Table of Contents

Shahidi Kwa Ajili Ya Ubinadamu

Publisher(s): 

Kitabu kilichoko mikononi mwako ni tarjumi ya kitabu cha Kiingereza kwa jina la: The Martyr For Mankind. Sisi tumekiita: Shahidi Kwa Ajili Ya Ubinadamu. Kitabu hiki kinazungumzia masaibu yaliyotukia Karbala.

Translator(s): 
Person Tags: