Wayahudi ambao huishi hapa, si katika wivu wa Waamerika kuhusu mafanikio ya Wayahudi, kwa hakika si kwenye kukataa kwa vyovyote vile dini ya Musa inayofuatwa na Wayahudi; ni kitu kingine, na kitu hicho kingine ni ukweli wa mvuto wa Kiyahudi kwenye maisha ya nchi ambapo Wayahudi huishi; nchini Marekani ni ushawishi wa Kiyahudi kwa maisha ya Marekani.

Kwamba Wayahudi hutumia ushawishi, wao wenyewe hutangaza kwa sauti kubwa. Wayahudi hudai, kwa kweli, kwamba, misingi na kanuni za Marekani ni za Kiyahudi na si za Kikristo, na kwamba historia yote inatakiwa iandikwe upya na kutoa shukrani zinazostahili za utukufu kwa Yuda. Kama suala la ushawishi lote lipo juu ya madai ya kiyahudi, hapangekuwepo na fursa ya kutilia shaka, wanadai suala hili lote. Lakini ni upole kuwashikilia kwenye mambo; pia inajieleza kwa dhahiri zaidi kuhusu masharti hapa nchini kwetu.

Kama wakisisitiza kwamba wao ‘walitupatia Biblia yetu’ na ‘walitupatia sisi Mungu wetu’ na ‘walitupatia sisi aina yetu’ kama wafanyavyo tena na tena kwa kiburi chenye kutia kichefuchefu kwa njia ya machapisho yao yote ya mabishano – hakuna hata dai moja katika madai hayo lenye ukweli.

Haiwapasi wao kukosa subira na kuwa na maneno machafu wakati ambapo tunakamilisha orodha halisi ya ushawishi ambao wameuleta katika maisha ya Marekani.

Si wa Wayahudi isipokuwa fikira ya kiyahudi, na watu kama magari ya kubeba fikira hizo, hiyo ndio nukta ya suala lenyewe. Katika uchunguzi huu wa suala la Wayahudi, ni ushawishi wa kiyahudi na fikira ya kiyahudi ndio mambo yanayovumbuliwa na kufafanuliwa.

Wayahudi ni mabingwa wa propaganda. Hii kwa asili ndio uliokuwa ujumbe wao. Lakini walitakiwa kueneza kiini cha mafundisho ya dini yao. Kwa hili walishindwa kufanya. Kwa kushindwa hili, wao kwa mujibu wa maandiko matakatifu yao, walishindwa kila mahali. Sasa hivi Wayahudi hawana ujumbe wa neema wa kufikisha. Wachache miongoni mwa vion­gozi wao hata hudai kwamba wanayo kazi ya kueneza ujumbe wa kiroho. Lakini fikira ya kueneza ujumbe bado imo ndani mwao kwa namna ya upo­tovu, fikira hii potovu inawakilisha, uyakinifu kamili wa leo, uyakinifu umekuwa namna ya uchumaji wa kibahili badala ya mkondo wa huduma.

Kazi Na Uyahudi

Kiini cha fikira ya Kiyahudi katika ushawishi wake katika ulimwengu wa kazi ni sawa kama ile ya idara zote… uharibifu wa maadili halisi na badala yake huweka maadili ya kubuniwa. Falsafa ya kiyahudi kuhusu fedha si ‘kuchuma fedha’ bali ni ‘kupata fedha’. Tofauti ya hivi vitu viwili ni muhimu. Hiyo huelezea Wayahudi kuwa ni ‘mabepari’ badala ya kuwa ‘manahodha wa viwanda.’ Ni tofauti baina ya ‘kupata’ na ‘kuchuma.’

Aina ya akili ya ubunifu na hoja inayo tabia ya kupenda kitu inachoki­fanya. Mfanyakazi asiye Myahudi kwa kawaida alichagua kazi anayoipen­da sana. Hakubadilisha kazi kwa urahisi, kwa sababu palikuwepo mkataba kati yake na aina ya kazi ambayo alichagua. Hakuna chochote kingine kilichomvuta sana. Aliona afadhali apate fedha kidogo lakini afanye ali­chopenda kufanya, kuliko kupata zaidi na kufanya ambacho kinamkera. Mtu ‘anayefanikiwa’ kila mara huvutiwa na kupenda kwake.
Si hivyo kwa ‘mpataji.’ Hajali afanye nini ili apate, almuradi kipato kinatosha. Hana fikra ya uongo, hisia au upendo kwa upande wa kazi. Ni dhahabu ndio yenye thamani.

