Welcome

Al-Islam.org needs your financial support to maintain this site & develop new features. Click here to donate generously.

What's New

 • Tadwin Al Hadith

  Hadithi ni chanzo cha pili muhimu cha Sheria na Hukmu katika uislam. Makala hii inaelezea jinsi chanzo hiki muhimu kilivyovurugwa na ni jinsi gani wapokezi wa hadithi walikatazwa kuandika hadithi za Mtume s.a.w.w. La kushangaza ni kwamba wale walioonekana kuwa karibu na Mtume s.a.w.w zama za uhai wake wakawa ndio waliotoa amri ya kuzuia hadithi zisiandikwe na kutumiwa kama rejea baada ya kifo cha bwana Mtume s.a.w.w. Madhara ya jambo hili yanaonekana wazi katika zama hizi tulizonazo. Ni imani kuwa uelewa wa wasomaji utapanuka baada ya kusoma makala hii.

 • Shada La Maua Kutoka Bustani Ya Ahadith Za Mtume & Ahlul – Bayt

 • Sifa Za Wamchao Allah (swt)

  Sifa Za Wamchao Allah (swt) Makala haya yamekusanywa na kutarjumiwa na: Amiraly M.H. Datoo (PO Box 838 Bukoba, Tanzania) ***** Makala hii ni sehemu moja ndogo kutoka kitabu kitakatifu cha Nahjul-Balagha, ambacho ni kitukufu baada ya Qur’an Tukufu, chenye maandiko ya Al-Imam ‘Ali ibn Abi Talib a.s. Makala inatueleza sifa za Wachamungu na ni mwongozo kwa sote. ***** Hotuba ya Imam Ali ibn Abu Talib a.s. kutoka Nahjul Balagha Ifuatayo ni Hotuba Na. 193 ya Imam Ali ibn Abu Talib a.s. kutoka Nahjul Balagha (Sharh ya al- Hadid, Vol. 10, uk. 132-162). Imeripotiwa na Sahaba wake Amir al-Mu'uminiin Ali ibn Abi Talib a.s. aliyekuwa akiitwa Hammam ibn Shurayh ambaye alikuwa mcha Mungu sana. Alimwambia Imam Ali a.s. "Ewe Amir al-Mu'uminiin, nielezee sifa za Muttaqiin (Wacha Mungu) kwa hali ambayo kama kwamba ninawaona wao." Imam Ali a.s. alijaribu kusita katika kumjibu na alimwambia, "Ewe Hammam, mwogope Allah swt na utende matendo mema kwa sababu Allah swt anasema katika

 • Wito Kwa Waislamu Kuuendea Ukweli

  Makala haya yanaeleza kwa kina kuwa mrithi wa haki wa Mtume (s.a.w.w.) baada yake ni nani na dalili zote zime tolewa kutoka vitabu vya Sahihi na vinavyo tegemewa na kurejewa.

 • Semi Za Imam Ali [a.s.]

  Semi Za Imam Ali [a.s.] ***** Kitabu hiki kilichokuwa mikononi yako ni mkusanyiko ya semi za Amirul Muuminin Ali Bin Abu Talib a.s. Semi hizi ni mwongozo bora mno kwetu na ime elezwa katika kitabu Ma’anil Akhbaar na Imam Ali ar-Ridha a.s. kuwa, “Kwa hakika, iwapo watu wangelikuwa wamezijua faida na mema ya semi zetu, basi kwa hakika wangelitufuata sisi.” Atakayesoma kitabu hiki ataelewa faida na thamani yake kubwa ya kidini na akizingatia, maisha yake yatakuwa mema sana. ***** Dibaji Mtukufu Amirul Muuminin (Bwana wa Waumini) alizaliwa miaka 23 kabla ya Hijriya (sawa na mwaka 599 Miladia) mjini Makka. Mnamo tarehe 21 Ramadhan mwaka 40 Hijria (mwafaka Januari 24, 661 Miladia), wakati wa sala ya asubuhi, aliuawa shahidi na Abdul Rahman ibn Muljim Muradi katika mji wa Kufa na akazikwa katika mji wa Najaf ulio karibu na Kufa (Iraq). Imam Ali (a.s.) ni mkwe wa Mtume Muhammad (s.a.w.) na ni mmojawapo kati ya watu wenye hekima kubwa kabisa katika Uislamu. Si kwamba

 • Riwaya Za Waandishi Mashi'a Katika Vitabu Vya Sahih Na Musnad Vya Ahl as-Sunna

  Riwaya Za Waandishi Mashi'a Katika Vitabu Vya Sahih Na Musnad Vya Ahl as-Sunna Kimetarjumiwa na Amiraly M H Datoo Bukoba - Tanzania ***** Makala hii inaelezea wazi kuhusu wasomi na waandishi mashuhuri wa Kisunni katika vitabu vyao maarufu kama Sahih Muslim, Sahih Tirmidhi na vinginevyo wametumia hadithi zilizoripotiwa au kufundishwa na wanahistoria wa kishi'a. Orodha ya majina ya wasomi hawa wa kishi'a imetajwa pamoja na vitabu vya wasomi wa Kisunni vilivyotumia riwaya kutoka kwa hawa wasomi wa Kishi'a. ***** Utangulizi Makala haya yafuatayo ni barua ambayo Sheikh wa Kisunni, Sheikh Salim al-Bishri, Mkuu wa Chuo Kikuu cha Al-Azhar, huko Cairo, Misri alimwandikia Sheikh wa Kishi'a katika karne ya ishirini na alianza majadiliano pamoja na Sheikh wa Kishi'a Mwanachuoni mashuhuri wakati huo, Sayyid 'Abd al-Husayn Sharaf al-Din wa Jabal 'Amil (upande wa kusini mwa Lebanon) ambaye aliizuru Misri katika mwaka 1329 - 1330 Hijriyyah muafaka wa 1911 - 1912 A.D. na walikutana

