read

15. Wakati Wa Kusuhubiana

1) Wakati usiopendekezwa

1.Ni haramu kusuhubiana na mwanamke anapokuwa katika haidh (mwanamke anapotokwa na damu ya kila mwezi) au nifas (damu inayotoka baada ya kuzaa) na vile vile si vyema kumgusa kuan­zia sehemu zake za siri hadi magoti yake.

2. Hairuhusiwi kusuhubiana na mwanamke baada ya kufunga damu ya haidh na nifas na kabla ya mwanamke hajaoga (hajafanya ghusl) Maulamaa wengi wanasema kuwa ni haramu kusuhubiana na kwa hakika ndivyo inavyotakiwa lakini iwapo mtu atataka kusuhubiana, basi itawabidi wasafishe vyema sehemu hizo ndipo waweze kusuhubiana.

3.Iwapo mtu atapenda kusuhubiana na mwanamke aliye katika Istehadha (zisizozidi siku zaidi ya haidh) basi itambidi huyo mwanamke aoge istehadha na kukamilisha masharti yote ya istehadha ndipo hapo atakapoweza kusuhubiana naye.

4.Kila wakati mwanamme anaposuhubina na mke wake haruhusiwi kumwaga nje manii (shahawa au mbegu za kiume) nje ya uuke wa mke bila ya ruhusa ya mke wake na baadhi ya Maulamaa wanasema kuwa ni haramu kufanya hivyo. Lakini hata hivyo anaposuhubiana na kijakazi wake anayo ikhtiyari ya kufanya hivyo. Lakini wataalamu wanapinga kumwaga nje manii.

5.Haitakiwi kusuhubiana usiku wa kuamkia jumatano kwani iwapo atachukua mimba,basi kuna uwezekano wa kuanguka kwa mimba kabla ya kufikia muda wake na iwapo itakamilika basi kunaweza kuzaliwa kwa mtoto mwendawazimu au mwenye ugonjwa wa yabisi.

6.Haitakiwi kusuhubiana siku za mwanzoni, katikati na mwishoni mwa kila mwezi kwani vile vile kuna hatari ya kuanguka kwa mimba changa na iwapo atazaliwa mtoto basi kunauwezekano wa kuwa mwendawazimu au mwenye yabisi.

7.Wakati wa kusuhubiana haitakiwi kuzungumza kwani kuna uwezekano wa kuzaliwa kwa mtoto kiziwi.

8.Wakati wa kusuhubiana hairuhusiwi kuangalia sehemu za siri kwani kunahatari ya kuzaliwa kwa mtoto kipofu, lakini katika riwaya nyingine inaelezea kuwa hakuna ubaya wowote ule. Mbali na wakati wa kusuhubiana, hapana makatazo ya aina yoyote ile katika kutazamana.

9.Iwapo kutakuwa kumepakwa khizaab, basi haitakiwi kusuhubiana.

10.Vile vile hairuhusiwi kusuhubiana wanapokuwa katika maji.

11.Hairuhusiwi kusuhubiana mbele ya watoto kwani kuna hatari ya kuzaliwa mtoto mzinifu.

12.Iwapo kutakuwa na aliye macho au asikiaye sauti za wakati wa kusuhubiana, basi haitakiwi kusuhubiana wakati huo.

13.Iwapo mtu atasuhubiana na kijakazi wake mmoja na kuwa na hamu ya kusuhubiana na kijakazi wa pili basi itambidi afanye wudhuu (kutawadha) kwanza.

14.Hairuhusiwi kuwalaza wanawake wawili (iwapo mtu atakuwa na wake wawili) kwa pamoja kitanda kimoja lakini anaruhusiwa kwa ajili ya vijakazi wawili.

15.Hairuhusiwi kusuhubiana huku uso au mgongo ukielekea Qibla.

16.Vile vile hairuhusiwi kusuhubiana wakati wanapokuwa wakisafiri katika meli au jahazi.

17.Iwapo mtu alitokwa na manii bila ya kusuhubiana, (akiwa usingizini au kwa sababu zinginezo) basi itambidi kwanza afanye ghusl-i-janaba, ndipo aweze kusuhubiana kwani bila ya kufaya hivyo kuna uwezekano wa kuzaliwa mtoto mwendawazimu.

18.Ni haramu kusuhubiana wakati wa kupatwa kwa jua na mwezi au kunapotokea mtetemeko au jua lionekanapo kuwa rangi njano.