Hana mwambatano wa vitu anavyovifanya, kwani hatengenezi chochote, yeye hujishughulisha na vitu ambavyo watu wengine huvitengeneza na huvifikiria vitu hivyo kwa upande wa fedha zitokanazo na vitu hivyo – kutengeneza thamani – furaha ya kazi ya ubuni­fu kwake si chochote.

Sasa kabla ya ujio wa ujamaa wa kiyahudi na fikra za kimageuzi, wazo lililotawala katika ulimwengu wa kazi ilikuwa “kutengeneza” vitu na hivyo “kupata” fedha. Palikuwepo na majivuno miongoni mwa makenika.
Watu waliotengeneza vitu, walikuwa jamii shupavu na waaminifu kwa sababu walijishughulisha na fikira za ufundi stadi na ubora, na tabia zao sana ziliundwa kwa ridhaa ya kufanya kazi yenye manufaa kwenye jamii. Walikuwa ni Watengenezaji.

Na jamii ilikuwa imara maadam na wao walikuwa imara. Watu walitengeneza viatu na kuvifanya maonyesho ya ustadi wao, wakulima walistawisha mazao kwa sababu ya asili ya kupen­da mazao, si kwa thamani ya fedha yaliyokuwa nazo katika masoko. Kila mahali kazi ilikuwa ndio kitu kikubwa na yaliyobakia yalikuwa ya kawai­da.

Njia pekee ya kuvunja kinga hii yenye nguvu ya jamii ‘tabaka’ la ubunifu la wafanyakazi ilikuwa kupanda fikira zingine miongoni mwao; na fikira ya hatari kuliko zote iliyopandwa ni ile ambayo imebadili “kupata” kwa ‘kuchuma.’

Pamoja na mahitaji ya utengenezaji fedha na masoko ya chakula, shiniki­zo la kutosha lingekuja kusikiwa juu ya walaji wa mwisho kutoa maoni kwenye fikira ya ‘kupata’, na haikuchukua muda mrefu kabla ya uhusiano wa biashara ya ndani ya Marekani kuharibiwa kabisa na Wayahudi waki­wa wametawala mfumo wa benki, na Wayahudi wakiwa wanaongoza pande zote mbili: Wahafidhina na watu wenye msimamo mkali wa kundi la wafanyakazi, na yenye nguvu zaidi ya yote ni fikira ya kiyahudi iliy­opandikizwa kwenye akili za watu wanaofanya kazi. Fikira gani hiyo! Fikira ya ‘kupata’ badala ya ‘kutengeneza.’

Fikira ya kupata ni ya uovu, si ya kistaarabu, na ni fikra ya uharibifu inapochukuliwa peke yake, lakini inapounganishwa na ‘kutengeneza’ na kuwa ya pili katika umuhimu, inakuwa halali na yenye kujenga. Mara tu mtu au tabaka linapochanjwa na fikira kali ya Kiyahudi ambayo sharti lake ni ‘kupata…’ ‘kupata changu,’ ‘kupata ambapo fursa ya kupata ni nzuri,’ ‘kuwa mwaminifu kama unaweza, usiwe wa kuaminika kama inalaz­imu…’ ‘lakini kipate kipato’ yote haya ambayo ni maandiko ya falsafa ya kihaini, uimara wenyewe wa jamii ya binadamu hupoteza mwambatano wake na huanza kuporomoka. Ngano kubwa na uwongo wa fedha umelaz­imishwa kwenye nafasi ya vitu halisi, na hatua ya pili ya tamthalia inaweza kuanzishwa.