 • Pamoja Na Mitume Katika Njia Ya Mashaka

  Pamoja Na Mitume Katika Njia Ya Mashaka Mtungaji: Sayyid Muhammad Taqi Mudarrisi Mfasiri: Hassan A Mwalupa ******* Kitabu hiki kidogo kina elezea Visa vya Mitume, vilivyo nukuliwa kutoka Qur’ani na Historia. Visa hivi vinaelezea namna gani Mitume walipata misukosuko wakati wana fikisha Ujumbe wa Allah swt. Na vivyo hivyo katika nyakati zozote, atakaye fanya kazi ya kuutetea Uislamu na itikadi za Waislamu atajikuta yuko peke yake na hana msaidizi. Basi visa hivi vitampa nishati na vitamzidishia azma na subira ya kuenedelea na kazi yake. ***** Utangulizi Wa Mchapishaji Mpenzi msomaji! Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh! Je, imetokea siku moja kuwa na shaka na ukahisi upweke katika njia ya haki kwa sababu ya uchache wa wafuasi wake? Je, umejikuta siku moja uko peke yako katika uwanja wa mapambano? Je, umewahi kuzunguka huku na huko ukimtafuta mtu atakayekusaidia kutatua matatizo ya maisha na njia yake ngumu? Je, umewahi siku moja kuhitajia

 • Nguzo ya Uchamungu

  Nguzo ya Uchamungu Kimeandikwa na Sayyid Ali Naqi Saheb Kimetafsiriwa na Maalim Dhikiri Omari Kiondo Kimechapishwa na Bilal Muslim Mission of Tanzania S.L.P. 20033 Dar es Salaam - Tanzania *** Kitabu hiki kimeandikwa juu ya maisha ya Imam wa tisa, Imam Muhammad Taqi ambaye alianza Imamat wake wakati akiwa mdogo sana. Kabila ya Bani Abbasi walikataa uongozi wa Imam (as), lakini mtawala wao alipanga mjadala iliyo onyesha kuwa ma-Imamu wanapewa ‘elimu na mwongozo’ kutoka kwa Mwenyezi Mungu na umri sio suala la uwezo wao wa ujuzi. Wasomaji watafaidika kusoma kitabu hiki. *** Imamah Katika Qur'ani Na Hadithi Mwenyezi mungu anasema: (Ewe mwanadamu! Ikumbuke) siku Tutakapowaita kila watu pamoja na Imamu wao; basi atakayepewa kitabu (chake cha Amali) kwa mkono wa kulia, hao watavisoma vitabu vyao (kwa furaha) (Bani Israel, 17:71) Mtukufu Mtume [S] Amesema: "Yeyote yule afaye pasi na kumjua Imamu wa zama zake, atakuwa kafa kifo cha ujinga." Mtukufu Mtume [

 • Roho ya Matumaini Sayyidina 'Ali bin Abi Talib (a.s.)

  Makala hii ni Maelezo ya jumla juu ya maisha ya Imam Ali bin Abi Talib. Mwandishi ame gusia matukio yote ya muhimu katika maisha ya Imam (a.s). Wasomaji wapendao kujua machache kuhusu vipengele vya muhimu katika maisha ya Imam wataipenda sana makala hii.

 • Mwenge wa Ukweli - Imamu Ja’afar al-Sadiq

  Makala hii ina eleza kwa ufupi matukio yaliyo tokea katika maisha ya Imamu Ja’afar as-Sadiq (a.s.) ambaye ni mrithi wa sita wa Mtume (s.a.w.w). Kikubwa ni ukoo wa Bani Abbasi kuangusha utawala wa Bani Umayyah na kutawala Ummah wa kiislamu. Ahadi yao ilikuwa kurudusha haki ya utawala kwa warithi wa Haki lakini hawaku fanya hivyo, walitawala wenyewe na pia walifanya dhuluma nyingi dhidi ya Bani Hashim yaani Ukoo wa Mtume (s.a.w.w). Na Hatimaye waliwa ua kwa kuwapa sumu.

Mpya/ngeni katika Uislamu?

Kugundua Uislamu kwa kuvinjari kwa kuchaguwa vyanzo (material) kutoka maktaba yetu iliyo sahihi hasa kwa wale ambao kwao Uislamu ni mpya/geni . Kutambulisha Uislamu | Desturi za Waislamu | Maisha ya Kiroho | Uislamu na Ukristo | Kubadilika na kuwa Mwislamu

Ni nani Shi'a na Sunni?

Kuelewa ufanano/uweo na tofauti kati ya fikira kuu mbili [ya mawazo] katika Uislamu, na kujua zaidi kuhusu Uislamu kama ilivyo fundishwa na Mtume na familia yake. Kuwa tambulisha Ahlul bayt (Familia ya Mtume (S) | Umoja kati ya Shi’a na Sunni | Imani ya Shi’a Kuelezwa | Mijadala & Majadiliano | Majibu ya Imani Potofu | Kwa nini wakawa Shi'a | Vyanzo kwa ajili ya Utafiti Zaidi

Muharram na Karbala

Vyanzo vinavyohusiana na Mwezi wa Muharram, na Janga ya Karbala History of Ashura | Imam Husayn and his Martydom | The Excellences of the Imam Husayn in Sunni Hadith Tradition | Mukhtar al-Thaqafi | The Revolution of Imam al-Husayn (a)

Timeline

Our Sub Projects