read

74 - Na Katika Usemi Wake (A.S)

Walipoazimia Kumfanyia Bai’a Uthman

“Kwa kweli mnajua kuwa mimi ni mwenye haki nao (ukhalifa) zaidi kuliko mwingine yeyote asiye kuwa mimi; na wallahi nitamwachia (Uthman) maadamu kumwachia mambo ya waislamu yatakuwa katika amani na dhulma haitokuwa isipokuwa kwangu tu,1 nikitaraji ujira wa hilo na fadhila zake, na kujiweka mbali na mnachoshindania na kujiweka kando na kuyafikia mapambo yake ambayo mnagombania.”

  • 1. Anaapa Mungu kuwa atakabidhi suala la ukhalifa kwa Uthmani, madamu kuukabidhi hakuwadhuru waislamu, na kutawahifadhi na mateso, akitaka thawabu yake (swt) kwa hilo. na kufanya zuhudi kuacha Uamiri ambao wameshindania japo katika hilo anadhulumiwa yeye hasa.