Ushawishi wa Kiyahudi kuhusu fikira ya mfanyakazi wa Marekani, pia kuhusu fikira ya biashara na watu wenye ujuzi, imekuwa mbaya, mbaya sana. Hii haikuoneshwa kwenye mgawanyo baina ya ‘mtaji’ na ‘kazi’ kwani hakuna vitu vya aina hiyo vilivyoachana, yupo mkuu na idara za shughuli za biashara ya Marekani. Mgawanyiko halisi ni kati ya fikira ya Kiyahudi ya ‘pata’ na fikira ya Anglo-Saxon ya ‘tengeneza’ na wakati uliopo fikira ya Kiyahudi imefaulu vya kutosha kuweza kusababisha mtibuko wa mambo.

Kila mahali hapa Marekani kwenye matawi ya biashara, vyuo vya Kikomunisti vinaendelezwa, vinaendeshwa na kufundishwa na Wayahudi. Hivi viitwavyo vyuo vipo Chicago, Detroit, Cleveland, Rochester, Pittsburgh, New York, Philadelphia na miji mingine, lengo lote ni kuweka kazi yote ya Marekani kwenye msingi wa ‘kupata’ ambalo lazima lithibitishe kuanguka kwa uchumi wa nchi.

Hiyo ndio hatima inayotafutwa kama ilivyo Urusi. Mpaka pale Wayahudi watakapoweza kuonesha kwam­ba kupenyezwa kwa Wayahudi wa nje na fikira ya kiyahudi kwenye kundi la kazi la Marekani kumetengenezwa kwa ajili ya uboreshaji katika tabia na mali, katika uraia na utawala wa kiuchumi, sawa uwe msimamizi au mgeni, la sivyo uharibifu na ushawishi wa kihaini utaimarika.

Makanisa Na Uyahudi

Sehemu ya mwisho ambayo mchunguzi asiyeelekezwa atatafuta ili kuona dalili za ushawishi wa Kiyahudi, ni ndani ya Kanisa la Kikristo, bado kama akishindwa kutazama humo atakosa mengi.

Ni maktaba ya seminari zetu za theolojia zilizojazwa mafaili kamili ya juhudi ya fasihi ya kiyahudi mnamo miongo ya hivi karibuni, na endapo wanafunzi wa kitheolojia wal­itakiwa kusoma matamshi haya ya Kiyahudi kungelikuwepo na mazungumzo kidogo ya upuuzi na ‘alama rahisi’ chache kwa ajilia ya propaganda ya Kiyahudi kwenye mimbari ya Kimarekani.
Kwa miaka 25 ijayo kila seminari ya kitheolojia, lazima isaidie kiti kwa ajili ya kujifunza ushawishi wa kisasa wa Kiyahudi na Protokali.

Uwongo, kwamba Wayahudi ni watu wa Agano la kale na waumini wa she-ria ya Musa, baadae utafichuliwa, na Wakristo walio wepesi kutishwa, hawatasita tena kwa itikadi za kidhana kusema ukweli kuhusu Wayahudi kwa sababu ya tafsiri potofu ya kusikitisha ya maandiko yasemayo: “Nitawabariki wao ambao watawabariki nyinyi, na nitamlaani yule ambaye atawalaani nyinyi.”

Kuna kazi kwa ajili ya mimbari ya kulikomboa kanisa kutoka kwenye kile ambacho maandiko matakatifu ya Agano Jipya yanauita ‘kumwogopa Myahudi’. Mimbari pia inayo kazi ya kuliokoa kanisa kutokana na kosa la Yuda na Israeli ambalo linakaribiana kwa maana.

Kusomwa kwa maandiko matakatifu ambayo yanakanganya kabila la Yuda na Israeli, na ambayo hutafsiri kila tamko la Israeli kama kutambulisha Wayahudi, yapo kwenye kiini zaidi ya kimoja – nusu ya mkanganyiko – na mgawanyiko huonekana kwenye maelezo ya mafundisho ya Kikristo. Wayahudi sio ‘watu wateule’ ingawa kwa desturi kanisa lote limeshindwa na propaganda inayotangaza kwamba Wayahudi ni wateule.

