Table of Contents

Orodhaya Vitabu Vilivyo Chapishwa Na Al-Itrah Foundation

1. Qur'an Al-Kariim - Tafsir Al-Kashif Juzuu ya kwanza mpaka Ishirini na Nne

2. Uharamisho wa Riba

3. Uharamisho wa uwongo Juzuu ya kwanza

4. Uharamisho wa uwongo Juzuu ya pili

5. Hekaya za Bahlul

6. Muhanga wa Imamu Husein (A.S.)

7. Mikingamo iliyomzunguka Imamu Ali (A.S.)

8. Hijab vazi Bora

9. Ukweli wa Shia Ithnaashari

10. Madhambi Makuu

11. Mbingu imenikirimu

12. Abdallah Ibn Saba

13. Khadijatul Kubra

14. Utumwa

15. Umakini katika Swala

16. Misingi ya Maarifa

17. Kanuni za Ndoa na maadili ya Familia

18. Bilal wa Afrika

19. Abudharr

20. Usahihi wa Historia ya Uislamu na Waislamu

21. Salman Farsi

22. Ammar Yasir

23. Qur'an na Hadithi

24. Elimu ya Nafsi

25. Yajue Madhehebu ya Shia

26. Ukusanyaji na Uhifadhi wa Qur'an Tukufu

27. Al-Wahda

28. Ponyo kutoka katika Qur'an.

29. Uislamu mfumo kamili wa maisha ya kijamii

30. Mashukio ya Akhera

31. Al Amali

32. Dua Indal Ahlul Bayt

33. Udhuu kwa mujibu wa Kitabu na Sunna.

34. Haki za wanawake katika Uislamu

35. Mwenyeezi Mungu na sifa zake

36. Amateka Na Aba'Khalifa

37. Nafasi za Ahlul Bayt (a.s)

38. Adhana.

39. Upendo katika Ukristo na Uislamu

40. Nyuma yaho naje kuyoboka

41. Amavu n’amavuko by’ubushiya

42. Kupaka juu ya khofu

43. Kukusanya swala mbili

44. Bismillah ni sehemu ya Qur’ani na husomwa kwa Jahara

45. Kuwaongoza vijana wa kizazi kipya

46. Kusujudu juu ya udongo

47. Kusheherekea Maulidi Ya Mtume (s)

48. Tarawehe

49. Malumbano baina ya Sunni na Shia

50. Kupunguza Swala safarini

51. Kufungua safarini

52. Umaasumu wa Manabii

53. Qur’an inatoa changamoto

54. as-Salaatu Khayrun Mina -'n Nawm

55. Uadilifu wa Masahaba

56. Dua e Kumayl

57. Sauti Ya Uadilifu wa Binadamu

58. Umaasumu wa Mitume - Faida Zake Na Lengo Lake

59. Umaasumu wa Mitume - Majibu Ya Aya Zenye Utata

60. Umaasumu wa Mitume - Umaasumu wa Mitume Muhammad (s)

61. Nahju’l-Balaghah - Juzuu ya Kwanza

62. Nahju’l-Balaghah - Juzuu ya Pili

63. Kuzuru Makaburi

64. Maswali Na Mishkili Elfu - Sehemu ya Kwanza

65. Maswali Na Mishkili Elfu - Sehemu ya Pili

66. Maswali Na Mishkili Elfu - Sehemu ya Tatu

67. Tujifunze Misingi Ya Dini

68. Sala ni Nguzo ya Dini

69. Mikesha Ya Peshawar

70. Malezi Ya Mtoto Katika Uislamu

71. Ubora wa Imam 'Ali Juu ya Maswahaba Na Ushia ndio njia iliyonyooka

72. Shia asema haya, Sunni asema haya, Wewe wasemaje?

73. Liqaa-u-llaah

74. Muhammad (s) Mtume wa Allah

75. Amani na Jihadi Katika Uislamu

76. Uislamu Ulienea Vipi?

77. Uadilifu, Amani na Mtume Muhammad (s)

78. Mitala na Ndoa za Mtume Muhammad (s)

79. Urejeo (al-Raja’a )

80. Shahidi kwa ajili ya Ubinadamu

81. Utokezo (al - Badau)

82. Kuanzia ndoa hadi kuwa wazazi

83. Myahudi wa Kimataifa

84. Uislamu na dhana

85. Mtoto mwema

86. Adabu za Sokoni

87. Johari za hekima kwa vijana

88. Maalimul Madrasatain Sehemu ya Kwanza

89. Maalimul Madrasatain Sehemu ya Pili

90. Maalimul Madrasatain Sehemu ya Tatu

91. Tawasali

92. Imam Mahdi katika Usunni na Ushia

93. Maana ya laana na kutukana katika Qur’ani Tukufu

94. Hukumu ya kujenga juu ya makaburi

95. Swala ya maiti na kumlilia maiti

96. Shiya na Hadithi (kinyarwanda)

97. Mariamu, Yesu na Ukristo kwa mtazamo wa Kiislamu

98. Hadithi ya Thaqalain

99. Fatima al-Zahra

100. Tabaruku

101. Sunan an-Nabii

102. Historia na sera ya viongozi wema (Sehemu ya Kwanza)

103. Idil Ghadiri

104. Mahdi katika sunna

105. Kusalia Nabii (s.a.w)

106. Ujumbe -Sehemu ya Kwanza

107. Ujumbe - Sehemu ya Pili

108. Ujumbe - Sehemu ya Tatu

109. Ujumbe - Sehemu ya Nne

110. Shiya N’abasahaba

111. Iduwa ya Kumayili

112. Maarifa ya Kiislamu.

113. Ukweli uliopotea sehemu ya Kwanza

114. Ukweli uliopotea sehemu ya Pili

115. Ukweli uliopotea sehemu ya Tatu

116. Ukweli uliopotea sehmu ya Nne

117. Ukweli uliopotea sehmu ya Tano

Back Cover

Baada ya Vita Vikuu vya Kwanza vya Dunia Mmarekani mashuhuri mwenye viwanda, Henry Ford I alitambua uharibifu mkubwa ambao ni kiini macho kinachochochewa na matajiri wakubwa wa kimataifa wa Kiyahudi.

Aliwaagiza watafiti wenye akili sana kufanya uchunguzi, ulio kamilifu wa Myahudi wa Kimataifa na kuchapisha matokeo yao katika miaka ya 1919-20 kwenye Dearborn Independent, ambalo lilikuwa gazeti rasmi la Ford Motor Company. Kwanza makala zilichapishwa kwenye gazeti la The Dearborn Independent, kisha zilichapishwa kama kitabu.

Kama kawaida, mvumo wa kuogofya ulitokeza kutoka kwa Wayahudi ambao walifanya kampeni dhidi ya Ford.
Hatimaye, kutokana na shinikizo hilo, Bwana Ford aliacha kusambaza kitabu hicho, Wayahudi na marafiki zao walikwenda kwenye maduka ya vitabu na wakanunua na kuharibu vitabu vyote vilivyoonekana. Wezi wa kisirisiri waliagizwa kutembelea maktaba na kuiba vitabu kutoka ndani ya maktaba. Lakini ukweli siku zote huelea, juhudi zao za kuficha ukweli zilishindwa na leo tunacho kitabu hiki mikononi mwetu.

Kimetolewa na kuchapishwa na:
Alitrah Foundation
S.L.P. 19701 Dar es Salaam, Tanzania
Simu: +255 22 2110640 / 2127555
Barua Pepe: alitrah@raha.com
Tovuti: www.ibn-tv.com