Supplications - Laws & Worship

Tawasali

Kitabu kilichoko mikononi mwako ni tarjuma ya kitabu cha Kiarabu kwa jina la, at-Tawassul. Sisi tumekiita, Tawasali.

Dua Kumayl

Dua ni ulingano ambapo mja hudhirisha ufukara, unyonge na udhaifu wake kwa Mola Mkwasi, Mwenya kumiliki kila kitu.

Du’a Ya Mwezi Wa Ramadhani (Vidhihirisho vya Mwenyezi Mungu)

Du’a hii ni mmoja inayo somewa kila siku katika mwezi mtukufu.
Maelezo ya du’a hii yaliyomo katika kitabu hiki inasisimua nyoyo za waumini.

2,801 0