Dalili ya fikira ya Kiyahudi katika miaka ya hivi karibuni imesambaa sana kwenye matamshi mengi ya Kikristo, na wachungaji ambao hawakuelekezwa wamethibitisha kuwa watiifu zaidi na zaidi kwa ushaw­ishi wa Kiyahudi.

Hali tepetevu ya Kanisa, inayolaaniwa sana na wasemaji ambao walikuwa wanaheshimu maisha ya kiroho haikuletwa na ‘sayansi’, haikuletwa na ‘utaalamu’, na sio kwa ‘kuongezeka kwa mwanga na mafunzo’, kwani hapana chochote kati ya vitu hivi vinavyopingana hata kwenye maelezo ya ukweli yasiyokamilika… bali hali hiyo imeletwa na ukosoaji wa juu zaidi wa Mayahudi – Wajerumani.

Watetezi wa imani wamepigana kishujaa kwa muda mrefu dhidi ya mashambulizi ya ghafla yaliyofanywa na kile kiitwa­cho ukosoaji wa kiwango cha juu zaidi, lakini inasikitisha kwa kutoweza katika utetezi wao, kwa sababu hawakuona kwamba asili yake na madhu­muni yake yalikuwa ya kiyahudi. Hayakuwa ya kikristo, hayakuwa ya Kijerumani, yalikuwa ya Kiyahudi.

Inakwenda sawasawa na mpango wa dunia wa Kiyahudi kwamba ushaw­ishi huu wenye uharibifu unatakiwa upelekwe nje kwa msaada wa Kiyahudi na unakwenda sawasawa kabisa na si vinginevyo – na uaminifu wa kiyahudi wa kukubali kitu bila kuchunguza chanzo chake.

Kanisa sasa ni mwathirika wa shambulio la pili dhidi yake, katika kuenea haraka kwa Usoshalisti na Usovieti ambao umesukumwa kwake katika jina la udhaifu na nadharia za maadili mabaya za ‘udugu’ na kuomba kutendewa haki na Kanisa. Kanisa limefanywa liamini kwamba lenyewe ni baraza la mazungumzo na si mahali pa juu pa kutangazia habari za kuzaliwa Yesu Kristo.

Kwa hakika Wayahudi wamevamia mamia ya Makanisa ya Marekani wakiwa mtu binafsi au kwa mpango wakiwa na uchochezi wao na fikira zao za kijamii zisizowezekana, na hatimaye wanakuwa na uhakika kabisa wa kimajivuno wa utawala wao, hali hiyo ambayo walikutana nayo pamo­ja na ukaguzi usioepukika.

Wachungaji wa Kanisa lazima wajue kwamba sehemu 7/8 ya uchumi rojorojo ambao wanauzungumzia kwenye mimbari hutayarishwa na maprofesa wa kiyahudi wa uchumi wa kisiasa na viongozi wa kimapin­duzi. Wanatakiwa wawe na taarifa kwamba, fikira ya kiuchumi imefanywa kuwa ya Kiyahudi kabisa kwa njia za makusudi na mpango kabambe wa propaganda ya kamafleji, kwamba umma – fikra ya halaiki (ambayo ni fikira inayotangazwa sana kwenye mimbari za ‘umma’ na magazeti) ni ya Kiyahudi zaidi kuliko Uyahudi wenyewe unavyoamini.

Mayahudi wamelishika Kanisa katika mafundisho, katika uliberali, kama yaitwavyo, na katika kuchochea na anuwai dhaifu mbalimbali za kisosi­olojia za matabaka mengi. Kama kuna mahali popote ambapo uchunguzi safi wa mjadala wa Kiyahudi unaweza kufanywa ni kwenye Kanisa la Kisasa, ambalo linatii propaganda nyingi za Kiyahudi bila kujitambua.
Hapa sio kwamba unashauriwa upingaji, ni maendeleo kwenye mikondo inayojenga, mikondo ya wahenga wetu, jamii ya Wasaksoni wa kiingereza, ambao hadi leo hii wamekuwa wajenzi wa dunia, watengenezaji wa miji mikubwa na biashara na mabara, na si Wayahudi ambao kamwe hawa­jawahi kuwa wajenzi wa watangulizi, ambao kamwe hawakujaza watu kwenye mapori, lakini ambao hutembea kwa jasho la kazi za watu wengine.

