Supplications - Laws & Worship

Tawasali

Kitabu kilichoko mikononi mwako ni tarjuma ya kitabu cha Kiarabu kwa jina la, at-Tawassul. Sisi tumekiita, Tawasali.

Dua Kumayl

Dua ni ulingano ambapo mja hudhirisha ufukara, unyonge na udhaifu wake kwa Mola Mkwasi, Mwenya kumiliki kila kitu.

Sayyid Ahmad Aqyl [totalcount] 0

Du’a Ya Mwezi Wa Ramadhani (Vidhihirisho vya Mwenyezi Mungu)

Du’a hii ni mmoja inayo somewa kila siku katika mwezi mtukufu.
Maelezo ya du’a hii yaliyomo katika kitabu hiki inasisimua nyoyo za waumini.

[totalcount] 0