Welcome

Al-Islam.org needs your financial support to maintain this site & develop new features. Click here to donate generously.

What's New

 • Abu Dharr

  Kitabu hiki kinahusu maisha ya sahaba mkubwa na mashuhuri; Abudhar (Jundab bin Junadah). Abudhar alikuwa mtu wa tano kuingia kwenya uislamu na upanga wake ulikuwa unafaa sana katika kuendeleza uislamu. Aliona mikengeuko mingi katika Uislamu tangu kuanza kwake, na baada ya kifo cha Mtukufu Mtume mambo hayakuwa mazuri. Alishuhudia mitafaruku mingi wakati wa makhalifa watatu wa mwanzo kiasi kwamba hakuweza kuvumilia, na alianza kukemea maovu yanayofanywa na makhalifa wazi wazi na kwa ujasiri mkubwa sana mpaka ikafikia Khalifa wa tatu kuchukua hatua za kumhamisha na kumpeleka jangwani ambako aliishi maisha ya dhiki mpaka kifo kikamkuta huko. Kwa bahati mbaya sana wanahistoria wengi wa Kiislamu na wasio wa Kiislamu hawakuzungumza habari zake kwa kina na kama inavyostahiki kuwa. Kwa hakika Abu Dharr pamoja na Masahaba wengine kama vile Amar bin Yasir, Mikidadi, Salman Farsy, halikadhalika na ami yake Mtukufu Mtume, mzee Abu Twalib na mke wa Mtume Bibi Khadija, alikuwa ni madhulumu wa

 • Historia na Sira za Viongozi Waongofu

  Hakuna shaka kuwa historia ya mwanadamu ndio chemchemu na chanzo cha maarifa, chanzo ambacho mataifa yanakihitaji katika safari yake yenye kuendelea. Na ndio chanzo pekee chenye uwezo wa kuhuisha na kulisukuma taifa mbele na kulipa sifa na hadhi maalumu huku kikilifunganisha taifa hilo na miziza yake ya ustaarabu ambayo hulizuwia taifa dhidhi ya mmomonyoko. Qur'ani inamhimiza kila mwanadamu ikimtaka azame ndani ya historia ya mwanadamu na azingatie yaliyomo ili awaidhike na kuongoka, hivyo Mwenyezi Mungu anasema: "Je, hawatembei katika ardhi ili wapate nyonyo za kufahamia au masikio ya kusikiliza...?" (22:46) Baada ya Mwenyezi Mungu kutoa historia ya Adi, Thamudi, Firauni, watu wa miji iliyopinduliwa na watu wa Nuh, akasema: “Ili tuifanye ukumbusho kwenu na sikio lisikialo lisikie.” (69:12) Historia ya ujumbe mbalimbali wa Mwenyezi Mungu imejaa masomo na mazingatio, masomo ambayo yameonyesha jinsi Manabii watukufu walivyojali mataifa yao ili kuyaokoa kutoka kwenye matatizo

 • Toba Hukubaliwa Kwa Kumtawassuli Imam Hussein

  Toba Hukubaliwa Kwa Kumtawassuli Imam Hussein a.s. Makala haya yamekusanywa na kutarjumiwa na: Amiraly M.H. Datoo (PO Box 838 Bukoba, Tanzania) ***** Makala hii ni fupi sana lakini inaelezea namna Toba yetu inaweza kukubalika na dhambi zote kusamehewa. ***** Sisi huwa daima tunaomba, "Ewe Mola wetu! Tujaalie Tawfiqi ya Toba ili tuweze kusamehewa madhambi yetu na kiza cha moyo wetu kuondoka." Wakati tuombapo, huwa hatujui iwapo dua yetu ni Tawbatan Nasuuha au imekubalika kutufanya tusamehewe madhambi yetu yote. Hapo hapana haja ya kuhangaika kwani inatubidi kulia sana na vile vile kumtawasuli Imam Hussein (a.s.) kwa kuomba msamaha wa madhambi yetu. Ipo riwaya isemayo kuwa,moyo wowote ule ulio katika hali ya kuhuzunika kwa mateso yaliyompata Imam Hussein (a.s.) na ahali yake na wafuasi wake, basi Allah (swt) huirehemu kwa baraka za Imam Hussein (a.s.). Imam Ja'far as-Sadiq (a.s.) amesema: "Atakayemkumbuka Imam Hussein (a.s.) na kutokwa na machozi walau kidogo

 • Uharamisho wa Riba

  Makala hii imekusanya aya za Qur’ani na Hadithi nyingi na sahihi za makatazo ya Riba katika uislamu. Dhambi na Madhara ya kutoza Riba inashtua akili na moyo; msomaji ataelimika kwa kupitia makala hii.

 • Uharamisho Wa Ulevi Katika Islam

  Uharamisho Wa Ulevi Katika Islam Kimekusanywa na kutarjumiwa na Amiraly M H Datoo Bukoba – Tanzania ***** Makala hii imeleta ufahamu ya kuwa Uislamu inakataa matumizi ya chochote kile kitakacho leta madhara hata kwa uchache kwa wanadamu. Mkusanyaji wa makala ana sikitishwa na nchi zinazo ruhusu viwanda vya ulevi ili kuongeza mapato bila kujali kuwa madhara yatakuwa makubwa kuliko faida. Uharamisho Wa Ulevi Katika Islam Wanakuuliza juu ya ulevi na kamari. Sema: Katika hivyo mna madhara makubwa na (baadhi ya) manufaa kwa (baadhi ya) watu. Lakini madhara yake ni makubwa zaidi kuliko manufaa yake.” (Al-Baqarah: 219) Vile vile twaambiwa katika Ayah nyingine: “Kwa hakika Shaitani anataka kukutilieni uadui na bughudha baina yenu kwa ajili ya ulevi na kamari na antaka kukuzuilieni dhikri za Allah na kusali. Basi je mtaacha hayo? (Al - Maida: 93) Vile vile kwa ajili ya sala twaambiwa: ...Na wala msikaribie sala katika hali ya kulewa....(An-Nissa:43) Ingawaje

 • Uharamisho wa Uwongo, Juzuu ya Kwanza

  Makala hii inaeleza madhara ya kusema uongo na pia kwa kiasi gani msema uongo anadhalilika. Visa vilivyo elezwa vinatufundisha kuwa ni hasara kubwa kusema uongo.