Wasilaumiwe kwa kutokuwa wajenzi wa watangulizi labda; laki­ni hata hivyo, labda wanapaswa kulaumiwa kwa kudai haki zote za watan­gulizi; lakini hata hivyo, pengine lawama yao haiwezi kuwa kubwa sana kama lawama wanayoipata vizazi vya Wasaksoni wa kiingereza kwa kupu­uza ujenzi halisi wa baba zao, na kuchukua fikira zenye mashaka za Kiyahudi.

Uyahudi Mashuleni Na Vyuoni

Vyuo vimekuwa vikivamiwa kwa mfululizo na fikira ya Kiyahudi. Watoto wa Wasaksoni wa kiingereza wanashambuliwa katika urithi wao kabisa.

Watoto wa Wajenzi, Watengenezaji, wanaangamizwa kwenye filosofia ya waharibifu.Vijana wa kiume kwenye miezi ya kwanza ya kusisimua sana ya uhuru wa kiakili hutekwa na mafundisho yaliyojaa ahadi, ambayo kwamba vyanzo na matokeo yake hawayaoni.

Kuna kawaida ya uasi wa ujana, ambao huahidi maendelo, upo ujasiri wa kuwa huru kucheza na imani za kale, ambazo zote ni mchemko wa roho na umuhimu wa mapambazuko ya nguvu za kiakili.

Ni wakati wa vipindi ambapo mpanuko huu wa ujana unaendelea kwamba kijana ametekwa na ushawishi ambao kwa makusudi humngojea yeye kwenye vyuo.

Kweli baada ya miaka sehemu kubwa miongoni mwao huzindukana vya kutuosha kuweza ‘kukaa pembeni na kuangalia mpito wa mambo’ na huja tena kwenye akili timamu. Huona kwamba mafundisho ya uhuru wa mapenzi hufanya mada za kusisimuka sana, lakini kamba familia… mtin­do wa zamani wa uaminifu wa mume mmoja na mke mmoja na watoto wao… ni msingi, si tu wa jamii, lakini wa tabia yote ya mtu binafsi na maendeleo.

Wanaona kwamba Mapinduzi, ambapo ni somo la kufurahisha kwa majadiliano makali na chagamsho zuri sana la hisia za utu bora na usawa, hata hivyo si mchakato wa maendeleo.

Tatizo la vyuo limeendelea mbele kwa usahihi katika njia zile zile ambazo zinaelezewa kuhusiana na makanisa. Kwanza, ukosoaji wa hali ya juu sana wa Kiyahudi katika uharibifu wa akili ya kujiheshimu ya kijana kwa misin­gi ya kale, pili, mafundisho, ya kimapinduzi ya kijamii ya Kiyahudi.
Mambo haya mawili kila mara huenda pamoja. Hayawezi kuachana. Haya ni ukamilisho wa mpango wa Protokali kugawa jamii isiyokuwa Wayahudi kwa kutumia njia ya fikira.

Ni uzembe kushambulia ‘siasa kali’ ya wanafunzi wa vyuo, hizi ni sifa za kutokuwa wakakamavu. Lakini si uzembe kuonesha kwamba siasa kali ya jamii (siasa kali ni neno zuri sana ambalo inahuzunisha kuona linatumiwa vibaya) inatokana na chanzo cha Kiyahudi.

Kundi la kati la wanafalsafa wekundu (Red Philosophers) katika kila chuo kikuu lipo kundi la Kiyahudi, ambalo mara nyingi zaidi ‘walioko mstari wa mbele ni wasio Wayahudi’ katika umbile la profesa aliyedanganywa. Baadhi ya maprofe­sa hawa hulipwa na taasisi nyekundu zilizoko nje.

Kuna jamii za kisoshalisti baina ya vyuo, iliyojaa Wayahudi na ushawishi wa Kiyahudi, na maprofesa wa Kiyahudi ambao wanafika kila sehemu ya nchi, na kuhutubia udugu chini ya malezi ya msaada wa uraia mzuri wa vyuo vikuu.

Mafundisho ya kazi za wanafunzi ni malisho mazuri ya prop­aganda hii, madhumuni yake ni kuwapa wanafunzi msisimko wa kuamini kwamba wanashiriki kwenye mwanzo wa kundi kubwa linalolingana na kupata uhuru.
Nguvu za kimapinduzi ambazo huongoza Uyahudi hutegemea sana kwenye heshima inayopewa kundi lao kwa muunganiko wa wanafunzi na maprofesa wachache. Ilikuwa hivyo nchini Urusi – kila mmoja anajua jina ‘mwanafunzi’ hatimaye lilikuja kuwa na maana gani nchini.

Taasisi ya Kiyahudi (Chautauqua), ambayo inafanya kazi takriban peke yake kwenye vyuo na vyuo vikuu, kwa pamoja na ‘Belshevism’ wanaounga mkono Ukomunisti katika sanaa, sayansi, dini, uchumi na sosiolojia, hutoboa moja kwa moja kwenye mila na matukio ya jamii yetu ya wanafunzi.

Hawa husaidiwa vya kutosha na maprofesa na viongozi wa kanisa ambao fikira zao zimetenguliwa na kutiwa sumu na ushawishi wa Kiyahudi wenye kuangamiza katika theolojia na sosiolojia1.

Nini Cha Kufanya Kuhusu Tatizo Hili?

Ni kutambua tu chanzo na aina ya ushawishi ambao umetanda kwenye shule zetu na vyuo vikuu vyetu. Wanafunzi waruhusiwe kujua kwamba chaguo ni baina ya Anglo-Saxon (Wasaksoni wa kiingereza) na kabila la Yuda.

Wanafunzi waruhusiwe kuamua, ni wapi waelekeze uaminifu wao, ama watawafuata Wajenzi au wale wanaotafuta kusambaratisha. Si jambo la kubishana. Dawa kamili ya kuzuia ushawishi huu wa kiyahudi ni moja tu, nayo ni kuwaita wanafunzi wa chuo waelekee kwenye fahari ya jamii yao.

Mara nyingi tunazungumza kuhusu baba zetu kama vile walikuwa ni wale wachache ambao waliweka saini zao kwenye waraka mkubwa ambao uliashiria enzi mpya ya uhuru. Wahenga hawa wa taifa letu walikuwa watu wa jamii ya ki-Selti – Anglo – Saxons. Watu ambao walikuja kutoka Ulaya wakiwa na ustaarabu ndani ya damu yao na kwenye hatima yao.

Watu waliovuka Atlantic na kuweka ustaarabu kwenye mwambao usio na matu­maini uliozungukwa na mwamba, watu waliokwenda Kaskazini hadi Alaska na California ya Kusini, watu waliofika na kuanza kuishi kwenye tropiki na kulainisha ukanda wa baridi sana Kaskazini mwa dunia, watu waliotawala tambarare ya Afrika, watu walioanzisha makazi ya wageni Australia na wakakamata milango ya dunia mifereji ya Suez, Gibraltar na Panama, watu ambao wamekabidhi sura kwa kila serikali na riziki kwa kila mtu na kanuni za maisha kwa kila karne.

Ama hawakupata Mungu wao wala dini yao kutoka kwa Yuda, wala lugha wala kipaji chao cha ubunifu… wao ni watu wa kutawala. Walichaguliwa mnamo karne zote kutawala dunia kwa kuijenga iwe nzuri wakati wote, na si kuivuruga2.

Katika kambi ya jamii hii, miongoni mwa watoto wa watawala wanakuja watu ambao hawana ustaarabu wa kuonesha kwao, hakuna dini yenye msukumo, hakuna mazungumzo ya ulimwengu, hakuna mafanikio makub­wa katika ufalme wowote bali ufalme wa ‘pata’, huitupa kila nchi ambayo imewakarimu, na watu hawa hujitahidi kuwaambia watoto wa ki-Saksoni nini kinachohitajiwa ili kuifanya dunia iwe katika hali inayotakiwa kuwa!

