read

Bibliography

‘Ali b. al-Husayn (as), Sahifa-yi Sajjadiyya, tr. Sadr-i Balaghi, Tehran, Husayniyya Irshad, 1353 sh/1974.

‘Ali Akbar Dihkhuda, Lughatnama, under supervision of Muhammad Mu‘iin, Ja‘far Shahidi, Tehran: Tehran University, 1330 sh/1951.

Ayati, Muhammd Ibrahim, Barrasi-yi Tarikh-i ‘Ashura (lectures), with an introduction by ‘Ali Akbar Ghaffari, Tehran: Saduq Library, 1347 sh/1968.

Balkhi, Jalal al-Din Muhammad, Mathnavi, ed. R. A. Nicholson, Tehran, Amir Kabir Publication, 1363 sh/1984.

Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad b. Husain, Dala’il al-Nubuwwa, tr. Dr. Mahdavi Damghani, Tehran: Intisharat-i ‘Ilmi va Farhangi, 1361 sh/1982.

Chenarani, Muhammad Ali, The Battle of Harrah, translated into English by Ahmad Rezwani, Islamic Research Foundation, Mashhad, 2009.

Chittick, William C. (tr.), The Psalms of Islam, Al-Sahifat al-Kamilat al-Sajjadiyya, (Supplication 47) Muhammadi Trust, London, 1988.

Dabir Haj Sayyid Javadi, Hasan, Zaynab Himasa-i Abadi Bar Faraz Tarikh, Tehran, Nuvin Publication, 1360 sh/1981.

Imadzada, Husayn, Majmu‘a-yi Zindigi-yi Chahardah Ma‘sum ‘Alayhim al-Salam, Tehran, Maktab-i Qur'an, 1323 sh/1944.

Ghafuri, ‘Ali, Yadbud-i Hashtumin Imam-i Shi‘ayan Imam Ridha ‘Alayh al-Salam, Tehran, Daftar-i Nashr-i Farhang-i Islami, nd.

Ha’iri Kirmani, Husayn, Durar al-Kalam (treasured sayings of Imam ‘Ali b. Musa al-Ridha), Sazman Chapp-i Mashhad, 1363 Sh/1984.

Hakimi, Muhammad Ridha, Imam dar ‘Ayniyat-i Jami‘a, Tehran, Daftar-i Nashr-i Farhang-i Islami, 1366 sh/1987.

------------, Khurshid Maghrib, Tehran, Daftar-i Nashr-i Farhang-i Islami, 1360 sh/1981.

Hakim Nayshaburi, Muhammad b. ‘Abd Allah, Mustadrak ‘ala al-Sahihayn, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1411/1990.

Ibn Khallakan, Wafiyat al-A‘yan wa Inba’ Abna’ al-Zaman, Cairo: Al-Nihzat al-Misriyya, 1367/1947.

Ibn Shu‘ba al-Harrani, Abu Muhammad al-Hasan b. al-Husayn, Tuhaf al-‘Uqul ‘an Al al-Rasul, tr. Ahmad Jannati, Tehran, Islamiyya Publication, 1354 sh/1975.

Kumpani, Fadhlullah, Hadhrat Sadiq ‘Alayh al-Salam, Tehran, Dar al-Kutub al-Islamiyya, 1353 sh/1974.

Majlisi, Muhammad Baqir, Bihar al- Anwar, Beirut, Mu’assisat al-Wafa’, 2nd edition, 1404/1983

------------, Jala’ al-‘Uyun, Tehran, np. 1332 sh/1953.

Makarim Shirazi, Nasir, Tafsir-i Nimuna, Tehran: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyya, 1362 sh/1983 – 1366 sh/1987.

Mutahhari, Murtadha, Jaziba wa Dafi‘a-yi ‘Ali ‘Alayh al-Salam, Tehran, Husayniyya Irshad, nd.

Petrushevskii, Ilya Pavlovich, Islam in Iran, tr. Karim Kishavarz, Tehran, Payam Publication, 1354 sh/1975.

Qara’i, Sayyid ‘Ali Quli (tr.), The Qur’an, with an English Paraphrase, The Center for Translation of the Holy Qur’an, Qum, 2003.

Qumi, Shaykh ‘Abbas, Muntahi al-Amal, Mashhad, Tabrizi Bookstore, 1344 sh/1965.

Radhi Al-i Yasin, Sulh-i Imam Husayn, Purshukuhtarin Narmish-i Qahrimanana-yi Tarikh, tr. ‘Ali Khamini’i, Tehran, Asia Publication, 1354 sh/1975.

Rayshahri, Muhammad, Munazira dar Rabita ba Masa’il-Ideology, Qum, Islami Publication, 1359 sh/1980.

Subhani, Ja‘far, Furugh-i Abadiyyat, Tajziya wa Tahlil-i Kamil az Zindigani-yi Payambar-i Islam (S), Qum, Daftar-i Tablighat Islami, 1363 sh/1984.

Tabataba’i, Muhammad Husayn, Shi‘a dar Islam, Qum, Daftar-i Intisharat-i Islami, 1362 sh/1983.