read

Dibaji

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye kurehemu

Amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu (s.a.w.w): "Nimewaacha katika njia iliyowazi, usiku wake ni kama mchana wake hatotoka humo baada yangu isipokuwa mwenye kuangamia.'' (Musnad Ahmad J:4 uk:126).

"Hakika mimi nimekuachieni ambayo kama mtashikamana nayo hamtapotea kamwe baada yangu kimojawapo ni kitukufu kuliko kingine, kitabu cha Mwenyezi Mungu, kamba yenye mnyororo kutoka mbinguni hadi ardhini na kizazi changu watu wa nyumba yangu, na havitatengana hadi vinijie kwenye birika, basi angalieni namna gani mtanitafuta kwavyo.''

(Sahihu Sunani Tirimidhiy-kitabul-manaqibu na Al-Albaaniy, na inayofanana na hiyo Sahihi Muslim kitabu fadhailis-Sahaba; babu mini fadhail Aliyi bin Abiy Twalib).

Vitabu Vya Rejea

Qur’an Tukufu

Aadabu Shaafiy wamanaqibuhu- cha Ibnu Abiy Hatim Ar-Raaziy- Taasisi ya Kiislam ya usambazaji - Thagafa -Islamiyat- Misri - 1372H

Al-Ikham fiy Usuulil Ahkam - cha Ibnu Hazim Al- Andalusiy amefariki 456H chapa ya Darul -Jayli Beirut chapa ya pili 1407H

Aslu Shi’a wa Usuuliha - cha Muhamad Husein Al-Kashiful Ghit waa- amefariki 1373H

I'ilaamul-Mauqiain an Rabil alamiyna cha Muhammad bin Qayim Al Jauziyah amefariki 751H chapa ya Darul Jayli Beirut

Al-Intiqaau - cha Ibnu Abdu Barr Animriy amefariki 463H

Awailul-Maqaalati- cha Muhammad bin Muhammad Nuuman Al- Baghdadiy Al-Mufiyd amefariki 413H

Badai'us Swanaai'u- cha Al-Kasaaniy Al-Hanafiy

Al-Bidayat wanihay- cha Ibnu Kathyri Ad-Dimishiqiy, amefariki 774H chapa ya Darul-Fikri - Beirut -1402H

Tarikhu Baghdad- cha Khatibul-Baghgad amefariki 463H chapa ya Darul-Kutubil - Arabiy Beirut

Tarikhu Madinati Dimishiq - cha Ibnu As-Saakir amefariki 571H chapa ya Darul - Fikri Beirut 1416H.

Taasiysun Nadhar- cha Abu Yazid Adabusiy Al-Hanafiy - kimehakikiwa na Kusahihishwa na Mustafa Muhammad Al- Qabaaniy Ad-Dimishiq

Tadhikratul Hufaadh- cha Shamsu Diyni Adhahabiy - amefariki 748H chapa ya Darul Ihiyai turathil-arabiy - Beirut.

Tafsiru Ibnu Kathyr - cha Abul-Fidai Ibni Kathr Ad-Dimishiq - amefariki 774H chapa ya Darul Maarifat Beirut chapa ya pili 1408H

Tafsir ya Durul-Manthur - cha Jalalu Diyni As-Suyutwi amefariki 911 H chapa ya Beirut chapya kwanza ya 1403H.

Tafsiri Mafatihul Ghaib - cha Fakhru Diyni Raaziy amefariki 606 chapa ya Darul-Ihiyai Turathil-Arabiy chapa ya Beirut - chapa ya kwanza 1415H

Tafsiri Twabariy - ya Ibnu Jariyr At-Twabariy amefariki 310H chapa ya Darul - Maarifat - Beirut - chapa ya kwanza 1329.

Tafsiri Fatuhul Qadiyr - ya Muhammad bin Ali Ashaukani- amefariki 1250H - chapa ya Darul - Maarifat - Beirut.