Kama watoto wetu wanafuata ushauri huu wa giza la uasi na uharibifu, ni kwa sababu hawajui wao ni watoto wa nani, ni vitawishina vya jamii gani. Pawepo mipaka ya uhuru wa kujieleza kwenye vyuo vyetu vikuu na uhuru wa kubadilishana mawazo, lakini fikira za Kiyahudi ziwekwe alama ya Kiyahudi, na watoto wetu wapewe fursa ya kujua siri ya kijamii.

Mtaje Adui

Onyo tayari limetoka kupitia kwenye vyuo. Mfumo wa mwenendo wa Kiyahudi tayari unajulikana kwa ukamilifu. Ni rahisi jinsi gani! Kwanza, ifanye dini isiwe msingi wa elimu na maadili kwenye shule – ‘fanya elimu iwe ya kilimwengu’ ni neno sahihi linalotumiwa na Wayahudi kwa ajili ya mchakato. Unaitayarisha akili ya mtoto wa shule ya umma kwa kulaz­imisha kanuni ambayo kwamwe haitatamkwa kuonesha kwamba, uta­maduni au uzalendo kwa njia yeyote ile umeunganishwa na maadili ya ndani zaidi ya dini ya Wasaksoni wa kiingereza (Anglo-Saxons). Izuie isionekane hata kusikika sauti yake! Pia ficha kila neno ambalo litamsaidia mtoto yeyote kutambua jamii ya Kiyahudi.

Basi unapokuwa umetayarisha uwanja hivyo, unaweza kwenda kwenye vyuo vikuu na vyuo vya kawaida na kuingia kwenye mpango wa ndumakuwili, kubeza mambo muhimu yote ya Anglo-Saxons, wakati huo huo unaijaza nafasi, iliyoachwa wazi kwa fikira za kimapinduzi za Kiyahudi.

Ushawishi wa watu wa kawaida unaondolewa kwenye mashule, ambako ushawishi wa watu wa kawaida unaweza kwenda, lakini ushawishi wa Kiyahudi unaruhusiwa kuenea haraka pote kwenye taasisi za juu ambako ushawishi wa mtu wa kawaida haufiki. Zigeuze shule zote ziwe na elimu ya kilimwengu, na halafu unaweza kuvifanya vyuo vikuu viwe vya Kiyuda.

Huu ndio ‘uliberali’ ambao msemaji wa Kiyahudi anaushangilia sana. Kwenye vyama vya wafanyakazi na vyuo vikuu, uliberali umetia doa maadili ya kazi, imani na jamii. Uthibitisho wake umeandikwa kwa maan­dishi makubwa kwenye shughuli zote na matamshi yote. Hii ni jitihada ya ushawishi huu huu ambao Uyahudi hujisadikisha wenyewe kwamba unakamilisha ‘ujumbe’ wake duniani.

Ubepari ulioshambuliwa kwenye – ubepari usio wa Kiyahudi; imani halisi iliyoshambuliwa ni imani halisi ya Kikristo, jamii iliyoshambuliwa ni jamii ya Wasaksoni wa kiingereza; yote hayo ambayo kwa uharibifu wao yatale­ta utukufu wa Uyahudi.

Orodha inaweza kurefushwa, ushawishi wa fikira ya kiyahudi juu ya michezo ya riadha na burudani ya Wasaksoni wa kiingereza, juu ya fikira ya uzalendo wa Anglo-Saxon, ya kazi za kitaalamu. Ushawishi wa fikira ya Kiyahudi umeenea kwenye kila idara ya maisha.

Mhariri mmoja Mmarekani aitwaye Well ambaye alidanganywa vibaya sana alikamilisha kwenye mikataba ya matangazo ya Kiyahudi alisikika akisema: ‘Kama Wayahudi hawatagunduliwa, basi wanayo haki kufanya hivyo.’ Ni tofauti ya jibu la asili la Uyahudi, ambalo linasema hivi: ‘Inawezekanaje watu wachache wapatao milioni tatu (3) watuendeshe sisi milioni mia (100)? Ni jambo la upuuzi’.