 • Uharamisho wa Uwongo (Juzuu ya Pili)

  Makala hii ni sehemu ya pili ya Maudhui ‘kusema uwongo’ na imekusanya hadithi na Aya za Qur’ani zinazoelezea adhabu pamoja na madhara yanayojitokeza katika jamii kwa kusema uwongo. Allah swt atujaalie khofu ya kweli ili tuepukane na kusema uongo. Amen.

 • 'Uislamu Umesema Kabla Yake

  'Uislamu Umesema Kabla Yake Mtungaji: Hadi Mudarrisi Mfasiri: Hassan A. Mwalupa ******* Makala hii inaeleza kuwa kuna mambo mengi yaliyotajwa katika Qur’ani na hadithi lakini sayansi imekuja kuyagundua baadaye na hii inawapasa waislamu walete fikra za kimaendeleo na kujitokeza katika nyanja mbalimbali na kufanya utafiti zaidi. ******* Kwa jina la Allah, Mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Jaribio Na Akili Je, Uislamu ni nadharia tupu kuhusu ulimwengu na maisha? Kama tukizingatia maana ya nadharia kuwa ni dhanio (hypothesis) ambayo ukweli wake haukuhakikishwa kwa hoja thabiti, basi Uislamu sio nadharia. Hii ni kwa sababu nadharia, kwa msingi huu, ni fikra maalumu anayobuni mtu au watu baada ya kutafakari au kufanya majaribio (experiments) juu ya kitu au vitu maalum. Tunaposema kwamba Uislamu ni falsafa ya ulimwengu na maisha, tunakusudia kwamba Uislamu unavumbua uhakika wa matukio ya mwenendo na muundo wa ulimwengu ambao mtu hawezi kuujua ila baada ya kupita muda

 • Ukweli Katika Minyororo (Imamu Ali Naqi [a])

  Makali hii inaeleza kwa ufupi maisha ya Imam wa kumi ambaye ni mmoja wa minara ya Uchamungu. Kwa hakika kila Imam alipatwa na mateso mengi kutoka kwa utawala dhalimu. Lakini namna walivyoikabili ni somo kwetu.

 • Wanaopendwa Na Wasiopendwa Na Allah

  Wanaopendwa Na Wasiopendwa Na Allah Makala haya yametarjumiwa na kushereheshwa na: Amiraly M.H.Datoo P.O.Box 838 Bukoba – Tanzania Makala hii fupi imeweka bayana kina nani wanaopendwa na Allah swt na kina nani wasiopendwa kwa dalili za aya za Qur’ani. Wale Wanaopendwa Na Allah Swt Hadithi hii ilisomwa na : Sheikh Akmal Hussein Taheri – Bukoba 1. Allah swt huwapenda wafanyao ihsani, Al-Qur’an Sura Al-Baqarah (2) Aya 195 ‘Wa-ahsinu Innallaha yuhibbul muhsiniin Hakika Allah huwapenda wafanyao wema 2. Allah swt huwapenda wafanyao Tawba, Al-Qur’an Sura Al-Baqarah (2) Aya 222 ‘Innallaha yuhibbut-tawwabiina wa yuhibbul muta-tahhiriina Hakika Allah huwapenda wanaotubu na huwapenda wanaojitakasa. 3. Allah swt huwapenda watimizao ahadi wazitoazo, Al-Qur’an Sura Aali Imran (3) Aya76 ‘Balaa Man awfa biahdihi wat-Taqaa fa-innallaha yuhibbul Muttaqiin ….. Allah huwapenda wajilindao 4. Allah swt huwapenda wafanyao subira, Al-Qur’

Mpya/ngeni katika Uislamu?

Kugundua Uislamu kwa kuvinjari kwa kuchaguwa vyanzo (material) kutoka maktaba yetu iliyo sahihi hasa kwa wale ambao kwao Uislamu ni mpya/geni . Kutambulisha Uislamu | Desturi za Waislamu | Maisha ya Kiroho | Uislamu na Ukristo | Kubadilika na kuwa Mwislamu

Ni nani Shi'a na Sunni?

Kuelewa ufanano/uweo na tofauti kati ya fikira kuu mbili [ya mawazo] katika Uislamu, na kujua zaidi kuhusu Uislamu kama ilivyo fundishwa na Mtume na familia yake. Kuwa tambulisha Ahlul bayt (Familia ya Mtume (S) | Umoja kati ya Shi’a na Sunni | Imani ya Shi’a Kuelezwa | Mijadala & Majadiliano | Majibu ya Imani Potofu | Kwa nini wakawa Shi'a | Vyanzo kwa ajili ya Utafiti Zaidi

Muharram na Karbala

Vyanzo vinavyohusiana na Mwezi wa Muharram, na Janga ya Karbala History of Ashura | Imam Husayn and his Martydom | The Excellences of the Imam Husayn in Sunni Hadith Tradition | Mukhtar al-Thaqafi | The Revolution of Imam al-Husayn (a)

Timeline

Our Sub Projects