Tafsirul- Kashaaf- ya Muhammad Jaarallah Az-Zamakhishariy- amefariki 538-Darul-Darul Maarifat -Beiruti

Talbiysul-Ibilisiy - cha Jamaalu DiyniAbul Faraj bin Jauziy amefariki 597H, kimehakikiwa na Sheikh Muhyidiyn Muhammad Bi'uyun chapa ya Darul Ibni Zaydun - Beirut - chapa ya kwan- za

Jamiu Bayaanil - ilimi wafadhlihi - chapa ya Ibnu Abd Barr An Namri amefariki 463H - kimehakikiwa na Abiy Al- Ashibaaly Azahiyriy- chapa ya Ibnul Jauziy- Saudia - chapa ya pili 1416H

Hujjatu llahil -Baalighat- cha Waliyullah Dahlawiy

Radu alaa man Akhlada ilal ardhi waankara anna Al- jithaada fiykuli 'asri faradhun cha Jalalu Diyni As-Suyitwiy amefariki 911H.

Sil silatul-Ahaadith As-Sahiha - chapa ya Muhammad Nasru Diyni Al-Albaniy - chapa ya Riyadh - 1415H

Sil silatu- Ahadith Dhaifat- cha Muhammad Nasru Diyni Al- Albaniy - chapa ya Beirut chapa ya tano 1405H

Sunanu Ibnu Maajah- ya Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Maajah Al-qazuwiny amefariki 275 chapa ya Darul - Fikri Beirut

Sunan Abiy Daud ya Abu Daud As-Sajastaniy amefariki 275H chapa ya Darul - Fikri Beirut

Sunan Tirimidhiy ya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surat Tirmidhi amefariki 279H chapa ya Darul-Ihyai turathil Arabiy Beirut

Sunanu Darimiy -ya Abu Muhammad Abdillah bin Abdur-rahmani As-Samarqandi Adarmiy amefariki 255 chapa Darul-Fikri- Beirut

Sunanul-Kubra-ya Abubakr Ahmad bin Al- Husein bin Aali Al- Baihaqi amefariki 458H chapa ya Darul-Fikri-Beirut

Sunanu Anasaaiy-Sharhu ya Al-Haafidh Jalalu Diyni As-Suytwiy-Daru Ihiyai turathil-Arabiy-Beirut

Sharhu Nawawiy katika Sahihi Muslim-ya Muhyi Diyni Abiy Zakariya An-Nawawiy amefariki 676 H chapa ya Darul-Kutubil- ara biy-Beirut

Sahih Bukhary-ya Abu Abdallah Al-Bukhari amefariki 256 H chapa ya Aalamul-Kutubi-Beirut chapa ya pili 1406 1-1

Sahih Muslim ya Muslim bin Hajaj An-Nisabury- amefariki 261H Darul - fikri Beirut chapa ya pili 1398H

Sahih Swifat Swalati Nabiy (s.a.w.w) cha Hasan bin Ali As- Saaqaf -Darul -Imam Nawawiy - Aman Jordan chapa ya kwanza 1413H

As-Sawaiquil Muhriqat alaa Ahli rafudhi wadhalaal wazan-daqah- chapa Ibnu Hajar Al-Haitamiy amefariki 973H chapa ya Muasasatu risaalati Beirut- chapa ya kwanza 1417H

Fathul- Barr - Sharhu ya Sahih Bukhariy ya Ibnu Hajar Al- Asiqalaaniy - amefariki 852H Darul Ihiyai Turathil- Arabiy - Beirut chapa ya pili 1402H

Fiqhu Sunna - ya Sayyid Saabiq - Darul Fatih lil'iilaamil- ara- biy - chapa ya kwanza 1418H

Kanzul-Umaal - ya Al-Mutaqiy Al-Hindiy- amefariki 975H chapa ya Muassasatu risaatat- Beirut- chapa ya tano 1405H

Majmau Zawaid na Mambaul- Fawaid- cha Abubakar Al- Haithamiy - amefariki 807H- Darul Kutubil - Arabiy- Beirut

Majumatu rasailu Al- muniyriyat cha Aswanaaniy chapa ya Darul ihiyai turathil- Arabiy- Arabiy- Beirut 1405 H

Al- Mustadrak Alaa Sahihaini cha Abu Abdillah Al- Hakim An-Nisapuri amefariki 405H Darul Fikri Beirut - 1398H

Musnad Al- Imam Ahmad bin Hanbal - amefariki 241H

Muwatwa Maalik cha Malik bin Anas amefariki 279H ihiyai turathil- arabiy Beirut

Warakibtu Safinati - cha Mar'wan Khalifat chapa ya Markazil- Ghadiyr lidiraasatil- islamiya Qum- chapa ya kwanza 1418. Na vitabu vinginevyo kati ya vitabu vya rejea.