Ndio, na ikubalike; kama fikira ya Kiyahudi ina nguvu zaidi, kama uwezo wa Kiyahudi ni mkubwa zaidi, waache washinde, maadili na mamlaka ya Anglo-Saxon yavunjike na kuporomoka mbele ya kabila la Yuda. Lakini, kwanza hizi fikira mbili ziruhusiwe kupambana chini ya bendera zao, mapambano haya yawe ya haki.

Mapigano hayawi ya haki ambapo kwenye sinema, shule, makanisa yenye athari za Kiyuda, vyuo vikuu, fikira ya Anglo-Saxon haiwafikii jamii ya Anglo-Saxon kwa kisingizio kwamba ‘ina ufuasi wa vikundi’ au ‘ufuasi wa kiukoo’ au ‘iliyopitwa na wakati’ au kitu kingine, kama vile, upingaji maendeleo.

Si ushindani wenye kutoa fursa sawa na haki ambapo fikira za Kiyahudi huwasilishwa kwa wapokeaji kama fikira za Anglo-Saxon, kwa sababu hutolewa kwa msaada wa Anglo-Saxon.

Urithi ulioachwa na wahenga wa Anglo-Saxon uachwe uenee kwa uhuru miongoni mwa watoto wa Anglo­Saxon, na kamwe fikira ya Kiyahudi haitashinda. Kwenye mabaraza ya vyuo vikuu au kwenye masoko ya biashara. Fikira ya Kiyahudi kamwe haishindi hadi hapo ambapo watu ambao hukubaliana nayo kwanza huny­imwa elimu ya utamaduni wa kwao.

Yuda imeanza mapambano. Yuda imefanya uvamizi. Iache ije. Mtu asiio­gope. Lakini kila mtu asisitize kwamba mapambano yawe ya haki. Waachie wanafunzi wa vyuo na viongozi wa fikira wapewe fursa ya kutambua kwamba lengo ni utawala wa fikira na jamii ambazo zimejenga ustaarabu wote tuonao na kwamba unaahidi ustaarabu wote wa wakati ujao, pia waelewe kwamba nguvu ya ushambuliaji ni ya Kiyahudi.

Haya ndio yote ambayo yatakuwa ya lazima. Ni dhidi ya hili kwamba Wayahudi wanafanya upinzani. ‘Lazima usitutambue sisi’, wao husema, kamwe usitumie neno ‘Myahudi’, Oh! Kwa nini? Kwa sababu hadi hapo ambapo fikira ya Kiyahudi itakapotambua na kuingia ndani chini ya dhana nyingine na si yenye asili ya Kiyahudi, vinginevyo itashindwa. Fikira za Anglo-Saxon hudiriki kujitangaza na chimbuko zilikotokea. Tangazo la kufaa ndilo jambo la lazima leo hii. Kila fikira vamizi ilazimishwe kutundika bendera yake!

Protokali Ya Nne

“Ni kwa sababu hii kwamba tunahujumu imani, tunafuta kutoka kwenye akili za wasio Wayahudi maadili halisi ya Mungu na Roho, badala ya fikira hizi tunaweka tamaa ya anasa kwa mfumo wa mahesabu.”

  • 1. Uharibifu huu wa upotoshaji wa kuangamiza wa Kiyahudi pia ulifanywa na Wayahudi kuhusu theolojia ya Kiislamu mapema mnamo miongo ya mwanzo ya Kiislamu ukweli unaothibitisha uovu uliofanywa na Wayahudi ambao kamwe haukubadilika hadi leo hii - Mchapishaji.
  • 2. Inasikitisha kwamba Bwana Ford amepotoka kwa hili. Inawezekanaje awashau­ri wanafunzi wa Marekani waelekee kwenye fahari ya jamii? Ni jamii ipi inaweza kuwa na wastani wa kufaa kwenye mchanganyiko wa jamii ya Marekani? Bwana Ford anapotaka kurudi nyuma kwa wahenga wake na jamii yao anaposema kwam­ba watu wake “walioteuliwa katika karne zote kutawala dunia” basi, yeye si mbora zaidi ya Wayahudi ambao pia wanataka kutawala dunia kama “watu wateule” ingawaje namna zinaweza kutofautiana - Mchapishaji.