read

Index

A

‘Abbasids, 8, 75

Abu Bakr, 41

Abu Khadijah, 71

ahkam-e hukumati, 94

ahkam-e wilayati, 94

ahl al-hall wa’l-‘aqd, 41-42

al-hawadith al-waqi‘ah, 72-74

Araki, Ayatullah, 96

‘asr al-ghaybah, 3, 37, 46, 50, 73

‘asr al-ghaybah as-sughra, 73

Assembly of Experts, 53, 101-106, 109-118

B

bay‘ah, 41, 56

C

Catholic Church, 19-20

Council of Guardians, 105-106, 110-111

D

Duma, 117

E

Expediency Council, 90, 100

F

faqih jami‘ ash-sharayit, 37, 46, 51, 67, 76

G

Galileo, 18

geocentrism, 18

Gulpaygani, Ayatullah, 96

H

Harun ar-Rashid, 55

hilal, 35, 52

Huquq va Siyasat dar Qur’an, 5, 10

husayniyyah, 32

I

ijtihad, 48, 52, 92, 96-98, 104, 112-116,

ijtihad bi’r-ra’y, 48

Ikmal ad-Din, 72

‘ilm al-ghayb, 29

Imam ‘Ali, 36, 43-45, 56, 60, 64, 77

Imam as-Sadiq, 71, 74, 76

Imam Khomeini, 4, 14, 56, 61, 81, 83, 90, 96, 110-111

Ishaq ibn Ya‘qub, 71-73

Islamic Consultative Assembly, 88, 101

Islamic Republic of Iran, 4, 88, 96, 101, 103-104, 110

Islamic Revolution, 4, 20, 82-83, 104

Italy, 18

i‘tibar-e dhati, 109

J

Jabir ibn ‘Abd Allah, 43

Jesus, 49

K

kashf, 52, 102

khums, 60, 61

L

Luther, Martin, 19, 21

M

malikiyyat-e haqiqi, 50, 109

Malik al-Ashtar, 77

maqbulah, 71, 74, 76, 89

maqbuliyyah, 37-38

marja‘ at-taqlid, 60, 92-93, 95-96, 110

marja‘iyyah, 53, 91, 96

mashhurah, 71

mashru‘iyyah, 37-38

Mirza Shirazi, Ayatullah, 61, 95

Montesquieu, 27

mujtahid, 52, 61, 75, 91-95, 97-99, 101, 103-104, 110, 113, 60

mulk-e haqiqi, 50

munafiqin, 41

mustaqillat al-‘aqliyyah, 34

Mutahhari, Murtaḍa, 14

N

nasb ‘amm, 51, 57

nawwab al-arba‘ah, 73

Naẓariyyeh-ye Siyasi-ye Islam, 2, 5

O

Ottoman Empire, 21

P

positivism, 21

Ptolemaic view, 18

R

Ramaḍan, 52

Renaissance, 19-20, 22

Riḍa Khan Pahlavi, 55

Rome, 18

rububiyyat-e ilahi, 67

S

secularism, 17-19, 21-22

Shaykh as-Saduq, 72

Switzerland, 107

T

taghut, 8-9, 77, 82-83, 88

taqlid, 52-53, 61-63, 91-92, 94-95

tawqi‘ ash-sharif, 71-72

Turkey, 18, 21

U

ulu’l-amr, 24

Umayyads, 8

‘Umar ibn al-Khattab, 41-42

‘Umar ibn Hanẓalah, 71, 74, 76, 89

ummah, 1, 41

Usul al-Kafi, 73, 75

‘Uthman, 42

W

Wasa’il ash-Shi‘ah, 30, 71, 73-75

wilayat al-afqih, 6

wilayat al-faqih al-mutlaqah, 81-82, 84-85, 87

wilayah at-takwini, 109

wilayah at-tashri‘i, 109

Y

Yazid ibn Mu‘awiyah, 36

Yeltsin, Boris, 117

Yunus ibn ‘Abd ar-Rahman, 73

Z

Zakariyya ibn Adam, 73

zakat, 60