19.Kusuhubiana wakati wa adhuhuri kunaweza kuzaliwa mtoto mwenye macho makengeza.

20.Imam Ali a.s. amesema: "Iwapo utamwona mwanamke wa nje na iwapo utaghalibiwa na Sheitani hata ukatamani kusuhubiana na mke wako, basi usithubutu kufanya hivyo kwani ujiambie kuwa kile alichonacho huyo hata mke wako pia anacho. Na iwapo atakuwa hana mke basi inambidi asali rakaa mbili na kumwomba Allah swt amjaalie mke, naye atapata kuoa."

21.Iwapo watasuhubiana wakiwa wamesimama, basi kuna uwezekano wa mtoto kuzaliwa akiwa na tabia ya kujikojolea kitandani hata akiwa na umri mkubwa.

22.Iwapo kutasuhubiwa katika usiku wa Idd-ul Fitr, mtoto atakayezaliwa atakuwa na maovu mengi mno.

23.Vile vile inabidi kujiepusha na kusuhubiana usiku wa Idd-ul Adh-ha kwa sababu kuna uwezekano wa kuzaliwa mtoto mwenye vidole vinne au sita.

24. Kwa sababu ya kusuhubiana chini ya miti ya matunda, mtoto atakayezaliwa ataweza kuwa kiongozi wa dhalimu.

25. Haitakiwi kusuhubiana wakati miale ya jua ikiwaelekea kwani mtoto atakayezaliwa atakuwa mwenye wasiwasi hadi kufa kwake.

26. Hairuhusiwi kusuhubiana baina ya Adhaan na Iqamah mtoto atakayezaliwa atakuwa daima mwenye kutaka kumwaga damu yaani muuaji.

27. Kutaka kusuhubiana na mwanamke mwenye mimba, inabidi mwanamme awe katika hali ya wudhuu kwani bila hivyo mtoto atakayezaliwa atakuwa mwenye roho ngumu na mchoyo.

28. Haitakiwi kusuhubiana usiku wa tarehe kumi na tano ya Shaaban, kwani mtoto atakayezaliwa hatakuwa mwenye bahati na atakuwa na madoti meusi usoni mwake.

29. Hairuhusiwi kusuhubiana katika siku za mwisho za mwezi wa Shaaban kwani mtoto atakayezaliwa atakuwa jambazi na mwenye ukatili na kuna hofu ya kuwaua watu wengi mno.

30. Hairuhusiwi kusuhubiana juu ya paa za nyumba kwani mtoto atakayezaliwa atakuwa mlaghai na asiye na imani.

31.Haitakiwi kusuhubiana usiku wa kuamkia safari kwani mtoto atakayezaliwa atakuwa mwenye kutumia vibaya mali ya watu na watu kama hao ni ndugu wa masheitani.

32.Atazaliwa mtoto asiye na raha kwa sababu ya kusuhubiana wakati wanapokuwa wazazi katika safari isi­yozidi siku tatu.

33.Iwapo kutasuhubiana wakati wa mwanzoni mwa usiku basi mtoto atakayezaliwa atakuwa mchawi na ambaye ataithamini dunia kuliko Aakhera.

34. Hairuhusiwi kusuhubiana mahala ambapo ni wazi kama chini ya mbingu.

35.Allah swt, Mitume na Aimma a.s., Malaika pamoja na wanaadamu pia hulaani vikali mno kule kusuhubiana barabarani au njiani ambapo hupitwa na watu.
36.Iwapo mtu atakuwa anatakiwa kuoga ghusl-i-Mayyit basi hatakiwi kusuhubiana na iwapo atataka kufanya hivyo, basi itambidi afanye wudhuu.

37.Iwapo mtu atapenda kusuhubiana kwa mara ya pili baada ya kwanza, basi itambidi afanye wudhuu.

38.Iwapo mtu atataka Sheitani asiwe mshiriki katika kusuhubiana kwao, basi aiseme kikamilifu "Bismillah".

39.Baada ya ndoa, haifai kusuhubiana kwa mara ya kwanza katika 'tahtush-shoaa' (usiku mbili au tatu za mwisho za mwezi ambapo mwezi hauonekani).

40.Ni haraam kusuhubiana wakati mwanamke anapokuwa katika haidh na nifas, na kwa kukiuka kunatakiwa kulipa kaffarah yake.

41.Mtume s.a.w.w. amesema iwapo atazaliwa mtoto mwenye ugonjwa wa ukoma, basi wazazi ndio watakaojilaumu.

42.Ipo riwaya iliyopokelewa kutoka kwa Imam Ja’afer as-Sadiq a.s. "Adui wetu sisi Ahlul-Bait a.s. ya Mtume Mtukufu s.a.w.w. ama atakuwa ni waladuz-Zinaa au waladul-Haidh. Hivyo mtu akiona kuwa moyoni mwake anayo mapenzi ya Ahlul-Bayt a.s. basi amwombee kheri mama yake mzazi kwa kutomzaa mwana haramu." Ipo riwaya moja isemayo "alikuwa baba mmoja akisema kuwa mtu mwenye mapenzi ya Ahli Bayti a.s. ni mwana halali na mwenye uadui nao ni waladuz-Zinaa. Basi mtoto wake alimwambia baba yake kuwa yeye alikuwa adui mkubwa wa Ahli-Bayti a.s. Sasa je yeye alikuwa ni waladuz-zinaa ?

Baba yake alimwambia akamwulize mama yake kwani yeye anavyoelewa, alikuwa kweli mwana haramu kwa sababu baba yake alifanya mapenzi na mama yake na walisuhubiana kabla ya ndoa, na mama yake akashika mimba. Baadaye walifanya tawba na kufunga ndoa. Hivyo,kwa kifupi alizaliwa kabla ya wao kufunga ndoa.

43.Haifai kusuhubiana na mke mmoja mbele ya mke wa pili lakini haina shida iwapo kutasuhubiana na ki­jakazi mbele ya kijakazi mwingine.

44.Haifai kusuhubiana katika hali ya kuwa uchi kabisa bila kujifunika kwani kunawafukuza Malaika. Lakini walimwuliza Imam Musa al-Kadhim a.s. iwapo nguo ikisogea, naye alijibu kuwa hapakuwa na matatizo.

45.Iwapo mtu atasuhubiana na mwanamke aliyepakaa rangi kichwani,basi mtoto atakayezaliwa ataweza kuwa khanithi.

46.Inambidi mtu aondoe pete alizovaa ambazo zimechongewa majina matukufu au naqshi kabla ya kusuhubiana.

47.Haifai kusuhubiana iwapo kuna shida ya kupata maji kwa ajili ya kufanya ghusli.
48.Ni makrooh (karaha) kusuhubiana wakati wa alfajiri kabla hapaja pambazuka au kuchwa kwa jua kamili.

49.Ni vyema kufunga macho wakati wa kusuhubiana.

50. Hairuhusiwi kusoma Qurani Tukufu katika kitanda ambapo wamesuhubiana bibi na bwana na bado hawajaoga ghusl-i-janaba kwani kutaweza kusababisha adhabu ya Allah swt kuwaadhibu wote wawili.

2) Wakati unaopendekezwa

1.Ni Sunnah kusuhubiana usiku wa kwanza wa mwezi wa Ramadhani.

2.Mtoto atakayezaliwa kwa kusuhubiana usiku wa jumatatu basi atakuwa (hafidhi Qurani) mwenye kuihifadhi Qurani kwa moyo na Allah swt atakuwa amemwia radhi na bahati yake kuwa njema.

3.Mtoto atakayezaliwa kwa sababu ya kusuhubiana usiku wa jumanne, iwapo ni mvulana atapata ufalme wa Dini ya Islam yaani atakuwa mwema mno na roho yake itakuwa yenye huruma, mikono yake madhubuti na ulimi wake utakuwa umehifadhika na ghibah na buhtan (kusengenya na kusingizia) watu.

4.Kwa kusuhubiana usiku wa alhamisi (kuamkia ijumaa) na mtoto atakayezaliwa ataweza kuwa Hakimu wa Shariah au atakuwa Aalim.

5.Kwa kusuhubiana wakati wa mchana wa siku ya Ijumaa mtoto atakayezaliwa atakuwa amekaa mbali na Sheitani na Allah swt atamjaalia usalama wa Dini na dunia.

6.Ukimwona mtoto ni mzungumzaji wa lugha tamu na msomaji wa khutbah basi ujue kuwa huyo ni matokeo ya kusuhubiana usiku wa Ijumaa.

7.Mtoto atakayezaliwa kwa kutokana kusuhubiana baada ya adhuhuri ya Ijumaa, basi atakuwa akijulikana kwa ukarimu wake.

8.Kwa kusuhubiana baada ya salat al-'Ishaa ya siku ya Ijumaa, mtoto atakayezaliwa atakuwa ni mwenye wadhifa katika Dini.